Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

444 results
Solund kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene i Kolgrov, Hardbakke, Eide, Hersvik, Hjønnevåg og Ytreøy. Områdene er prioritert av Solund kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av skrivebordstudier av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rapporter) og feltbefaring.
I forbindelse med prosjektet "Økt bruk av grunnvann" har NGU i 1998 gjennomført grunnvannsundersøkelser for forsyningsstedene Davik og Kalvåg i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane fylke. I Davik er mulighetene for grunnvannsuttak for løsmasser undersøkt. Vannbehovet er oppgitt til 7 l/s. Det finnes i dag 4 godkjenningspliktige vannverk i bygda og ingen av disse har tilfredsstillende kvalitet.
Confidential to 31.12 2002. Gravity measurements have been carried out along two profiles across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit. The main objective of the investigations was to delineate the morphology and subsurface extension of the eclogite body, given results and constraints from surface mapping and drillholes. Two alternative models are proposed for both profiles.
- Som et bidrag til undersøkelse av byggeråstoffer i forbindelse med Vestlandsprogrammet, ble et ca. 15 km2 stort område i Askvoll og Fjaler kommuner, kvartærgeologisk kartlagt. - Det ble lagt vekt på avgrensing og prøvetaking av de forekomende løsmassetyper. Feltarbeidet er supplert med flyfotostudier. - Materialet fra Helle og Vårdal tilfredstiller muligens ikke kravene for produksjon av ekspandert betongtilslag p.g.a. kornstørrelsessammensetningen.
Askvoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene på Værlandet, Flokenes, Rindstad, Høyvik og i Stongfjorden. Områdene er prioritert av Aaskvoll kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rapporter).
A helicopterborne geophysical survey was undertaken by the Geological Survey of Norway (NGU) over the Gjølangen area in Sogn og Fjordane county. The primary geophysical target was rutile bearing eclogite bodies, and to investigate if helicopterborne geophysical surveying is suitable for prospecting of this type. The survey consisted nominally of 1065 line kilometres with a line spacing of 100 metres.
Kommune: Alle Kartbladene (M.1:250 000): Alle (Song og Fjordane) Kartbladnr. og -navn (M.1:50 000): Alle (Sogn og Fjordane) Det rapporteres om innsamling av hydrogeologiske data (brønndata) fra fjell- borebrønner i Sogn og Fjordane. Rapporten fokuserer på innsamlingsmetodikk og pålitelighet av data. Videre presenteres grove sammenstillinger av bruks- område(bruksstandard, vannkvalitet og vanngiverevne/bergartstype.
Oppdraget er utført i forbindelse med vurdering av sand-og grusressursene i Trodalen ved Fimlandsgrend. Det er målt på tvers av dalen langs to linjer som ligger 0.5 km fra hverandre. Samlet profillengde er 1.7 km. Nedenfor Skaflestadstølen i vest langs søndre linje er avsetningen vel 50 m tykk, men avtar til under 15 m nedover mot elva. Fra toppen av den ryggformede avsetningen langs østsiden av dalen er det 40 m til fjell. Nedover mot elva er avsetningen tynn.
Gulen kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Eivindvik, Sande/Ånneland, Sløvåg, Byrknes, Brekke og Ytre Oppedal i Gulen kommune er vurdert på grunnlag av feltbefaring. Om- rådene er utpekt av Gulen kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen.
The Geological Survey of Norway and the Norwegian Petroleum Directorate established the TWIN Project (Tropical Weathering In Norway) in 2009 to improve the understanding of deep weathering on mainland Norway as well as offshore. All known reports of deep weathering in Norway have been reviewed and registered in a GIS database.
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten.
NGU utfører kartlegging av store fjellskred på oppdrag fra NVE. Fare-og risikoklassifisering av objekt inngår som en del av oppdraget. Det pågår pr. i dag kartlegging i tre fylke; Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
Bekkesedimenter er samlet inn fra 91 lokaliteter i kommunene Askvoll, Bremanger, Høyanger og Solund i forbindelse med NGU-prosjekt nr. 1733. Prøvene er analysert på 23 grunnstoffer. I forbindelse med forberedelsene til et geokjemisk kartleggingsprogram, som skal omfatte hele fylket, var det ønskelig å få oversikt over det eksisterende geokjemiske datamaterialet.
Fikk i oppdrag og undersøke fundamenteringsforholdene ved: A. Skavlen TV - sender, Nord Trøndelag. B. Bringa TV - omformer, Sogn og Fjordane. C. Vega TV - sender, Nordland. Befaringen ble foretatt på alle steder i tidsrommet 27 april - 29 juli 1972.
This report is a guidebook for the field excursions conducted during the Alice Wain Memorial West Norway Eclogite Field Symposium held in Selje from June 21st-28th, 2003. Eskola (1921) drew attention to some of the aesthetically impressive eclogites and garnet peridotites that outcrop in the coastal region of west Norway between Bergen and Trondheim.
Dalsfjelletmassivet (ca 16 kvkm, 10 km lengdeutstrekning i Ø-V-retning) er et av fire mafiske bergartskomplekser mellom Dalsøyra og Risnefjorden. Massivet er omgitt av suprakrustale gneiser i nord og granittiske gneiser og migma- titter i sør, og inneholder omtrent like mengder av grov- til middelskornet gabbro og finkornet biotittførnde eklogitt.
As a part of a collaborative project with DuPont, NGU has made gravity measure- ments across the eastern part of the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit in Fjaler commune, Sogn and Fjordane county. The main objective of the investigations was to delineate the morphology and subsurface extension of the eclogite body through gravity modelling. Gravity measurements were made at 39 stations along one 775 m long profile.
Etter ønske fra Aurland kommune gis det her en oppsummering av undersøkelsene som er utført av det ustabile fjellpartiet ved Stampa i Aurland. Arbeidet inngår i et større 3-års samarbeidsprosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Hovedmålet er en regional kartlegging av potensielt ustabile fjellsider i fylket. De ustabile fjellområdene har vært kartlagt tidligere, men i 2005 ble det i samråd med Aurland kommune etablert et omfattende GPS-nettverk.
Den krystalline og metamorfe berggrunnen i Norge er uten primær permeabilitet og porøsitet. All oppbevaring og transport av nyttbart grunnvann forekommer derfor på sprekker i fjellet.
This report presents results from a ground magnetic survey at the Saurdal eclogite at Saurdalsvatnet, Gjølangen, Fjaler in Sogn og Fjordane. The report also presents results from magnetic susceptibility measurements on drill-dust samples from the outcropping parts of the eclogite. The measurements aid in mapping the eclogite's westward extension. The Saurdalshaugen area appears with great variation in magnetic levels. One locality of similar magnetic signature is detected further west.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden i regionen kartlegges. I mai-juni 2016 gjennomførte NGU feltarbeid med F/F Seisma, og hentet opp korte sedimentkjerner fra 10 stasjoner.
I forbindelse med NGU prosjektet "Bruddsoner og grunnvann i Sunnfjord" er det gjort geofysiske undersøkelser for å kartlegge sprekker i fjell. Benyttede metoder har vært VLF, elektrisk profilert og georadar. I Hesjedal i Førde kommune ble en hovedsprekkesone indikert både ovenfor og nedenfor en nylig anlagt søppelfylling. Sonen følger dalbunnen oppover mot fyllingen og dreier i nordvestlig retning ovenfor fyllingen.
Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Sogn og Fjordane har NGU foretatt løsmassekartlegging med oppfølgende sand- og grusundersøkelser i Strynsdalen, Stryn kommune. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging og prøvetaking etter tradisjonelle feltmetoder. Materialet er senere bearbeidet ved NGU. Betongprøvestøpingen er utført ved NTH. Viktige sand- og grusforekomster ble spesielt undersøkt m.h.p. mulige mengder og kvalitet.
Geologiske data fra dalføret ved Gaupne i Sogn og Fjordane samt fra deler av Målselvdalføret i Troms er bearbeidet og visualisert i 3D ved hjelp av ArcGis modulet 3D Analyst og ArcScene. De bearbeidede data inkluderer kvartærgeologiske kart, seismiske data, georadardata samt bordata. Som grunnlag for 3Dmodellene er terrengmodeller som er basert på digitale, økonomiske kartdata. Georefererte innskaddede flyfotos er drapert på en av modellene.
With contributions from: H. Henriksen, A. Lothe, E. Midtbø, A.K. Midtgård, S. Berg, K. Lyslo & E. Skurtveit. Summary: Lineaments can be regarded as zones in the crust with enhanced fracture intensity (fracture zones) which have a distinct architecture. They can be divided into two main types: fault zones or joint zones. These structures are found both in metamorphic and sedimentary rocks, and have some common characteristics.
Fortrolig til 31.12.2003 Gravity measurements have been carried out along four profiles to the east and west of the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit. The main objective of the gravity measurements was to delineate possible heavy (ore-type eclogite) bodies at depth to the west and the east of the known, exposed eclogite deposit.
Anvisning av boresteder for vannforsyning, 51 steder.
Det antas mulig å lage kunstig infiltrasjonsgrøft ved utskifting av massene.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 750 l/min. Anbefalt 16" - prøvebrønn ved pkt.3 ( 3073 68078 ) og seismiske undersøkelser.
Anvisning av borested for vannforsyning til fiskeoppdrett.
Anvisning av borested og plass for gravet brønn for vannforsyning til bolig og utleiehytter, Sandalen.
Ved pensjonatet ble det i 1973 boret en brønn til 36 m dyp, kapasitet 2 500 l/time. Etter en tid ble vannkvaliteten dårlig (misfarging av klesvask). Det ble anbefalt å rense vannet fremfor å bore en ny brønn.
The five-year Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated data acquisition and interpretation project established to study the onshore-offshore relationships in the northeastern North Sea and Møre-Haltenbanken area. The Coop Phase I Report summarises the results from the Norwegian North Sea and western Norway. New aeromagnetic, gravity and petrophysical data as well as heat flow data have been acquired. All new data were compiled with existing data.
Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt "Samlet plan for forvaltning av vannressursene" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Sogn og Fjordane. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag.
Det ble i alt målt på 25 1:50 000 kartblad i Sogn og Fjordane fylke. Av disse ble 17 ferdigmålt og 8 delvis målt. Generell bakgrunnsaktivitet for gneisene er ca. 100 i/s. Devonfeltene hadde litt lavere bakgrunnsmålinger (30 - 130 i/s) og ingen interessante radioaktive anomalier. Det ble i alt registrert 4 anomalier over 600 i/s i gneisene, og de er beskrevet særskilt.
Engebøfjellet is situated on the northern side of Førdefjord within an area characterized by a series of Proterozoic felsic and mafic rocks heavily affected by Caledonian deformation and metamorphism. During the Caledonian high-pressure metamorphism Proterozoic mafic rocks were transformed into eclogites. In this transformation ilmenite was replaced by rutile.

Pages