7 results
Integrated coastal zone planning and management (ICZPM) requires adequate knowledge on the marine coastal systems.
The geology of the Vaddas area, Troms: a key to our understanding of the Upper Allochthon in the Caldonides of northern NorwayIngvar Lindahl, Brian P. J.
Forkortet: Løsmassekartleggingen som ble utført i 1:10.000 langs hele Stjørdalselva, Meråker kommune, har til mål å gi en oversikt over grunnforholdene i områder der kan være utsatte for leirskred. Det legges vekt på å avklare utbredelsen av leirige hav- og fjordavsetninger og løsmassenes generelle oppbygging. Det legges også vekt på å finne tegn på tidligere skred samt å gi en oversikt over de steder der det pågår aktiv erosjon.
Miljøtilstanden rundt opplagsplasser og pussesteder er vurdert for 11 småbåthavner rundt Trondheimsfjorden. Det er blitt samlet inn 87 prøver av overflatejord og løse masser, og innholdet av 30 grunnstoffer er bestemt. I denne rapporten fokuserers det på 9 grunnstoffer som er kjent å ha effekt på miljø og helse: arsen (AS), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv(Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), tinn (Sn) og sink (Zn).
Ved hjelp av differensiell GPS, en totalstasjon og lommepc med ARCPAD program ble det foretatt en digital innmåling av dagens brudd, dagens skrotområde for Snåsaskifers driftsområde ved Snøskaveltjønn. I tillegg ble det foretatt et anslag på volumet av overfjell i en del av bruddet der dette planlegges fjernet. Hvis en forursetter at skifersonen har et konstant fall på 30 grader uten store uregelmessigheter og at arealet av overfjellet som fjernes er ca.
NGU har utført georadarmålinger i forbindelse med løsmassekartlegging og leirskredkartlegging i Meråker kommune. Formålet med georadarmålingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene og kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt. Av særlig interesse var det å påvise dypet ned til leirdominerte avsetninger.