3 results
Rapporten inneholder kun tekniske data for oppboringen av uranforekomsten Øksnanuten. Det er i alt satt 3 hull med en samlet lengde på 120 m. Det gis ingen borlogger eller analyser av malm.
I tilknytning til prosjektering av en tunnel mellom Liarvann og Dalavann skulle overdekkets mektighet fastlegges langs en påtenkt trase`. Denne trase` var vesentlig lengre enn den korteste avstand mellom de to vann,og det ble derfor bestemt at det også skulle gjøres en del rekognoserende målinger for å belyse mulighetene for en kortere tunnel. Tilslutt skulle det måles et profil nær damsted ved Skjedhavn. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.
GM utførte i 1955 seismiske refraksjonsmålinger i Lyseområdet, se GM Rapport nr. 160. I 1961 fikk GM en henvendelse fra oppdragsgiver med opplysninger om utførte grunnboringer. Boringene viste at de seismiske dybdeangivelser i Håhellerdalen hadde vært radikalt for små. Materialet fra Håhellerdalen ble derfor gjennomgått på nytt. Videre ble det foretatt ny bearbeidelse av målingene de andre steder slik at man i Rapport 160 B kan presentere en ny bearbeiding av samtlige måledata.