9 results
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statkraft avd. Trollheim kraftstasjon utført grunnvannsundersøkelser i løsmasser i området ved Sande i øvre Surnadal med formål å finne grunnvannsforekomster til plannlagt settefiskanlegg. Det aktuelle området ligger på elveavsetninger av sand og grus. Det mest aktuelle området for settefiskanlegg er i foten av elveterassen ved Sande.
Det er utført maringeologiske undersøkelser i Trondheimsleie og Trondheims- fjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og prøvetaking. Hovedresultatene av undersøkelsen, som har vært kartlegging av skredfare mellom Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og Skogn i Nord-Trøndelag, er rapportert tidligere (NGI 2000). I denne rapporten gir vi en sammenstilling og tolkning av bunnsedimentene og avsetningsmiljøet på denne strekningen.
Geodynamic modelling of the present crustal uplift indicates that the uplift of western Norway and northern Norway is partly due to other mechanisms that the glacioisostatic rebound. We have also deduced a new model based on the 'seismic pumping' mechanism to explain the observed correlation between land uplift and groundwater yield in Norway.
Frie emneord: Jordskred ; Flom ; Skredfare ; Snøskred ; Flomfare ; Risiko ; Skredsikring ; Flomsikring (Forkortet) NGU har i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune utført skredfarekartlegging langs austsida av Tomrefjorden. Dette er eit testprosjekt for å sjå korleis ein kan bruka geologiska metodar for ei betre estimering av skredfare. Kartlegginga syner at skredsonene kan gjerast meir detaljert samanlikna med det som er gjort tidlegare.
Høsten 1997 ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom Arcus Produkter AS , Nesset kommune, Romsdal næringsmideltilsyn og NGU.
Det har vært gjort georadarmålinger ved to lokaliteter i Eresfjord. Hensikten var å indikere masser egnet for grunnvannsuttak. Ved Syltebø ble det ved Dokkelva indikert sans/gruslag på 30-35 m tykkelse. De indikerte gruslagene viser tydelig skrålagsstrukturer som er typisk for breelvavsetninger. Slike avsetninger er meget godt egnet som grunnvanns- reservoar, og mulighetene for uttak av grunnvann i store mengder er meget gode.
På oppdrag fra Norsk Hydro Produksjon AS er det sammenstilt kart over bunntyper og mektighet av antatt bløte sedimenter (marine/glasimarine sedimenter) i et område fra vest av Grip til Trondheimsleia utenfor Tjeldbergodden i øst. Kartene er laget på basis av NGUs og IKUs seismiske data, dels på grunnlag av allerede tolkede refleksjonsseismiske data, dels ved retolkning av eksisterende refleksjonsseismiske data.
I forbindelse med Myrsynkingsprosjektet på Smøla har NGU utført georadarmål- inger over et dyrka areal nordøst for Toppmyran ved Frostaheia. Dette området er på grunn av myrsynking blitt svært grunt, og er nå blitt umulig å drenere ved hjelp av tradisjonell grøfting. Styringsgruppen for prosjektet tar sikte på å finne fram til en rimelig og god kartleggingsmetode som kan gi et kotekart/modell over dyp til fjell og overflate hvor alle punkter er koordinat- festet.