9 results
I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging ble det målt seismikk langs 6 profiler med samlet lengde på 1150 m. Den største registrerte løsmassemektigheten ble beregnet til ca. 50 m, hvorav mesteparten trolig består av morene.
For å forsyne Kvalsvik er det nødvendig med 4000l/time, mens det til Nerlands- øy vassverk trengs 8500l/time. Tidligere boringer i området har kapasiteter mellom 600 og 2400l/time, og på dette grunnlaget er det satt an flere borhull i Kvalsvik og Nerlandsøy. Det er antatt at disse boringene vil gi omtrent samme vannmengder som de tidligere boringene.
I Nelvika på Smøla ble det utført seismiske refraksjonsmålinger langs 6 profiler med samlet lengde av ca. 600 m. Målingene var et ledd i kvartærgeologisk kartlegging, og det knyttet seg visse forhåpninger til at man her kanskje kunne påvise drivverdige grusforekomster.
Etter avtale med teknisk etat ved Nesset kommune har NGU utført geofyiske målinger ved tre lokaliteter innen kommunen. Formålet med undersøkelsene var å klarlegge mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser ved de tre lokalitetene. Ved Teigset er det kartlagt vannmettede breelvavsetninger i en mektighet på 6-10 m. Denne beskjedne mektigheten, samt begrenset tilfør- sel av vann fra bekker og elver gjør dette området lite egnet for uttak av grunnvann i stor skala.
Analyse av sedimenter i den øverste meteren på et 122 dekar stort område på deltaet viser at 12 av 49 prøver har konsentrasjoner av PAH-forbindelser høyere enn antatt bakgrunnsverdi. Høyeste anrikningsfaktor er 30 ganger bak- grunn. Det er beregnet at total mengde PAH i det undersøkte området er ca. 970 kg, derav ca. 620 kg naturlig mens 350 kg er antropogent tilført.
Undersøkelsen er utført for å vurdere kvalitet, volum og bruksområder av sand- og grusforekomstene innen tre takstnr. i naturreservatet. Ingen av områdene har sand og grus av en slik kvalitet og mengde at uttak for salg er aktuelt. Innen takstnr. 21 er det ca. 600 m3 masse som kan brukes til private vegformål. Takstnr.23 har de beste massene. Volumet er anslått til ca. 1700 m3. Innen takstnr. 24 er massene vurdert som mindre egnet selv til mindre private vegformål.