3 results
Forkortet: Rapporten beskriver resultatene av feltundersøkelser som er utført på kjente kvartsforekomster i Meråker kommune. Berggrunnen i Meråker kommune er kjennetegnet ved opptreden av mange hydrothermale og strukturbundne ganger og linser av massiv melkekvarts. I mange områder som på Storåsen og Grønlifjell er tettheten av gangene meget stor. Men gangene og linsene som så langt er befart har generelt små dimensjoner.
Hensikten med denne rapporten er å anbefale krav til prøvetakingen og de kjemiske analysene for å kartlegge innholdet av arsen, bly, kadmium, kobber, krom (total- og seksverdig innhold), kvikksølv, nikkel og sink i ballastpukk som skal brukes av Jernbaneverket.
New data on Upper Ordovician conodonts from the Trondheim Region, Central Norwegian CaledonidesT. Ju Tolmacheva, David Roberts Page(s): 5-15