7 results
Det er tatt ut 3 alternative borplasser i gneisbergarter for å skaffe kjølevann til plastindustri. Forholdene synes relativt gunstige, selv om en ikke kan vente så store vannmengder som ønsket.
Eiendommen Skarpåsen forsynes med vann fra i alt fire brønner. Høsten 1983 etablerte naboen et vanninntak litt høyere opp i åsen. Rapporten vurderer eventuell sammenheng i vannforekomstene, og foreslår eventuell ny vannkilde hos Skarpås.
Det er gitt en kortfattet framstilling av 1) prosjektets forhistorie og etablering, 2) datainnsamling, og 3) hovedresultater til nå. Rapporten konkluderer med at prosjektet bør fortsette, og gir forslag til planer framover. I vedlegg finnes ajourførte lister (pr. 84.07.01) over prosjektets rapporter, publikasjoner og foredrag.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 550 lokaliteter i Telemark fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,36 mill). Alle data er laget på magnetbånd ved NGU.
Gjelder vannforsyning og avløp til boligfelter. Elveavsetningen ved Grønnvollfoss brukes resipient. Vannforsyningen foreslått dekket ved fjellboringen.
Kartbladene Kilebygd og Kragerø har ingen enkeltanomalier som anbefales undersøkt nærmere. På kbl. Kilebygd er det så mange radioaktive anomalier at store deler av kartet må karakteriseres som anomaliområde. Et spesielt trekk er at Bamlekomplekset sydøst for den store grunnfjellsbreksjen er det ytterst få anomalier. Kbl. Kragerø har en gjennomsnittsradioaktivitet fra 30-90 i/s. Enkelte mindre områder har 100-130 i/s intensitet.