140 results
I et samarbeidsprosjekt mellom Val Landbrukskole og Norges geologiske under- søkelse har NGU fått i oppdrag å kartlegge pukkforekomsten Val i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke. Berggrunnen i området domineres av ulike gneisvarianter. I Bruddområdene opptrer en biotittgneis, lokalt betegnet "blåstein", amfibolitt, en lys gneis og en muskovittførende mikroklingneis.
"Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms" ble iganmgsatt 01.01.97 og skal pågå til 31.12.2002. Ved årsskiftet 1999/2000 er programmet halvveis i sin levetid. I den forbindelse gis en oversikt over resultatene så langt, en egenevaluering av framdriften og forslag til retningslinjer for resten av pro- gramperioden. Målene for programmet er å etablere basisinformasjon om geologien i fylket, som skal kunne brukes til næringsutvikling, arealplanlegging og naturinformasjon.
Geologiske undersøkelser samt energi og økonomiske beregninger viser at et borehullbasert energilager kombinert med varmepumper er et svært gunstig energialternativ for det planlagte sentralsykehuset ved Lørenskog. En testbrønn ble boret ned til 245 m. Borehullslogging viser at berggrunnen består av dioritt gjennomskåret av utallige pegmatittganger og enkelte mørke ganger. Sprekker forekommer hyppig, men ingen kritiske knusningssoner er observert. Grunnvannsstrømningen i området er moderat.
I løpet av de siste 5-10 år er det samlet inn en mengde nye seismiske data i Skagerrak og Nordsjøen. Basert på disse dataene, samt eldre tolkninger, har vi framstilt et nytt og oppdatert berggrunnskart over den norske delen av Skagerrak vest for Langesund, og Nordsjøen mellom Kristiansand og Karmøy.
Varmestrømmen i grunnfjelsområdet antas ut fra studier på 70-tallet å være rund 60 mW/m2. Varmeledningsevnen for vannmettede bergarter antas å være for: grunnfjellsbergartene 3,4 W/mK kambrosilurske overdekket 3,0 W/mK gang-og dypbergartene (syenittene) i Oslofeltet 2,2 W/mk (usikker) På grunn av lav varmeledningsevne antas temperaturgradienten å være betydelig høyere i gang- og dypbergartene i Oslofeltet enn i grunnfjellsområdet.
A regional view of large-scale glacial processes and ice-sheet dynamics on the mid-Norwegian continental shelf during the Weichselian are presented on the basis of a regional digital bathymetric dataset. At times, ice flow was mainly channellised through ice streams located in bathymetric depressions on the shelf areas. Glacial sedimentary processes are discussed with focus on the marine-based part of the Scandinavian ice sheet during the last glaciation (the Weichselian).
This report contains 15 maps (scale 1:1,5 million) presenting the geological database, bathymetry and various interpretations of the geology in the Norwegian Trench off southern Norway and the northern part of the adjacent North Sea Plateau. A short description is given for each map. The maps, made as a part of the Skagerrak Project (Longva & Thorsnes 1997, Ottesen et.al.
Data from mobile measuring teams participating in the RESUME-99 Fixed Route excercise in Sweden have been processed to facilitate a detailed comparison between the data sets. The exercise was organised by the Swedish Radiation Protection Institute (SSI) and is part of the BOK-1.2 project Mobile Measurements and Measurements Strategies within the Nordic Nuclear Safety Research (NKS) programme for 1998-2000.
Geodynamic modelling of the present crustal uplift indicates that the uplift of western Norway and northern Norway is partly due to other mechanisms that the glacioisostatic rebound. We have also deduced a new model based on the 'seismic pumping' mechanism to explain the observed correlation between land uplift and groundwater yield in Norway.
On 07 October, 1988, a helicopter radiometric survey was flown in the vicinity of Kragerø municipality. The purpose of the survey was to provide radiometric information to help assess radon hazard from radioavtive rocks in the area. A total of 60 line-kilometers of radiometric data were acquired in a single flight, covering an area of approximately 3 square km with a 50-m line spacing. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and processed at NGU.
The NEONOR project represents a national effort by several national research and mapping institutions to study neotectonic phenomena through a multi-diciplinary approach. Information on present land uplift, seismicity, rock stress and postglacial faults is compiled in a 1:3 million map of Norway and adjacent areas.
Frie emneord: Jordskred ; Flom ; Skredfare ; Snøskred ; Flomfare ; Risiko ; Skredsikring ; Flomsikring (Forkortet) NGU har i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune utført skredfarekartlegging langs austsida av Tomrefjorden. Dette er eit testprosjekt for å sjå korleis ein kan bruka geologiska metodar for ei betre estimering av skredfare. Kartlegginga syner at skredsonene kan gjerast meir detaljert samanlikna med det som er gjort tidlegare.
Confidential until 01.01.2003 Together with consultant Arne Johansen, several deposits of granite and limestone in Egypt were visited. The deposits are either claimed by Granita, or the company is considering claims in the deposit area. Based on visual inspection of the deposits/quarry sites, recommendations for further exploitation and prospecting are given.
Fortrolig til 01.01.2002 En forekomst av granittisk gneis ved Løland på Ombo ble befart og vurdert. I den nordlige delen av forekomsten er den granittiske gneisen vanskelig tilgjengelig for uttak. I den sydlige delen opptrer gneisen i lave benker, og det er mulig at det eksisterer et potensiale for småskala produksjon av finere murestein og annen kilt/kløyvd stein for lokale markeder.
NGU har gjort borehullsinspeksjon med Optisk Televiewer i en grunnvannsbrønn ved Sollihøgda Vannverk i Bærum kommune. Vannverket har i perioder hatt problemer med sandkjøring og høyt kimtall. Hensikten med inspeksjonen var å se om det var spesielle områder i borehullet som kunne forsårsake sandinnstrømning eller innstrømning av vann med andre egenskaper enn i brønnen for øvrig. Det ble også målt vanntemperatur, elektrisk ledningsevne i vannet og naturlig gammastråling langs hele hullet.
NGU har på oppdrag fra Hemne kommune bistått med brønndimensjonering, prøvepumping og analyser av grunnvannsprøver fra to grunnvannsbrønner på Eide i Hemne kommune. Hensikten med prøvepumpingen har vært å utrede sikre data på kapasitet og kvalitet på grunnvannsforekomsten som grunnlag for utbygging av ny vannkilde til Kyrksæterøra og Vinjeøra. Rapporten vil danne grunnlag for valg og dimensjonering av vannbehandling.
Rapporten omhandler muligigheten for skiferdrift i Veggli, Rollag kommune, på grunnlag av geologisk kartlegging.
Fortrolig til 01.01.2000. En forekomst av murestein (kvartsrik gneis) ble befart etter henvendelse fra grunneier, Åse Frøvik. I partier synes forekomsten gunstig; bergarten har en slakt hellende "grovkløv" som antas å være gunstig for muresteinsproduksjon, og stedvis gir sprekkemønsteret en natur rektangulær form på blokkene. Ett av områdene synes å ha store volum med murestein. Det anbefales å foreta prøveuttak for å vurdere den kommersielle kvaliteten på steinen.
Statusrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkdatabasen og ressursregnskap. Rapporten er illustrert med aktuelle statistikker for 1999. Grus- og Pukkdatabasen er et edb-basert kart- og registersystem over sand-, grus- og pukkforekomstene i Norge.
The Geological Survey of Norway has developed a system for mobile gamma ray spectrometer surveying suitable for use in nuclear emergencies where potentially dangerous radioactive materials have been released into the environment. The measuring system has been designed for use with different kinds of transportation platform. These include fixed-wing aircraft, helicopters and vans. The choice of transportation platform depends on the nature of the nuclear emergency.
Sommeren 2000 ble det urført relativt grundige løamasseundersøkelser med kvartærgeologisk kartlegging, sonderboringer og georadar målinger, samt geunnvannsundersøkelser innen et 8 km2 stort område ved Skarpdalen i Tydal. Bakgrunnen var et oppdrag for Trondheim Energiverk Kraft AS hvor NGU ble bedt om å foreta konsekvensutredning for grunnvannsforholdene og vurdering av overdekning i forbindelse med en planlagt overføringstunnel for vann fra Finnkoisjøen til Essandsjøen.
NGU har sammensilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 1999 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan presenteres i figurer og tabeller. Det er først og fremst verdi levert fra produsent (fob) og tonnasje på mineralprodukt/malm det er innhentet informasjon om. I tillegg er det laget en oversikt over antall ansatte på produksjonssted.
The mineralogical distribution of gold in quartz-sulphide ores has been addressed by detailed reflected light microscopy, scanning electron microscopy and EDS semi-quantitative microanalysis to investigate why gold recoveries are lower than expected. The majority of gold in these samples is present as gold- rich electrum disseminated within quarts.
Høsten 1997 ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom Arcus Produkter AS , Nesset kommune, Romsdal næringsmideltilsyn og NGU.
The Geological survey of Norway is in the process of making out an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries at present in production and potential production areas along the coast of southern Norway and Finnmark. 9 million tons of aggregate were exported to Europe in 1999 and ca. 5.1 million tons were used in the offhsore industry (continental shelf).
Det har vært gjort georadarmålinger ved to lokaliteter i Eresfjord. Hensikten var å indikere masser egnet for grunnvannsuttak. Ved Syltebø ble det ved Dokkelva indikert sans/gruslag på 30-35 m tykkelse. De indikerte gruslagene viser tydelig skrålagsstrukturer som er typisk for breelvavsetninger. Slike avsetninger er meget godt egnet som grunnvanns- reservoar, og mulighetene for uttak av grunnvann i store mengder er meget gode.
Frie emneord: Temperaturgradient, varmeledningsevne, varmestrFrie emneord: Temperaturgradient, varmeledningsevne, varmestrøm Potensialet for geotermisk energi er enormt, og alle anslag viser en vedvarende økning av forbruket av geotermisk energi både i form av elektrisitet og ved direkte bruk til oppvarming. De granittiske områdene i det permiske Oslofeltet og i det sydlige prekambrium er de antatt beste områdene for å nyttiggjøre seg geotermisk energi i Norge.
Fortrolig til 01.11.2002. 9 kjerneboringshull ble satt i anortosittbruddet ved Skansefjell i Hå kommune i juli/august 2000. I rapporten presenteres logger av borkjernene og en tolkning av typevariasjoner i og rundt bruddet. Utbredelsen av anorthositt uten fargespill øker mot nord i bruddet, og grenseforholdene mellom attrakriv og ikke-attraktiv anortositt er svært kompli- serte.
Magnetic data collected near the earth's magnetic equator is more difficult to interpret than high latitude magnetic data because tha magnetic field intensity at the equator is smaller and because the ambient inducing field direction is horizontal. The low field strength procedures correspondingly smaller anomalies, and the shallow field inclination produces several complications.
Fortrolig til 01.05.2002. The Altermark area exhibits several types of serpentinite, most of them of commercial interest. Some of the deposits (especially Ellenhågen) may be technically exploitable, and there is a reasonable potential for the extraction of large blocks. Market price for serpentinite is generally low, but with a possibly important exception regarding large commercial blocks.
(Forkortet) Som en videreføring av arbeidet med oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i en del kommuner i Nordland fylke, er det innledet et samarbeidsprosjekt mellom Vefsn kommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med hensyn til hvor viktige de er som en framtidig ressurs for byggeråstoff både lokalt og regionalt.
På oppdrag fra Norsk Hydro Produksjon AS er det sammenstilt kart over bunntyper og mektighet av antatt bløte sedimenter (marine/glasimarine sedimenter) i et område fra vest av Grip til Trondheimsleia utenfor Tjeldbergodden i øst. Kartene er laget på basis av NGUs og IKUs seismiske data, dels på grunnlag av allerede tolkede refleksjonsseismiske data, dels ved retolkning av eksisterende refleksjonsseismiske data.
I forbindelse med Myrsynkingsprosjektet på Smøla har NGU utført georadarmål- inger over et dyrka areal nordøst for Toppmyran ved Frostaheia. Dette området er på grunn av myrsynking blitt svært grunt, og er nå blitt umulig å drenere ved hjelp av tradisjonell grøfting. Styringsgruppen for prosjektet tar sikte på å finne fram til en rimelig og god kartleggingsmetode som kan gi et kotekart/modell over dyp til fjell og overflate hvor alle punkter er koordinat- festet.
Boringene viste at klebersteinen på Solem har en interessant utbredelse og at den er av gjennomgående god kvalitet for hugging. Men den inneholder mye talk-karbonatårer og sprekker - noe som indikerer at det kan være vanskelig å få ut tilstrekkelige mengder med bra blokkstørrelser. Følgelig betraktes enhver videre undersøkelse av forekomsten som et prosjekt med høy risoko for mislykket resultat. Det anbefales ikk flere undersøkelser før andre alternativer er bedre klarlagt.
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen samt en vurdering av sand-, grus- og pukkforekomstene for kom- munene Gratangen, Lavangen, Salangen og Tranøy. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper til bruk for tilslag tl veg- og betong- formål.
Som et ledd i et samarbeidsprosjekt mellom NGU og fylkeskommune i Vestfold, Telemark og Buskerud er det foretatt natursteinsundersøkelse av en forekomst av noritt ved Skogen i Bamble kommune i Telemark. Skogen noritt kan ha en mulig potensiale som naturstein. Innen den sørlige delen er det funnet partier med liten til moderat oppsprekningsgrad som synes å ha blokkpotensiale. Bergarten virker generelt attraktiv med sin mørke, tilnærmet sorte egenfarve og noe farvespill i bronse og blått.
(Forkortet) I regi av Nordlandsprogrammet har NGU ajourført og oppdatert Gus- og Pukkdatabasen i en del kommuner i fylke. I samarbeid med Nordland fylkeskommune ble 18 av fylkets 45 kommuner valgt ut for å få gjennomført dette arbeidet. Prosjektet er gjennomført i løpet av to feltsesonger (1998/1999) og sluttføring med rapportering og kartproduksjon våren 2000. I prosjektet blir det utarbeidet nye ressurskart for sand, grus og pukk i farger basert på digitale kart N 250 fra Statens kartverk.
(Forkortet) I samarbeid med Voss kommune har NGU utført georadarmålinger og en del grunnboringer for å vurdere grunnvarmepotensialet i løsmasser nær Voss sentrum. Denne rapporten presenterer opptak og tolkning av georadarmålingene, men for tolkningen er også resultater fra grunnboringene benyttet. Målingene omfatter 11 georadarprofiler med samlet lengde nær 5,2 km, hvorav 4 profiler på til sammen 1,4 km er målt på Tvildemoen og 7 profiler på til sammen vel 3,7 km er målt i området Vossevangen.

Pages