3 results
Til støtte for pågående prosjektering av Tokkevassdragets utbygging skulle løsdekkets mektighet fastlegges på følgende steder: 1. 2 alternative plasseringer av påhugg for tappetunnel fra Bordalsvann 32 ca. 4104 66320. 2. Alternativt damsted ved Totak 32 ca. 4450 66130. 3. Del av tunneltrase mellom Vinjevann og Tokke 32 4428 66047. 4. Grunner i og ved Vinjeåi, hvor det kan bli aktuelt med utgraving 32 4428 66047. Det ble utført refraksjonsmålinger på vanlig måte.
Som et ledd i utbyggingen av Tokkevassdraget skulle mektighet av morenen be- stemmes på ovennevnte forekomststeder.
Løsmassenes mektighet ble bestemt ved refraksjonseismiske målinger langs et 400 m langt profil.