21 results
Det var ønsket vann til en hytte. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 10 - 20 planlagte boliger, samtidig ønskes en vurdering av mulighetene for infiltrasjon av avløpsvannet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Plan for videre undersøkelse av infiltrasjonsmulighetene ble lagt opp.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til vannverk for Kana.
Beskriver undersøkelsene i forbindelse med en mulig framtidig grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Kilemoen. Vannverket skal dekke Ringerikes behov.
Det var ønsket ny vannkilde til eksisterende og planlagt boligbebyggelse. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Antall profilkilometer 6100. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som en del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1973. Prosjektleder H. Håbrekke.
Til hjel for planlegging av vannverk basert på grunnvann ønsket oppdragsgiver å få målt et seismisk profil over nordenden av Kilemoen. Løsmassetykkelser, grunnvannspeil og lydhastigheter var av interesse. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnde profilsnitt.
Det var planlagt å bygge 10 - 12 hus. Det ble anbefalt å foreta undersøkelser i løsmassene, både for vannforsyning og avløp.
Gjelder plassering av infiltrasjon for kloakk, i forhold til grunnvanns- uttaket til skolen.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til bolig.
Til hjelp for planlegging av vegtunnel under Kongsberg sentrum ønsket en å få målt overdekketykkelsen, grunnvannsspeilet og fjellhastigheter langs to profiler gjennom byen. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Resultatene av målingene blir gitt i opptegnede profiler.
Hensikten med arbeidet var å undersøke eventuell sammenheng mellom radioaktive anomalier langs fjellranden og anomalier på bly funnet av blyprosjektet. Ca. 6 000 km er kjørt med seintillometer plassert i bil, og ialt 119 berg- artsprøver er innsamlet. Disse er bestemt på U og Th med gammaspektrometer. Bortsett fra noen prøver med alunskifer og en pegmatittprøve, har samtlige meget lave gehalter.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til ca. 40 familier. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.