201 results
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boligfelt, Vestmarka. Anbefalinger om sonderboringer på delta.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel hytter. Bergarten er gabbro. Brønnboring ble frarådet. Det ble anbefalt å utnytte en kilde i området.
Det foreligger ingen formell rapport over målingene. Resultatene av målingene over Kodalforekomsten ble meddelt oppdragsgiver Norsk Hydro A/S i et brev samt et kart som viser potensialbildet over forekomsten. I tillegg til de ordinære CP-målinger i Kodal ble det foretatt ledningsevnemålinger på bakken og i de borhull som det ble jordet i. Den foreløpige konklusjon ut i fra CP-målingene over Kodalforekomsten: 1. Forekomsten går minst 1000 meter mot dypet, muligens betydelig dypere. 2.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er gneis og noe amfibolitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk, eventuelt også til vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet gneis.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 200 l/min. Freslått gravet brønn m/ masseskifte / filterduk pga. enskornete, finkornete avsetninger og liten mektighet.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning. Før boring anbefales løsmassene utprøvet ved sonderboring.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Sonderboringer til 18 og 10 m i leire uten mulighet for grunnvannsuttak, Hyggen.
Det ble gjort gravimetri for å kunne beregne størrelsen på en pegmatittkropp som var omgitt av amfibolitt og glimmerskifer. Det ble målt tre profiler over kroppen. Ved hjelp av de målte anomalikurvene og modellberegninger har en funnet at pegmatittkroppen har et dyp (tykkelse) på ca. 300 m.
Kartene dekker også deler av kommunene Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Bodø, Skjerstad og Fauske. Den geologiske oppbygningen i området Bjøllådalen - Stormdalen - Flatådalen er beskrevet. Dekkebergartene over det prekambriske grunnfjellet i Saltfjell- massivet er beskrevet og profiler som viser oppbygningen er laget. Det er også forsøkt å trekke sammenligninger og korrelasjoner med områdene omkring.
Befaringsrapport september. Tidligere uttatte boresteder mått flyttes p.g.a. eiendomsgrenser. Bergart er rombeporfyr. Boreplasser ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket vann til en hytte og vanning til et gårdsbruk. Bergarten i området er granitt. Alternative boreplasser i fjell og løsmasser ble tatt ut.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 300 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning.
Anvisning av borested for vannforsyning til foreningshytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gardsbruk og en planlagt villa. Bergarten er finkornet glimmer gneis. Boreplass ble tatt ut.
Anorthositt, massivt utviklet. Dypbrønnsboring frarådet.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 planlagte villaer. Bergarten i området er finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis med noe pegmatitt.
For jordbruksvanning anbefales gravd brønn. Boreplass ble tatt ut, men antas å gi for lite vann.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt enebolig. Bergarten i området er finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Vurdering av vannforsyning til Folldal. Uttak av grunnvann fra løsavsetningene langs Folla synes dårlige. Kilde ved N. Geiteryggen gruve ble vurdert til å være et alternativ til vann- forsyningen.
Det var ønsket vann til 3 husholdninger. Bergarten forholdsvis massiv sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for hagevanning/vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. 3 alternative plasseringer av et borhull ble tatt ut.
Grunnvannsforsyning til bolig Redalen. Erstatningsbrønn pga. veiarbeid.
De tidligere undersøkelsene i Hersjøfeltet omfatter bl.a. Turammålinger utført i 1948, 1971 og 1974 samt EM borhullsmålinger i 1971. I årene etter 1969 er det boret en rekke hull på malmforekomstene i området. Formålet med Turam-målingene i 1974 var å foreta en nøyere kartlegging av A-forekomsten. Foreliggende undersøkelse var nærmest en fortsettelse av målingene i 1974, og oppgaven var om mulig å følge A-forekomsten ytterligere mot dypet.
Sonderboringer og undersøkelsesboringer er foretatt for å bestemme grunnvannsmulighetene for Alvdal tettsted og for boligkonsentrasjon ved Strømmen nord for Alvdal.

Pages