10 results
Det var stilt som oppgave å klarlegge de kjente mineraliserte soner. De aktuelle kissoner er kort omtalt i NGU-publikasjon nr. 202. I tiden 1969 - 1971 ble det utført geofysiske, geokjemiske og geologiske undersøkelser av sonene, kfr. NGU Rapport nr. 905 og 974 objekt 21. Ved målingene ble det påvist en mineralisert sone som stort sett er sammenhengende over en strøklengde på 1600 meter. Målingene tyder på at sonen fortsetter ut av målefeltet begge veier.
NGU har for Norcem A/S undersøkt de geologiske forhold i forbindelse med planlagt vannmagasin i Tromsdalen, Verdal. Skulle også ta et par profiler for å vurdere muligheten for morenemateriale til fylling i dammen. - Resultatet av seismikk viser beskjeden tykkelse på morenedekket (2 - 5 m.). - Det er ugunstige geologiske forhold for et vannbasseng i det undersøkte området ved Tromsdalen.
It has been possible with the aid of whole rock geochemistry to make a start at understanding the Caledonian volcanic belts in Norway, so that we can now progress beyond the stage of considering them under all-inclusive terms such as "greenstone", "basic volcanics" and other generalizations and begin to think in terms of specific magmatic types, e.g. island arc tholeiites, island arc calc-alkaline suites, ocean floor type lavas, etc..
Tunnelen vil over store strekninger gå langs med bergartenes strøkretning, (skifrighetsretning) og skifrigheten vil her ha et fall på 30-50 grader mot N.
NGU utførte sommeren 1974 etter oppdrag fra DU berggrunnsgeologisk kartlegg- ing av konsesjonsområdet til A/S Snåsaskifer for å få avklart hvilke ress- urser av brytbar skifer bedriften rår over i dag. Under feltarbeidet ble det til å begynne med lagt vekt på å avgrense bergartssonen som inneholder den utnyttbare skiferen. Denne skifersonen ble deretter kartlagt mer i det- alj. Dette bestod bl.a. i at forløpet av det allerede drevne nivå ble kart- lagt.
Rapporten er uten tekst. Den inneholder 30 kart over prøvenummer og analyse- resultater for syreløselige tung metaller.
Undersøkelser i Borgsåsområdet, med seismikk, geologiske og ingeniørgeologiske undersøkelser og diamantboring er foretatt der silo i forbindelse med jernbanetunell er planlagt for å transportere kalk for Norcem til Skånes. - Diamantboring har resultert i foreslått forskyvning av tunellen. - I ut og inngangen av tunellen ved selve Borgåsen vil den gå gjennom sterk skifrige lag. Vil være en fordel med mer detaljerte undersøkelser.
Anvisning av boresteder i fjell for vannforsyning til Ytterøy, samt vurdering av kilde fra fjell og løsmasser.
Several copper anomalies were found near Langtjernet at the eastern end of Sandølafeltet during the regional stream sediment survey in 1973 (NGU oppdrag nr. 1177, Grongprosjektet, kartblad Andorsjøen 1823 I). This locality lies mostly within the Sandøla trondhjemite but includes the contact with a green- stoneunit. Some samples were subsequently analysed for molybdenum and several were found to be anomalous. This led G. Gale and R.
I 1971 ble det utført Turammålinger i området ved Rosset Grube (Rapport nr. 1073) og i 1973 boret 3 hull på basis av resultatene av disse målingene. Borhullene er 213, 97 og 72 meter lange. Formålet med borhullsmålingene var å bidra til sikrere slutninger om de mineraliserte soner som opptrer i om- rådet. Målingene foregikk på vanlig måte. det ble energisert ut fra samme kabelopp- legg som ved Turammålingene. Målingene lyktes bra og ga verdifull informasjon om forholdene.