26 results
As the result of an agreement between NGU and A/S Sulfidmalm, NGU has carried out geological investigations of the Pechenga and Petsamo Group rocks. The main purpose of these investigations was to provide a stratigraphic/tectonic correlation between the Pechenga Group rocks of the Nickel - Zapolyarny region and the equivalent Petsamo Group of the Pasvik Valley.
En foreløpig tolkning av aeromagnetiske og gravimetriske data på sokkelen utenfor Troms mellom 69o30,N og 71oN presenteres. Det er fokusert på å finne et estimat av dyp til magnetisk basement og forkastninger i basement. I til- legg er det utført aeromagnetisk og gravimetrisk modellering langs profiler. Harstadbassenget kan være adskilt i en sørlig og en nordlig del. Det er mulig at den proterozoiske Bottenvika-Senjaforkastningssonen går i NV-SØ retning under bassenget.
Thirty-one selected localities are brefly described along a traverse from Porsangerfjorden to Tanafjorden. The localities provide a general impression of representative rock types and their deformation in the Gaissa and Lakse- fjord Nappe Complex, as well as the mylonitic rocks in the basal thrust of the overlying Kalak Nappe Complex. Attention is paid to the stromatolite biostromes in the Porsanger dolomite.
The postglacial Stuoragurra Fault (SF) lies within the regional Mierujav'ri- Sværholt Fault Zone which is located in the extensive Proterozoic terrain of inner Finnmark. To explore the SF at depth, 135 m of core-drilling was located between two previous percussion drillholes. More detailed information has been acquired from the coredrilling as compared with the previous drilling.
Geofysiske, geokjemiske og geologiske data fra Kautokeino-grønnsteinsbeltet er samtolket for å påvise favorable områder for å finne nye Cu-Au minerali- seringer av Bidjovagge-type. Bilde-behandlingssystemet Erdas og det geograf- iske informasjonssystemet Arc/Info er benyttet ved denne samtolkningen. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske (2500 punkt) data er sammenstilt, griddet til 100 x 100 m rutenett og overført til Erdas og fram- stilt på Calcomp fargeplotter.
Det er foretatt supplerende undersøkelser av utvalgte kvartsittforekomster i Finnmark, basert på en tidligere samlerapport. Undersøkelsene har dels vært detaljprøvetaking av kjente forekomster og dels prøvetaking av tidlig- ere mer usikre forekomster, hovedsaklig tilknyttet Gamasfjell-fm.
Rapporten omhandler resultatene av grunnboringene i Neiden som ble gjennomført i juni 1992. Hensikten med boringen var å klarlegge mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmassene i området. Mulighetene synes mindre gode på grunn av leirmateriale og dårlig vannkvalitet. Alternativet er fjellboringer eller utnyttelse av overflatevann.
I Loppa kommune er det påvist få forekomster med godt sortert sand og grus. Den største og beste grusforekomsten ligger i et vegløst område i Frakfjord- botn (fnr.27). I området langs RV 882 fra Øksfjord til kommunegrensen er det ikke registrert grusforekomster av god kvalitet. Området er derimot bra for- synt med fyllmasse. På de øvrige småstedene lenger vest i kommunen er det heller ikke påvist grusforekomster av god kvalitet.
I Hasvik kommune er det påvist 10 løsmasseforekomster. Blant disse er det åtte grusforekomster, en forekomst med urmasser samt en forekomst med dypforvitret fjell. Det er registrert ett uttakssted for fjell og to prøvelokaliteter med tanke på pukkproduksjon. Ingen av grusforekomstene er i naturlig tilstand egnet til høyverdige veg- og betongformål. Kommunen er godt forsynt med fyll- masser. Forekomsten ved Korsvikvatnet (fnr.10) kan på sikt bli viktig i fyll- masseforsyningen til tettstedet.
Electrical and Slingram profiling is carried out in the border area between Norway and Russia. The aim of this survey was to map near outcropping conducting structures in the ground, and to see how these two methods worked together on this problem. Magnetic profiling was performed to help in the interpretation. Two profiles on the norwegian side and two profiles on the russian side of the border were examined. Data from the profiles on the norwegian side are presented in this report.
Rapporten gir en sammenfattende oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Finnmark. Den er i hovedsak basert på omfattende regionale kvartsittunder- søkelser av NGU i 1975-76 og 1990-91, men alt øvrig tilgjendelig relevant materiale fra industrien og NGU fra 1969 og til nå er innlemmet i rapporten.
Rapporten omfatter geofysiske målinger over et gjenstående område i sørøst i Raitevarre gneiskompleks, samt undersøkelse av tre mineraliserte forkast- ninger. Samlet i Raitevarre er det i perioden 1988-91 utført geofysiske målinger innenfor et område på ca. 27 km2. Årets målinger gir grunn til å anta at gneiskomplekset fortsetter lengre mot øst enn tidligere antatt, men med betydelig mindre mineraliserte soner enn i det sentrale gneiskomplekset.
A helicopterborne geophysical survey was completed in the South Pasvik area near the border with Russia. The primary target formation was the Gjøkvatn Formation which extends into Norway from Russia, and which is known to host nickel mineralization of the Russian side. The survey was commissioned by A/S Sulfidmalm, with liason and supervision carried out by Falconbridge Nickel Mines.
NGU har i løpet av årene 1958 til 1982 tatt prøver av bekkesedimenter fra store deler av området Kautokeino - Nordreisa. Prøvene ble innsamlet i forbindelse med leting etter de tradisjonelle sulfidforekomstene. I den senere tid har interessen for nye typer mineralske råstoffer økt. NGU har derfor oppdatert og reanalysert bekkesedimenter slik at prøver fra bl.a. området Kautokeino - Nordreisa i dag er analysert på 29 elementer.