238 results
Årsmelding 1984.
Reiserapport fra studiereise USA, juli 1984. Forfatteren besøkte: USGS/ Denever, NCC og Hewlett Packard. Formålet var å orientere seg om nye edb systemer/utvalg på markedet.
Det gis fylkesvis status over områder som er kvartærgeologisk kartlagt i M 1:20 000 og 1:50 000. Planer for nye foreløpige kart i 1986 er skissert.
Rapporten inneholder sammendrag av 9 av foredragene som ble holdt ved Finnmarksdagen på NGU, 20/3-85. Sammendragene inneholder en statusrapport for NGUs Finnmarksprogram, og om prospekteringen i fylket. Videre beskrivelser av de kvartærstratigrafiske undersøkelser på Finnmarksvidda, erosjon og sedimentkilder på Varangerhalvøya, en oversikt over den kaledonske fjellkjede i Finnmark og en artikkel om Seilandprovinsens ultramafiske bergarter.
Halvårsrapporten gir en oversikt over virksomheten med bearbeiding og produksjon av kart i 1985. En oversikt over fylker og kommuner som blir registrert i 1985 er tatt med. Alle fylkes- og kommunerapporter om Grusregisteret fra NGU og fylkeskartkontoret er også vedlagt.
Undersøkelsene er konsentrert om litogeokjemi i Barentshav- og Løvikfjellgruppene.
Bekkemoser (232 stk.) med tetthet ca. 1 prøve pr 30 km2 er samlet inn i vestlige deler av Nord-Trøndelag, forasket og analysert på 29 elementer med HNO3/ICP. Resultatene presenteres i form av analyselister, korrelasjonsmatrise og symbolkart med frekvensfordelingskurve.
Rapporten gir en geologisk oversikt over Eikerfeltet inkludert kisforekomstene Humlebekk, Haugset, Åsgruva og Bergsgruva. Eikerfeltet er en del av det østlige Kongsbergfeltet og består av relativt høymetamorfe prekambriske gneiser i forskjellige varianter, amfibolitter og metagabbroer. Skjærsonen har hatt vesentlig innvirkning på Bergsgruva - forekomsten, som er den viktigste av forekomstene. Hvorvidt denne forekomsten opprinnelig har vært stratabundet synes uklart.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
En geologisk oppfølging av forhøyde bariumverdier i bekkesedimenter i Tanafjord- Varangerfjord-regionen er foretatt. Barium-innholdet er målt i 126 lokaliteter med bærbar XRF-analysator. Barytt er funnet i små mengder i sandsteiner i ulike deler av stratigrafien. Barytt opptrer i kvarts- og karbonat-kvartsårer, i sement og i inneslutninger i klastiske korn.
I samarbeid med Norges geografiske oppmåling har Norges geologiske undersøkelse nedfotografert og sammenstilt eksisterende kvartærgeologiske kart over Trøndelag, Telemark og Møre og Romsdal til et kartutsnitt i M 1:1 mill. Kartutsnitt skal senere benyttes som en del av et jordartskart over Sør Norge som vil inngå i Nasjonalatlas for Norge.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve per 25 km2 innenfor et område på 110,000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av like volum fra alle underprøver innenfor kommunen.
Under kvartærgeologisk kartlegging sommeren 1983 i området ved Romsdalsskaret ble det observert flere større og mindre flekker med særegen artsfattig vegetasjon. En jordprøve og en vegetasjonsprøve fra et av feltene viste høyt Al-innhold, men normalverdier for de andre elementer det ble analysert på. Ved befaring ved Kvandalssætra 1984 ble det fastslått at alle feltene der viser tegn på naturlig forgiftning. Forurensning fra industri kan ikke være årsak.
Under de berggrunnsgeologiske undersøkelsene øst og vest for forgiftningsfeltene i Rysdalen og Kvanndalen ble det ikke funnet bergarter med spesielt høyt Al eller si-innhold. Under petrografiske undersøkelser av løsblokker i forgiftningsfeltene ble det heller ikke funnet bergarter som kan tenkes å gi forgiftning. I Kvanndalen ble det funnet en blotning med sterk feltspatforvitring.
Det er samlet inn vannprøver fra 384 større norske vannverk som i 1982 forsynte ca. 71 % av Norges befolkning. Det er tatt 4 prøver fra hvert vannverk, en for hver årstid. Prøvene er tatt av ferdig behandlet vann. Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Ba, Sr, K, F, Cl, Br, N03, S04, pH, konduktivitet, TOC (totalt organisk karbon) og fargetall er kvantifisert i mer enn10 % av prøvene, mens Ti, Pb, Ni, Co, V, Mo, Cd, Be og Li er kvantifisert i få eller ingen prøver.
Med bakgrunn i arbeidet med utgivelsen av Atlas over kreftinsidens i Norge 1970-1979, er det produsert svart/hvitt-versjoner av kartene slik de er vist i atlaset. Det er også gjengitt kart over kreftformer som ikke ble tatt med i kreftatlaset på grunn av lave insidenstall og avvikende observasjonsperiode. Metoden for framstilling av kartene er beskrevet ved hjelp av en rekke FORTRAN-programmer som benytter UNIRAS-rutiner for produksjon av 8 og 8 Norgeskart per plott på Applicon-plotteren.
En kort befaring med oppfølgende kartlegging i nærheten av bruddområdet viste hydrotermale kvartsganger, men de er for små til økonomisk utnyttelse. På grunn av mangelfullt geologisk kartgrunnlag anbefales i første omgang flyfototolkning for videre prospektering etter kvarts. Samtidig bør gruvekart oppjusteres til dagens situasjon for beregning av reservene.
Gjelder vannforsyning til Bogøy-Holmefjord og Ådland. Det er tidligere gjort forsøk med boring i fjell, men resultatet negativt. Det er foreslått gjennomføring av undersøkelsen i Ådlandsdalen og Hope i forbindelse med uttak av grunnvann fra løsmateriale langs Ådlandselva og Hopselva.
Undersøkelsen går ut på å vurdere hvorvidt bergarter kan nyttes som kontrollprøver ved den vanlige geokjemiske bekkesedimentanalyse. 12 bergarter og 2 bekkesedimentprøver er ekstrahert med 7N HN03 etter forskjellige metoder. Syreekstraktene ble analysert med plasmaspektrometer. Verdier fra forskjellige ekstraksjoner er sammenstilt og statiske beregninger er foretatt.
Borested er tatt ut i middelskornet syenitt (nordmarkitt), for vannforsyning til tre husholdninger, Harestua. Mulighetene for å oppnå tilstrekkelig vann anses gode.
Vurdering av mulige brønnskader i forbindelse med sprenge/gravearbeider ved gjennomføring av reguleringsplan, Sollihøgda.
I juni 1984 engasjerte fylkesmannen i Sør-Trøndelag NGU til å gjøre grunnvannsundersøkelser i Kaldvelladalen i Melhus kommune. Bakgrunnen for henvendelsen var en søknad fra Forsvaret om drift av et infiltrasjonsanlegg ved Fremo leir. Prosjektet er finansiert av Miljøverndepartementet, Forsvaret og Melhus kommune. Arbeidet ble påbegynt i juni 1984 og vil fortsette i 1985.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr.
Rapporten gir en kortfattet oversikt over bakgrunn for at NGU etablerer et landsomfattende Grus- og Pukkregister med status, og skisser geografisk prioriteringskriterier, innhold, bruksområder. Det er videre gjort et overslag over utviklingen i pukkforbruket de nærmeste 20 år.
Data for breddegrad, skydekke, frost-, nedbør- og tåke-døgn, folketall, og høyde over havet for 56 kommuner over hele landet er sammenstilt med insidensrater for 4 grupper hudkreft (ICD 7 nr. 191). Ved hjelp av trinnvis lineær regresjon er det vist at av de valgte parametre spiller breddegrad, antall nedbørsdøgn og høyde over havet viktigst rolle for å forklare variasjonen i hyppigheten av hudkreft i alle 4 grupper.
Beskrivelse av program for å lage plottefil med magetiske data fra helikoptermålingene. Det er også beskrivelse av et program for å korrigere en slik plottefil for variasjoner i det stasjonære magnetfeltet og et program for å fjerne støy (på enkeltpunkter) fra dataene.
De refraksjonsseismiske målingene er utført både på deltaflaten i tidevannssonen og nedover fjordbunnen utenfor. Målingene omfatter 7 profiler med samlet lengde vel 3 km. Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med oversiktskartlegging av sjøbunnsavsetningene ellers i Surnadalsfjorden (NGU rapport nr. 85.109). Målingene viser at en fjellrygg med lengderetning vestsydvestøstnordøst stikker opp midt under deltaflaten.
Etter anmodning fra Finnfjord Smelteverk A/S er kvartsittforekomsten ved Neverfjord undersøkt. Detaljkartlegging på et nykonstruert 1:1000 kart er utført, og en del overflateprøver er tatt.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr.
I løpet av feltsesongen 1985 ble den regionale geokjemiske kartleggingen av Finnmark fullført (Nordkalott-modell). Rapporten beskriver hvordan feltarbeidet ble utført og gir en oversikt over kostnadene.
Forekomstnavn og koord.: Brastad 722285 og 720286 To alternative boreplasser i Drammensgranitt er tatt ut med tanke på jordbruksvanning.
Rapporten beskriver programmer for innlesing av magnetbånd med måledata fra helikoptermålingene. Det er også beskrivelse av programmer for formattering og feilsjekk av disse data og data fra stasjonsmagnetometer.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei-og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. 4 mindre grusforekomster er registrert i Røyken.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Rapporten omfatter resultatene av CP-, VLF- og SP-målinger over Geitskaret-Roaldsvann og Krokelvdalen. Undersøkelsen har vist at de målemetodene som ble benyttet var velegnet for påvisning av den type grafittmineraliseringer som var i de aktuelle områdene. Konklusjonen på undersøkelsen i området Geitskaret-Roaldsvann er at det i dette området trolig ikke finnes grafitt av økonomisk interesse.
Som et tillegg (på engelsk) til en landsomfattende oversikt over norske Ti og Fe-Ti forekomster i NGU Bull. 402 "Titaniferous magnetite, ilmenite and rutile deposits in Norway", er det utarbeidet en tabellmessig oversikt over samtlige registrerte Ti/Fe-Ti forekomster i landet. Oversikten inneholder kortfattede opplysninger om geologi, gehalter og forekomststørrelser. Fordi den er ufullstendig, ble den ikke tatt med i NGU Bull. 402, men er i stedet utgitt i rapports form.
Beskrivelse av programmer for å generere plottefiler med data fra EM- og VLF- målinger og for glatting og korrigering av like data. Rapporten inneholder også beskrivelse av et program for å generere tolkningsdata fra EM-målingene.
Frimalingsegenskapene til kvarts og muskovitt fra skiferavgang i Alta er undersøkt ved kornanalyser. Resultatet viser at kvarts ikke lar seg frimale innenfor akseptable kornstørrelser, mens muskovitt frimales 92 % ved + 150M. Basert på brosjyremateriale er noen betraktninger over vannjetbryting nevnt. Disse virker imidlertid så positive at prøvebryting/demonstrasjon i skiferfeltene bør vurderes.
Programsystemet produserer geofysiske diagrammer på Applicon fargeplotter. 3 delsystemer: - modell-plott - stolpediagram.plott - tokantdiagram-plott

Pages