Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

384 results
Rapporten omhandler kvikksølvinnhold i sedimentkjerner fra Hvalerbassenget og nedre Glomma,
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
NGU har på oppdrag fra Statens vegvesen og Bane Nor bidratt med faglig rådgivning i kartlegging av omfang og årsak til setningsutvikling i Fredrikstad sentrum, med spesielt fokus på området rundt Glemmen og Rolvsøyveien. Området i og rundt Fredrikstad har komplekse grunnforhold med setningssensitiv leire, med stedvis stor tykkelse i dalførene. Berggrunnen er preget av gamle forkastnings- og/eller bruddsoner med soner av dypforvitring der fjellet er delvis omdannet til leirmineraler.
Det var ønsket vann til et leirsted med noen hus. Borested ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til et feriehjem. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut, men med stor fare for å få salt- holdig vann.
Ved teststedet Utengen, Hvaler, ble det utført omfattende geofysiske under- søkelser. Blant de mest lovende metodene var Georadar, som indikerte flere sprekker med slakt fall i granittenes øverste 30 m. Et 3" borehull ble boret, og dette traff sprekkene som ventet. Borehullet hadde en korttids ytelse på ca. 470 l/t (med < 2 m senkning). Det er imidlertid indikasjoner på at dette kan være betydelig overdrevet i langtidsperspektiv, på grunn av begrenset magasin- størrelse.
Det var ønsket vann til et nybygg til skolen. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boliger og hønseri.
Etter henvendelse fra A/S Mona Sand & Singel er det foretatt en detaljert undersøkelse av Torperåsen m.t.p. etablering av stasjonært pukkverk i området. Hovedbergartene er granittiske gneiser med innslag av metagabbro/diabas. Disse kan anvendes til de fleste byggetekniske formål. Gneisene bør imidlertid ikke anvendes i slitelag på veier mot ÅDT > 2000. Diabasen har lokalt et noe høyt innhold av kismineraler, men bergartens mekaniske egenskaper er meget gode.
Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Det var ønsket vann til et gardsbruk. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Vinteren 1983 gikk det et leirskred i Skjeberg. Samtidig ble vannet fra en borebrønn i fjell ca. 300 m vekk sterkt leirblakket. Mulighet for sammenheng blir vurdert.
Det var ønsket vann til en planlagt bolig. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til vanning av grønnsaker. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Feriehjemmet har en borebrønn i fjell, som gir saltholdig vann. Det synes ikke mulig å foreta brønnboring på eiendommen, uten en stor risiko for saltholdig vann eller myrvann. Det ble anbefalt å samle sisternevann fra takflatene.
Anlegget hadde 2 brønnboringer i fjell, men ønsket plassering av en borebrønn til. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet granitt.
Det var tømt septictankslam i et nedlagt grustak. spørsmålet var om dette ville forurense grunnvannet/brønner i området. Det ble anbefalt å stoppe tømmingen.
Muligheten for økt grunnvannsforsyning ble vurdert for 3 steder i kommunen. Steder for boring i fjell ble tatt ut.
Leirstedet har to brønner som er gravet i sand, ønsket mer vann. Sted for graving av ny brønn ble tatt ut.
Det er gitt en kortfattet framstilling av 1) prosjektets forhistorie og etablering, 2) datainnsamling, og 3) hovedresultater til nå. Rapporten konkluderer med at prosjektet bør fortsette, og gir forslag til planer framover. I vedlegg finnes ajourførte lister (pr. 84.07.01) over prosjektets rapporter, publikasjoner og foredrag.
Grunnvannsundersøkelse for enebolig. Bergart granitt, massiv, varierende kornstørrelse. Vertikale sprekker var ikke kontinuerlige, større mulighet for litt vann fra benkningen. Flere tørre boringer i distriktet. Anbefalte inntil 60 m dyp boring.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et leirsted. Brønnboring ble frarådet.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et idrettsanlegg. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket vann til 2 husholdninger og en del dyr. Boreplass for brønn i fjell ble tatt ut.
Det kvartærgeologiske fylkeskartet Østfold i M.125 000 er basert på tidligere kartlagte områder i M 1:50 000, og videre kartlegging i et område dekket av de fem grensekartene Vestmarka, Stangebrot, Øymark, Aspern og Kornsjø, regnet fra nord til sør. I rapporten her gis en kort oversikt over den kvartærgeologiske historien som er mest relevant for ylkeskartet og dets innhold, samt kort omtale av de ulike løsavsetninger og spor etter spesielle geologiske hendelse.
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom aldersjusterte dødelighetsrater 1971 - 75 for 8 ulike hovedtyper av kreft i 35 kommuner i det sentrale østlandsområdet og de korresponderende konsentrasjoner av HNO3-løselig V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb i minus 0.18 mm fraksjonen i uorganiske bekkesedimenter. Mellom kreft i fordøyelsesorganene og V, Co, Ni, Cu, Zn og Pb er det oppnådd korrelasjonskoeffisienter på ca. -0.45. Kreft i lymfe og blod mot Fe gir ca.
Kroen får i dag vann fra en borebrønn i fjell, men i forbindelse med planlagt utvidelse ønskes mer vann. Sted for borebrønn i grus ble anbefalt.
Rapporten presenterer status for grunnundersøkelsene ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund deponi pr. 1. juli 1988.
Våler kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidlig- ere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart og vurdert for hele fylket. For kommuner hvor vi kjenner slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vur- dering av grunnvannsmulighetene fra fjell for de enkelte kommuner.
Kvikksølv er bestemt i 540 faststoffprøver med atomabsorpsjon-spektrometri. Kalddampteknikk. 181 vannprøver er analysert med samme teknikk og gullfelle. Videre er det utført analyser på kationer i faststoffprøver og vannprøver. Anioner, pH., ledningsevne og alkalitet er bestemt i vannprøver. Diagrammer for reproduserbarhet ved Hg-bestemmelsene foreligger.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Det finnes en del grus under et tykt leirlag, og det ble anbefalt å prøveta vann herfra.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 1 - 3 boliger. Boreplass ble tatt ut Bergarten i området er øyegneis.

Pages