3 results
For prosjektering av en brønn for Ødegården skulle fjellets beliggenhet søkes bestemt ved seismiske refraksjonsmålinger på to lokaliteter. Profilene 1 og 2 ligger omtrent rett nedenfor husene på Ødegården, mens profilene 3 og 4 ligger like nedenfor hengebru på Aksel Blekastads eiendom. Koordinatangivelsen er usikker.
I forbindelse med prosjektering av diverse byggeobjekter i Bægnavassdraget var det ønskelig å få bestemt overdekkets mektighet på en rekke steder. Målingene ble overalt utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.
Overdekkets mektighet skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger langs 500 meter av den prosjekterte trase` for avløpstunnelen fra kraftstasjonen ved Harpefoss. Seismogrammene ble gode. Det ble gjennomgående registrert 3 lydhastigheter nedover i undergrunnen, henholdsvis ca. 300 m/sek, ca. 1250m/sek. og ca. 4500 m/sek. Disse hastigheter korresponderer sannsynligvis med henholdsvis finsand, morenegrus og fast fjell.