4 results
Forundersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 500 l/min. Anbefalt 10" - vertikalt neddrevet rørbrønn og magasinanalyse.
Sp-målingene fra 1975 viste en langbølget SP-anomali med største negative verdier over de kjente mineraliseringer. Anomalien var imidlertid meget usikker på grunn av manglende kontroll av SP-nivåer. De utførte kontrollmålinger 15.juni 1977 viser at SP-anomaliene er av regional karakter og høyst sannsynlig skyldes strømningspotensialer oppsatt av det sterke topografiske relieff.
Grunnboring i forbindelse med grunnvannsforsyning. Områdene er lite egnet for grunnvannsuttak, for liten vannførende mektighet.
Gjennomførte undersøkelser viser at mulighetene fra løsavsetningene på Kattøyra i Gransherad er brukbare for grunnvannsuttak.