Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

384 results
Det var ønsket vann til en hytte og vanning til et gårdsbruk. Bergarten i området er granitt. Alternative boreplasser i fjell og løsmasser ble tatt ut.
Data om innhold av Hg i grunnvann på kloralkalifabrikken blir presentert.
Det gis fylkesvis status over områder som er kvartærgeologisk kartlagt i M 1:20 000 og 1:50 000. Planer for nye foreløpige kart i 1986 er skissert.
Spydeberg kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidligere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster i løs- masser befart og vurdert for hele fylket. For kommuner hvor vi kjenner slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell for de enkelte kommuner.
Kvikksølvinnholdet i overflatevann og drikkevann blir presentert
Det var ønsket en vurdering av mulighetene for større grunnvannsuttak fra fjellbrønner. Noen steder for boringer i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 eneboliger. Bergarten er grovkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Hg-innholdet i grunnen under kloralkalifabrikken blir presentert.
Det var ønsket vann til en enebolig. Det ble frarådet å bore her, pga. forurensningsfare. Bergarten i området er sliregneis.
Hg-innholdet i sedimentkjerner fra Glomma blir presentert.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
This paper deals with some preliminary results concerning the chemical com- position of stream sediments in central southern Norway and the correlation to the prevalence of multiple sclerosis within the same area.
Det var ønsket vann til planlagt bebyggelse. Borested ble tatt ut i granitt.
Kvikksølvinnholdet i bygningsmassene i kloralkalifabrikken blir presentert.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til i alt 12 boliger. Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis.
Det var ønsket grunnvann til et feriehjem. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til skip i opplag.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.
Rapporten omhandler ingeniørgeologisk kartlegging av fundamenteringsforholdene ved: A Kletkavfjell TV-sender, Nordland B Prillarguripiggen TV-omformer, Oppland C Langvatn TV-omformer, Møre og Romsdal D Høyås TV-sender, Østfold Undersøkelsene gjelder enten plassering av bardunfestefundamentene eller plassering av antennen.
Det er anlagt en gravet brønn som har gått ned i kapasitet; sannsynligvis på grunn av gjentetting rundt brønnen. Ved undersøkelsesboringene i mars 1992 ble et nytt brønnpunkt fastlagt. Samtidig ble mulighetene for kunstig infiltrasjon vurdert. Etter undersøkelsene anbefales det å grave en ny brønn. Det skiftes masse rundt den gamle brønnen, og det anbefales gjort forsøk med kunstig infiltrasjon. Videre ble det satt ut fire peilerør for registrering av grunnvannstand og strømretning.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve per 25 km2 innenfor et område på 110,000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av like volum fra alle underprøver innenfor kommunen.
I tilknytning til planer om utfylling for en sporforlengelse ved Kambo på Østfoldbanen skulle en prøve å bestemme fjellets beliggenhet langs et profil i strandlinjen. Det forelå på forhånd resultater fra en rekke borhull, og hensikten med de seismiske refraksjonsmålingene var å kontrollere om antatt fjell fra boringene muligens kunne være steinfylling. Seismogrammene ble gode og skulle ha gitt grunnlag for sikre tolkninger. Overenstemmelsen med boringene ser ut til å være god.
Det var ønsket vannforsyning og kjølevann til ny fabrikk. Sted for boring i fjell for vanlig vannforsyning ble tatt ut. Kjølevann bør tas fra elven.
Uttak av borplass i amfibolittiske gneisbergarter for grunnvannsforsyning til gårdsbruk, spesielt husholdningsvann.
Det var ønsket vann for vanning av forsøksfelt. To boresteder ble tatt ut. Bergarten er granitt og hyperitt.
Det var ønsket vann til en transformatorstasjon. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er grovkornet granitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og vanning.
Det var ønsket grunnvann til et landsted. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et feriehjem. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er basalt.
Utvalget "Mellomlagerløsning for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall" har utarbeidet en beskrivelse av kriterier for lokaliteter til vurdering som en mellomlagerløsning.
Rapporten presenterer status for grunnundersøkelsene ved Borregaard Ind. Ltd's kloralfabrikk og Opsund deponi pr. 1. januar 1989.
Sluttrapport som presenterer en samlet oversikt over resultatene fra grunnundersøkelsen.
Høyt innhold av kobber, bly, sink og kadmium er tidligere påvist i Opsund deponi. Undersøkelsen viser at disse tungmetaller i det vesentlige opptrer i kismineralene kobberkis, sinkblende og blyglans som sannsynligvis er rester av kisaske. Alle disse mineralene er lite løselige under de pH og redox-forhold som eksisterer i Opsund deponi. Faren for spredning av de nevnte tungmetaller til Glomma via grunnvann er derfor liten.
Det var ønsket vann for vanning til et gartneri. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til skolen. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Kartlegging er gjort for å frambringe bakgrunnsmateriale for en endelig vurdering av et verneforslag for Rokke-raet fremsatt i 1974. I rapporten blir Raet med omkringliggende områder beskrevet fra litt vest for Rokke kirke og ca 2,5 km østover til syd-vest for Tutjern. Både overflateformer, materialsammensetning og dannelseshistorie blir omtalt. Resultatene danner grunnlag for en vurdering av områdets faglige og økonomiske verdier.
Det er utarbeidet og beskrevet et grovt klassifikasjonssystem for berggrunnsgeologien i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert på tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart på alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra Østlandet og i Trøndelag som har inngått i en rekke studier i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge".
Radiometriske bilmålinger er utført på 2 kartblad. Begge kartblad er ferdig- målt. Det ble registrert 69 radioaktive anomalier på kartbladene. Det ble ikke registrert noen sterke anomalier, men 49 av middels styrke (200 - 500 1/s). Hele 62 anomalier ligger inne i Østfoldgranitten.

Pages