17 results
Kvikksølv er bestemt i 540 faststoffprøver med atomabsorpsjon-spektrometri. Kalddampteknikk. 181 vannprøver er analysert med samme teknikk og gullfelle. Videre er det utført analyser på kationer i faststoffprøver og vannprøver. Anioner, pH., ledningsevne og alkalitet er bestemt i vannprøver. Diagrammer for reproduserbarhet ved Hg-bestemmelsene foreligger.
Naturlig kvikksølvinnhold i løsamasser fra Østfold blir presentert.
Et avfallsdeponi ved Borregaard Ind. Ltds svovelsyrefabrikk er undersøkt.
Kvikksølvinnholdet i overflatevann og drikkevann blir presentert
Data om innhold av Hg i grunnvann på kloralkalifabrikken blir presentert.
Kvikksølvinnholdet i bygningsmassene i kloralkalifabrikken blir presentert.
Tungmetallinnhold i overflatevann og grunnvann blir presentert
En hydrogeologisk og stratigrafisk undersøkelse er gjennomført ved Borregaard Ind. Ltd's deponi på Opsund. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge løsmassefordeling og grunnvannsforhold.
Data om innhold av tungmetaller inklusivt kvikksølv og PAH-forbindelser i grunnvann og dreneringsvann på Opsund deponi blir presentert.
Rapporten presenterer status for grunnundersøkelsene ved Borregaard Ind. Ltd's kloralfabrikk og Opsund deponi pr. 1. januar 1989.
Sluttrapport som presenterer en samlet oversikt over resultatene fra grunnundersøkelsen.
Resultatene av kjemisk analyse av industriavfall og naturlige sedimenter på Opsund deponi blir presentert.
En hydrogeologisk og stratigrafisk undersøkelse er gjennomført ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge løsmassefordeling og grunnvannsforhold. Under gjennomføringen av undersøkelsene har resultatene blitt løpende vurdert for å få et så hensiktsmessig undersøkelsesprogram som mulig, jmf.
Kvikksølvinnholdet i grunnen langs kloakk- og utløpsledninger fra kloralkalifabrikken blir presentert.
Beskrivelsen finnes på kartet.