4 results
Befaringen ble foretatt i oppdrag for herr Sverre Gilseth, Vollen i Asker. Oppdraget gjaldt undersøkelse av Nærøyas bergarter for utnyttelse som byg- ningsstein. Berggrunnen på Nærøy er båndgneis. Båndingen i gneisen er oppstått ved lagvis bergartsveksling. Tykkelsen av de enkelte lag er sterkt varierende, fra cm til mange m. Det er innlysende at det ved en lagvis veksling med store varia- sjoner i bergartenes sammensetning og utseende ikke kan framskaffes et enhet- lig produkt.
Grønnlifjellet: I felt opptrer flere kvartsblotninger i et tildels sterkt overdekket terreng. Kvartsblotningene ligger som rygger tilnærmet på linje N 280g. En rekke forurensninger opptrer i kvartsen. Det er nødvendig med en avrøsking mot øst for å undersøke om det er sammenheng mellom kvartslinsene. Storåsen: Flere linser ligger her nedover ei li. Hvorvidt det er sammenheng mellom linsene vites ikke. Blotningene ligger i samme strøkretning.
Anmodning om kalksteinsundersøkelser er gitt av Kontoret for Områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Periskop er tatt i bruk for undersøkelse av geologi i korte borhull. Snåsa: Det er foretatt endel undersøkelser i det store kalksteinsfeltet på sydøst- og østsiden av Snåsavannet. Kalkfeltet strekker seg fra Ålnestangen og øst til Agle. Det er vesentlig blå, finkornet kalkstein i området. De fleste befarte områder er uegnet til drift på grunn av stikk, oppsprekk- inger og ugunstig lagstilling.
På grunn av mye overdekke, kunne kalken bare bli prøvetatt i en kolle, der det var mulig å prøveta et profil noe på tvers av kalkens strøkretning. Det var umulig å uttale seg noe om feltets homogenitet. Det ble ialt tatt 13 prøver i feltet som alle er analysert på uløst, MgO, CaO og S. Det er svært lite silikater og svovel i kalken. Kalkinnholdet er svært uniformt. Da feltet ikke virker sterkt overdekket, anbefales det at det blir lagt 3 røsker tilnærmet loddrett på strøket.