90 results
Oppgaven besto i å tolke flyfotos og terrenget på sydsiden av Ottavann mellom Formo bro og Lom. Hensikten med tolkningen var å finne hvor morendekket var minst på denne strekningen.
Det var ønsket vann til bensinstasjonen og et gårdsbruk. Eksisterende vannkilde, en gravet brønn, gir ikke tilfredsstillende vannkvalitet. Det ble anbefalt å utbedre eksisterende brønn framfor å bore ny.
Det var ønsket vann til vanning. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til ca. 15 eneboliger. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Befaringen ble foretatt 17/9-68 av statsgeolog Gvein etter forespørsel fra Saltdal kommune ved herr Roald Kulseth. I Skaitidalen er det drift på en skiferforekomst ved veien like vest for Skaitielven, ca. 1.5km syd for Skaiti. Formålet ved befaringen var å søke og avgjøre om et nytt felt ca. 2km lenger øst er den samme skifersone som i bruddet, og om det kan trekkes noen forbindelseslinje mellom feltene. Resultat: Skiferen som brytes ved Skaitielvens vestside fortsetter på østsiden av dalen.
Fjellets beliggenhet skulle forsøkes bestemt langs traseen for en påtenkt ny jernbanebro over Nidelva ved Brattøra. Det var sterk grunnstøy i måleområdet, og en kunne ikke detonere sprengladninger så langt vest på Brattørsiden som ønskelig. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble ikke gode. Særlig gjelder det strekningen på land i øst. På vedlagte figur er det likevel angitt en grense for "indikert fjell".
Vurdering av grunnvannsmulighetene for vannforsyning til skole, jfr. også rapport av 30.06.1970.
Fortsatt boring i diamantborhull påbegynt juli 1964. Borhullet er påsatt på V-siden av Lågen like over brua i Fåberg og er planlagt å gi et strategrafisk snitt gjennom den eokambriske sparagmittformasjonen ned til grunnfjellsspeneplanet. Dette ble fra først av antatt å ligge på ca. 200 m.'s dyp. Boringen var planlagt av professor Steinar Skjeseth og den geologiske ledelsen og bearbeidelsen av kjernemateriale skulle utføres av geolog J. O. Englund.

Pages