8 results
Forundersøkelser med sikte på fellesvannverk, behov ca. 75 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Forundersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 500 l/min. Anbefalt 12" vertikalt neddrevet rørbrønn og magasinanalyse.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til ca. 170 personer, Rambekk.
Det var ønsket vann til to gårdsbruk, både husholdning og jordvanning. Bergarten i området er biotittrik gneis. Boreplasser ble tatt ut.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 200 l/min. Foreslått fortsatte dypsnittundersøkelser pga. høyt jern - innhold i dette prøvepunktet.
Etter forespørsel fra Tinfos Jernverk A/S har NGU foretatt geologiske under- søkelser i kvartsittfeltene vest for Heddalsvann i Telemark. Området ble kartlagt geologisk i målestokk 1:5.000, dessuten ble det foretatt overflate- prøvetakning på Kvitefjell, det mest aktuelle området for kvartsittbrudd. Resultatene av et diamantboringsprogram fra 1961 er inkorporert i rapporten.
Skoltenberg gruve omfatter to korte synker drevet ned på en steiltstående gang som fører bly, sink og kobber. Malmtypen har lav ledningsevne, og en var på forhånd usikker på hvorvidt en ville få anomalier på malmsonen ved VLF-målinger. De første orienterende målinger viste imidlertid at det forelå svake anoma- lier på sonen, og det ble derfor umiddelbart satt i gang stikning og videre målinger. De utførte målingene dekker 1 500 m av det aktuelle strøk.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov til maks. 400 pe. Foreslått vertikal rørbrønn v/ prøvepunkt 2.