12 results
Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Oppland og Buskerud fylker. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1962-72 og 1984, og analysene er utført ved Landbrukets analysesenter, Ås.
Rapporten gir resultatene fra undersøkelser av forekomster av trondhjemitt og øyegneis som naturstein innen kommunene Oppdal, Folldal og Dovre i et samarbeidsprosjekt med Hjerkinn Næringsselskap A/S. De befarte trondhjemitt-forekomster viser seg generelt å være for oppsprukket, og flere hadde også et for mørkt utseende. Ingen potensielle forekomster er påvist, men noen ganger gjenstår å undersøke.
Etter oppdrag fra Vågå kommune har Norges geologiske undersøkelse undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak på Randsverk. På grunnlag av 4 undersøkelsesboringer anbefales etablering av vertikal rørbrønn i løsmassene ved elva Rinda for uttak av drikkevann til bebyggelsen på Randsverk. Grunnvannsforsyning til prosjektert settefiskanlegg må utredes nærmere med nye undersøkelsesboringer og deretter langtidsprøvepumping.
Sand- og grusforekomstene i Gausdal kommune er klassifisert for bruk til veg- og betongformål. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier; I, II og III etter antatt viktighet som byggeråstoffressurs. Her er materialets kvalitet samt forekomstens arealbruk, mektighet og volum. Enkelte forekomster er inndelt i God, Middels og Dårlig egnet. Resultater: 46 sand- og grusforekomster er registrert og vurdert. De viktigste av disse er nr.
Det er funnet flere alternativ til fortsatte uttak av elvegrus. Elvevifta ved Ilka (fnr.7) peker seg ut med tanke på vegformål. Her ligger det store ressurser, minst 2 mill. m3 med en betydelig andel grovt materiale. Materialet kan benyttes i bærelag og enkelte vegdekker dersom humusinnholdet blir holdt under kontroll. Et parti av breelvforekomsten ved Lie (fnr.10) inneholder betydelige reserver.