7 results
Rapporten er en redigert og oppdatert versjon av NGU-rapporten 1807/5, "Grusregisteret i Oppland fylke" fra 1982.
Rapporten beskriver grunnvannsforholdene i løsavsetningene på Segalstad, utfra prøvepumping av forekomsten.
To sand/grus-forekomster i Gausdal kommune er undersøkt for å kartlegge ut- nyttbare masser. Georadar og refraksjonsseismikk er anvendt som målemetoder. Ved Lie er det kartlagt løsmassemektigheter i størrelsesorden 10-20 m, der løsmassene består av breelvavsatt sand/grus med en morenerygg sentralt i om- rådet. I det breelvavsatte materialet sees fra georadaropptak skrålagning som heller svakt mot sør. Grunnvannsspeilets posisjon kan ikke påvises ved de anvendte metoder.
Det er påvist en rekke elveavsetninger som kan utnyttes til tekniske formål. De viktigste forekomstene ligger på elvestrekningen fra Ulekleiv - Dovre sentrum. Det er særlig de mange og store øyene på denne elvestrekningen som er viktige ressurser. På elvestrekningen fra Ilkas utløp til Brennhaug er det også nyttbar sand, grus og stein i elveslettene og i øyene i elva. Andre grusforekomster er viktige som alternativ til elvegrusen. Elvevifta ved Ilka (fnr.7) peker seg ut.
Rapporten beskriver vannstandsforholdene ved Forset vannverk. Det er boret to rørbrønner på elvesletta ved Jøra. Rapporten gir grunnlag for sikrings- sonene for anlegget.
Rapporten beskriver vannstandsforholdene ved Vinstra vannverk. Vannverket har fire rørbrønner som er anlagt i Vinstraelvens delta mot hoveddalen. Rapporten gir grunnlag for sikringssonene for anlegget.
Etter oppdrag fra Vegkontoret i Oppland utførte NGU i jul/august 1987 under- søkelse av potensielle uttaksområder for pukk i kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. Målsettingen var å finne bergarter egnet som tilslag i slitedekker på E6. På grunn av løsmassemektigheter i hoveddalene er det vanskelig å finne gode uttakssteder nær hovedveiene. Det er tatt 5 typeprøver, og analysene viser at kvartsittene i området har de beste mekaniske egenskaper til veiformål.