43 results
Formålet med undersøkelsen var å foreta en detaljert kvalitets- og mengdevurdering av sandforekomst ved Bøvrasrøtet særlig med tanke på betongformål. Feltundersøkelsene bestod i Pioneer-boring med stempelprøvetaking, elektrisk dybdesondering og seismisk profilering. Laboratorieunders. har bestått i kornfordelingsanalyser, humusanalyser og mineralkorntelling. NGU finner at materiale til 3 m's dyp innen det aktuelle området kan utnyttes som mørtelsand.
I samarbeid med fylkeskommunen har NGU utarbeidet et grusregister for Møre og Romsdal. Arbeidet er utført etter de retningslinjer som NGU benytter for denne type arbeid. Det er ialt registrert 478 forekomster. Det totale volumet på sand- og grusforekomstene er anslått til 480 mill. m3. De viktigste forekomstene ligger i de kystnære dalområder i de indre delene av fylket og i Fræna kommune. Et oversiktskart i målestokk 1:333 000 viser alle forekomstene.
Målingens hensikt var å bestemme løsmassenes mektighet i Skjonghelleren på Valderøy.
Sunndal kommune engasjerte NGU til å gjøre oppfølgende grunnvannsundersøkelser på Sjølandsøra i mai og september/oktober 1984. Feltarbeidet omfatter geoelektriske målinger, sonderboringer og nedsetting av 5/4" observasjonsrør og 2" brønner. Det ble gjort prøvepumpinger og tat vann- og sedimentprøver. Rapporten beskriver feltarbeidet og konkluderer med at resultatet er positivt.
Etter avtale med fylkeskommunen i Møre og Romsdal skal feltarbeidet i forbindelse med etableringen av Grusregisteret i fylket være ferdig i løpet av 1984. Registreringen i Halsa ble gjort høsten 1983. Rapporten beskriver kort resultatene av registreringsarbeidet i kommunen. Grusressurskart 1421-3 Halsa M 1:50 000, finnes som vedlegg i rapporten.
NGU utførte i august 1984 refraksjonsseismiske og refleksjonsseismiske målinger i Sykkylvsfjorden. Undersøkelsens formål var kartlegging av mektigheter og hovedtyper av sjøbunnsavsetninger og underlag for videre prosjektering av borforbindelse Vik- Ikornnes. De seismiske målingene viser sedimentmektigheter på 30-40 m over fjell langs den prosjekterte brotraseen. Grunnområdet på traseen, Vikaflua, synes i vesentlig grad å bestå av morenemateriale.
Seismiske målinger ble utført i nedre del av Sunndalen og i noen nærliggende områder. Noen steder hadde målingene tilknytning til planlegging av vannverk, og andre steder gjaldt det primært å skaffe data til NGU's grusregister.
Sunndal kommune engasjerte NGU til å gjennomføre grunnvannsundersøkelser i nærheten av Grøa tettsted i Sunndalen. Feltarbeidet ble utført i juni/juli 1983, og omfattet seismiske målinger og sonderboringer. Rapporten beskriver resultat av feltarbeidet, og konkluderer med at ingen av de undersøkte områdene synes egnet til grunnvannsforsyning med uttak i størrelsesorden 9 000 m3/døgn.
Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt "Samlet plan for forvaltning av vannressursene" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Møre og Romsdal. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag.
Beskrivelsen finnes på kartet.

Pages