10 results
Uttak av borplasser for grunnvannsforsyning fra fjell for spredt bosetning og gårdsbruk - i alt ca. 200 p.e. og ca. 500 storfe. Forholdene synes flere steder nokså ugunstige for brønnboring. Løsmasser langs Naustdalselva er tidligere undersøkt, og det er vist at en ikke kan ta ut grunnvann fra disse.
Det ble foretatt målinger på to steder, først ved Grimeli gruve og deretter ved Vågedalen gruve, 7-8 km rett øst for Grimeli. Det er antatt at Grimeli og Vågedalen gruver ligger i et sammenhengende drag av kisførende soner. Tiden tillot ikke målinger langs hele draget. I feltet ved Grimeli gruve ble det påvist en rekke ledende soner, et par fort- setter 1 500 m i østlig retning.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for frunnvannsforsyning til gårdsbruk ( Bruland ) og hytte. Ved hytta ved Hjelmeland er det stor fare for for- urensning fra en gjødselfylling.
Anorthositt til aluminiumsproduksjon. Status pr.1/2-1979.
Kvartærgeologisk kartlegging er gjort i målestokk 1:20 000 av dalbotnen i Breim og Sandane, og i målestokk 1:50 000 av grusvifte ved Vereide. Mengde og kvalitetsvurdering av lausmasseførekomstar viser at dei undersøkte førekomstane inneheld 16 - 18 mill. m3 massar. Med eit par unntak ser kvaliteten av massane ut til å fylle dei krava som blir stilte til betong -og vegformål.
De seismiske profiler skulle bidra til kartlegging av grunnvannsreservoaret for et påtenkt vannverk. Videre var det av interesse å få påvist eventuell terskel som kunne motvirke saltvanninntrengning. Et par profiler ble lagt slik at de gikk over sandforekomsten Dingemoen.
Formålet med undersøkelsene var å kartlegge løsmassene i Hjelledalen. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging, sjaktgraving og prøvetaking. Det foreløpige kvartærgeologiske kartet foreligger i sort/hvitt kopi M 1:20 000 og er tegnet på et sammensatt topografisk grunnlag innenfor de offisielle kartbladene AWX 092093 og BDE 092093. Løsmassene i Hjelledalen er konsentrert til selve dalbunnen, hvor elve- og breelvavsetninger dominerer.
Uttak av borplasser i gneisbergart for grunnvannsforsyning til to skoler. Ved karstad skole er det fare for forurensning både fra Karstadvannet og forurensede utslipp langs veien.