Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

384 results
Brønnboring i fjell er forbundet med stor usikkerhet med hensyn til vann- mengde, vannkvalitet og brønnens influensområde. Også internasjonalt er kunnskapsnivået relativt lavt. Derfor er det gode muligheter til å nå et høyt nivå (relativt sett) i løpet av kort tid. En halvøy i Hvaler kommune er valgt som forsøksfelt. Feltet består av homogen granitt med et regelmessig sprekkemønster.
Radiometriske bilmålinger er utført på 8 kartblad i Østfold (Akershus). Av disse er 3 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 56 anomalier på kartbladene av disse ligger 53 anomalier i Østfoldgranitten. De øvrige 3 anomalier ligger i gneiser. Det ble ikke registrert noen sterke anomalier på kartbladene. Østfoldgranitten viser en aktivitet på 100 - 300 1/s, gjennomgående 200 - 250 1/s.
Fem borehull som i utgangspunktet ga lite eller ikke noe vann er hydraulisk trykket. Mansjettplassering (dyp) er valgt ut fra borehullsloggene. Tre av brønnene, der leire antas å tette sprekkesonene ga moderat kapasitetsøkning. To brøn- ner som sannsynligvis ikke har leire på sprekkene ga god - meget god kapasi- tetsøkning.
Det er foretatt geofysiske målinger over en rekke sprekkesoner innenfor 5 forskjellige lokaliteter på nordsiden av Kjerkøy. Målingene var et ledd i NGUs kompetanseoppbygging på grunnvann i fjell. VLF-målinger ble i noen tilfeller forstyrret av tekniske anlegg, men ga ellers anomalier som kan skyldes sprekker i berggrunnen. Magnetiske målinger ga entydige magnetiske minima over til dels smale sprekker. Elektriske profileringer ga god informa- sjon om ledende soners beliggenhet og bredde.
Det var boret en brønn i fjell på eiendommen, men den gir saltholdig vann. Alternativ boreplass i fjell ble tatt ut.
Undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med alternativt grunn- vannsforsyning fra raet og sanddannelsen ved Femsjø. Resultatene viser at skal avsetningen anvendes må den infiltreres.
Rapporten presenterer rammeplan for grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. Ltd.s kloralkaliefabrikk og Opsund deponi.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 hytter. Borested ble tatt ut. Bergarten i området er sandsten.
Anvisning av borested for vannforsyning til hønseri.
Det var ønsket kjølevann til fabrikken. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
The Ordovician Grøndalsfjell Intrusive Complex: Central Scandinavian Caledonides: field relations, petrography and emplacementGurli B.
Som ledd i en undersøkelse som NGU utfører på Borregaards anlegg i Sarpsborg var det av interesse å skaffe seg et bilde av fjelloverflatens beliggenhet. På deponi-området på Opsund skulle vi prøve å avklare disse forholdene ved hjelp av boringer og seismiske refraksjonsmålinger. Det ble målt 8 seismiske profiler på tilsammen ca. 3500m. De beregnede dyp til fjell varierte fra noen få meter til godt over 50 meter.
Rapporten presenterer status for grunnundersøkelsene ved Borregaard Ind. Ltd's Kloralkalifabrikk og Opsund deponi pr. 1. november 1988.
Oppgaven gikk ut på å bestemme overddekkets mektighet i et område av utstrekning ca. 100 x 200 meter. Hensikten med målingene var å skaffe opplysninger for planleggingen av underjordisk tilfluktsrom i området. Det er store høydeforskjeller i området. Målingene ble utført etter vanlig refraksjonsmetode langs 15 profiler. Overdekkets mektighet varierer mellom 2 og 10 meter. I et par profiler som ble målt like utenfor det oppgitte område ble det registrert mektigheter fra 17 til 23 meter.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut Bergart er granitt.
Materialet til denne undersøkelsen består av aktive og uorganiske bekkesedi- menter, innsamlet fra 1319 lokaliteter i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert på Mo, Cr, Ba og Cr. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser klare regionale mønstre, bekkesedimentene fra Valdresdistriktet viser høyere Mo-innhold enn prøvene fra Østerdalen.
Det var ønsket vann til skolen. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til et feriehjem. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
En hydrogeologisk og stratigrafisk undersøkelse er gjennomført ved Borregaard Ind. Ltd's deponi på Opsund. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge løsmassefordeling og grunnvannsforhold.
Det var ønsket vann for vanning til et gartneri. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Et nyåpnet massetak ved Randem gård ca. 2 km SSØ for Mysen er det undersøkt m.h.p. løsmasse- og grunnvannsforhold. Det er utført sonderinger og satt ned sandspiss for formålet.
Det var ønsket vann til 2 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er grovkornet gneis.
Joints and fractures were weathered during a sub-tropical climate regime and thus may contain smectite and kaolinite. The presence of such minerals prohibits groundwater flow in fracture and fault zones. The clay-bearing zones may cause mechanical problems during both tunnel construction and later operation. Due to the chemical alteration of magnetic minerals during weathering, weak zones are characterized by negative magnetic anomalies.
Vannforsyningen til gården kommer fra en stor, åpen dam, med dårlig vann- kvalitet. Forslag til diverse tiltak for å bedre vannkvaliteten blir gitt.
Det var ønsket grunnvann til bolig og butikk. Det ble frarådet å bore etter vann p.g.a. forurensningsfare. Bergarten i området er granitt.
Rapporten presenterer detaljplaner for grunnundersøkelsene ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund deponi.
Data om innhold av tungmetaller inklusivt kvikksølv og PAH-forbindelser i grunnvann og dreneringsvann på Opsund deponi blir presentert.
Som et ledd i grunnundersøkelsene på Osund Deponi ble det satt ut et stikningsrutenett (25 X 25 m ruter) i den mest sentrale del av området. Deler av rutenettet ble benyttet ved elektromagnetiske målinger (EM-31) for kartlegging av nedgravd metallskrot i fyllinga. Resultatene fra disse målingene presenteres som tolkningskart i målestokk 1:2 500.
Vannforsyning til enebolig. Naboene hadde fått dårlig vann ved boring. Bergart sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Rapporten presenterer status for grunnundersøkelsene ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund deponi
Kartlegging er gjort for å frambringe bakgrunnsmateriale for en endelig vurdering av et verneforslag for Rokke-raet fremsatt i 1974. I rapporten blir Raet med omkringliggende områder beskrevet fra litt vest for Rokke kirke og ca 2,5 km østover til syd-vest for Tutjern. Både overflateformer, materialsammensetning og dannelseshistorie blir omtalt. Resultatene danner grunnlag for en vurdering av områdets faglige og økonomiske verdier.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Etter Rissa-raset våren 1978 ble det gjennom Landbruksdepartementet tatt initiativ til et kartleggingsprosjekt for landets leirområder. Prosjektet gjennomføres som et samarbeide mellom Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I dette samarbeidet utfører NGU kartleggingen av leirene mens NGI foretar stabilitetsvurdering. Prosjektet administreres av Statens Naturskadefond. Østlandet og Trøndelag ble utpekt som prosjektområder.
Boligfeltet, i dag 22 hus, har grunnvann fra 1 fjellbrønn. Må ha mer. Anbefalte primært å søke om å få vann fra en brønn som kommunen boret i 1961, uten å ta den i bruk. Alternativ boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et planlagt aldershjem. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å bore en ny brønn på eiendommen, da den eksisterende gir sterkt jernholdig vann. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart i området skifter mellom gneis og amfibolitt.
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge.
Det var ønsket vann til 6 planlagte leiligheter. Sted for boring i fjell ble tatt ut.

Pages