148 results
Prøver av bekkesedimenter fra 70 lokaliteter i et område tilstøtende et områdei Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier.
A prospecting programme for talc has been carried out in Helgeland. The results are both good and bad; a new talc deposit has been found in Kvanndalen, a few km west of Altermark. The deposit are exposed, and the size is not yet known, except that the maximum width is around 50 metres. To be able to use th ore, there must either be a market for the assemblage talc-breunnerit-olivine, or it must be possible to remove the olivine. A further deposit of interest occurs in Misvær.
The NEONOR project represents a national effort by several national research and mapping institutions to study neotectonic phenomena through a multidisciplinary approach. Information on present land uplift, seismiticiy, rock stress and postglacial faults is compiled in a 1:3 million map of Norway and adjacent areas. There is a good evidence for conjugate set of normal faults perpendicular to the extensive system of NE-SW trending reverse faults in northern Fennoscandia. (Forkortet)
Frie emneord: Jordforurensning ; Benso(a)pyren ; Barnehage ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) har undersøkt innholdet av arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrkarboner (PAH) i 21 barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokkenområdet i Bergen. Resultatene er brukt i en helserisikovurdering.
Et geologisk lengdeprofil langs et nytt traséalternativ for jernbane mellom Asker og Sandvika viser at tunnelen i hovedsak vil gå i kambrosilurske bergarter som er kuttet av en del eruptivganger og gjennomsatt av forkastninger i hovedretning NV-SØ til N-S. Langs en strekning på omtrent 2 km, ca.
I forbindelse med prosjektet "Forstudie til handlingsplan for havbruksprosjektet i Storfjord kommune" gjennomførte NGU i september 1998 en undersøkelse for å kartlegge potensialet for uttak av salt grunnvann innenfor den aktuelle kommunen. I 5 utvalgte områder ble det uført profilering med georadar for å fremskaffe en regional oversikt for grunnforholdene (lagdeling, saltvannsinnhold m.v.).
Under delprosjektet N5 Naturlige magasineringsområder, har NGU gjennomført flere underprosjekter som samlet skal gi grunnlag for en bedre vurdering av naturlige magasineringsområder langs elvestrengen. Disse arbeidene viser at en med basis i det kvartærgeologiske kartgrunnlaget kan segmentere området i et rutenett på 100m X 100m med basis i oversiktskartet Kvartærgeologisk kart over Hedmark (M 1:250 000).
I samarbeid med Næringssjefen i Dalane har NGU utført Fase 2 av et prosjekt som har til hensikt å skaffe til veie informasjon om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger på informasjon opparbeidet og tilrettelagt under Fase 1, hvor blant annet et berggrunnsgeologisk kart over Åna-Sira-massivet ble sammenstilt.
Bruk av piggdekk har resultert i omfattende støvplage i flere norske storbyer. Det er derfor ønskelig at en større andel av bilparken går over til bruk av piggfrie dekk. Tradisjonelt har det vært benyttet bergarter med gode abrasive egenskaper for å tåle slitasjen ved bruk av piggdekk. Disse bergartene har i mange tilfeller lav poleringsmotstand som kan resultere i "glatte" vegdekker.
Den 26.3.99 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A/S og Norges geologiske undersøkelse (NGU) med hovedmål å Lokalisere dolomittforekomster som er av en slik størrelse og kvalitet at Norwegian Talk eller samarbeidende selskaper vil vurdere muligheten av å fremstille økonomisk interessante fyllstoffprodukter med basis i ressursen(e).
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre.
Det er gjort en undersøkelse for å framskaffe nye data for å kunne vurdere om jernmalmen på Andørja har spesielle fordeler for økonomisk utnyttelse. Det er gjort mineralogiske undersøkelser av malmen og av magnetitt- og apatittkonsentrat fra forekomsten. En prøve på ca. 25 tonn er tatt ut og oppredningsforsøk er gjort hos MINPRO AB i Sverige. Magnetitt- og apatittkonsentrat er framstilt som så videre er undersøkt. En prøve på ca.
Geologiske befaringer og kjerneboring av skiferforekomster i Imsdalen, Snåsa kommune, har gitt følgende resultater: I dagens bruddområde ved Snøskavltjønn opptrer 4-8 meter skifer under dagens såle, men med avtakende kvalitet nedover. Området øst for bruddet kan føre samme kvalitet som bruddet helt inn mot Raudberget. I et område mellom Snøskavltjønn og Ettan-bruddet kan det være interessante skiferforekomster. Prøveuttak anbefales.
Det er utført refraksjonsseismiske målinger for kartlegging av mektighet av vannmettede løsmasser langs fire profiler ved Finnøy i Hamarøy kokmmune, Nordland. Det er målt i alt fire profiler i en samlet lengde på ca. 1700 m. De tre profilene som er målt lengst fra land (lengst sør) viser vannmettede løsmasser i mektigheter på 4-7 m som antas å være for lite for uttak av salt grunnvann.
I tilknytning til grunnvannsundersøkelser i Hå kommune på Lågjæren ble det våren 1999 retten et henvendelse til NGU om å utføre grunnvannsundersøkelser ved Sandnes Uldvarefabrikk, i Sandnes kommune. Bedriften har et relativt stort vannforbruk i forbindelse med vasking, bleking og farging av ull (midlere vannforbruk 500 m3/døgn). Det er kun lokalitetene Bh4 og Bh5 som kan betraktes som aktuelle for større grunnvannsuttak.
As a part of the development of the Nakkan deposit in Altermark a study focused on mineralogy has been carried out. Detailed field inspections of drill cores from 1997 and 1998 are described. The inspection shows that zones contaminated by amphibole are very few and small. XRD, XRF and microscopic analyses were carried out from selected samples from the 1997-drill cores.
XRF-chemistry and whiteness for talc-bearing rocks reported in report 98.068 are described. The major element distributions are more or less typical for talc-carbonate assemblages. But some of the samples have higher CaO-content than normal, due to contents of tremolite/actinolite; some have low LOI due to sparse amounts of carbonates.
NGU har på oppdrag av UiB gjort georadarmålinger på to elvesletter i Jostedalen i Sogn og Fjordane. Hensikten med målingene var å bestemme grunnvannsspeilets beliggenhet samt å karakterisere løsmassene i umettet sone over grunnvannsspeilets beliggenhet samt å karakterisere løsmassene i umettet sone over grunnvannsspeilet. De to måleområdene er utsatt for flom ved sterk avsmelting av Jostedalsbreen med sidebreeer.
Frie emneord: PCB ; Hellen skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 21 steder jevnt fordelt ut over skolegården ved Hellen skole (figur 1). Det er ikke tatt prøver der jorden var asfaltert. Fra hver prøveplass ble det tatt en prøve på ca. 1/2 kg. mineraljord etter at gresslaget var skåret bort. Prøvene ble lagret på gassflasker og samme dag send i en nedkjølt tilstand til Tauw Milieu Laboratorium i Nederland for analyse av polyklorerte bifenyler (PCB).
Marbles at Beiarn are a part of the Sokumfjell Group belonging to the Beiarn Nappe Complex in the Uppermost Allochthon of the Nordland Caledonides. The Sokumfjell Group marbles have been subjected to several phases of deformation culminating with amphibolite facies metamorphism. The 1:5,000 mapping of ca. 1000 m-thick carbonate sequence reveals four different lithofacies of calcite marbles and one composed of diagenetically formed dolomite marble.
I perioden 5. til 18. april 1999 utførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) et prøvetakingstokt (NGU tokt nr. 9901, HI tokt nr. 1999104) i områdene nordlig del av Norskerenna, midt-norsk sokkel og Vøringplatået.
Rapporten gir en oversikt over de industrielle aspekter ved natursteinsdrift og variasjonen i Iddefjordsgranitten med hensyn til dens potensiale som naturstein. Ved Iddefjorden har granitten en lengde og bredde på henholdsvis ca. 20 og 4 km. Fra polerte prøveplater har vi delt granitten inn i følgende typer: Type A er middelskornet og noe rødlig i farge og har sin største utbredelse rundt brekke. Type B er middels til grovkornet og grå av farge og opptrer i området Hov-Folkvang-Skriverøya.
The gravity measurements in the region between Naustdal and Engebø have been supplemented with 6 profiles. The objective of the measurements was to confirm the anomalies and the size of the indicated bodies from the 1998 investigations. Two profiles east of Naustdal eclogite deposit have shown that the deposit have a limited extension to the east. In the area east of Bygdahaugen, four profiles have confirmed the anomalies from 1998, and have better mapped the extension of the eclogites bodies.
(Forkortet) I forbindelse med kartlegging av fjellskredavsetninger i Troms er det utført geofysiske målinger ved to lokaliteter i Kåfjord kommune (Djupvika og Manndalen). Formålet var å kartlegge tykkelse av og variasjoner i avsetningene. Målingene omfatter 5 georadarprofiler med samlet lengde på ca. 960 m og 2 refraksjonsseismiske profiler på tilsammen 385 m.
I forbindelse med kartlegging av talkforekomster har NGU utført magnetiske målinger over Kvanndalen-forekomsten. Tidligere geofysiske helikoptermålinger har vist at metoden er velegnet for påvisning av ultramafitt i dette området. Hensikten med bakkemålingene var å se om det var sammenheng mellom tre tidligere påviste blotninger av ultramafitt. De tre kartlagte kroppene ga klare magnetiske anomalier.
The report describes the background for the Log Frame Analysis Workshop on: Sustainable Development of Groundwater Sources in S.Africa, the methods used and organisational form of the workshop, the views which emerged from it and some of the specific outputs. The workshop made important contributions, i.a.
Prøver av C-horisont av morene fra 70 lokaliteter i et område tilstøtende et område i Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier.
(Forkortet) The Neoproterozoic sedimentary rock successions occurring along parts of the northern and southern coasts of the Kola Peninsula in NW Russia were, for a long time, poorly known to western geoscientists.
Et ca 1000 km2 stort område i Ofoten er prøvetatt med 293 bekkesedimenter for å supplere et område som ble undersøkt av NGU i 1980. Prøvene er analysert sammed med et utvalg av prøvene fra 1980 på 29 grunnstoffer etter ekstraksjon med salpetersyre. Det fram kommer kun anomalier knyttet til kjente mineraliseringer.
Regionale undersøkelser av larvikittforekomster mellom Sandefjord og Porsgrunn har blitt utført 1997 - 1999. Undersøkelsene har omfattet typekartlegging av larvikitt i felt, geofysiske målinger fra helikopter (magnetiske og radiometriske egenskaper samt VLF-målinger), tolkning av sprekke- og forkastningssoner samt undersøkelser av problemstillinger knyttet til omvandling av larvikittene. De ulike data er samtolket og sammenstilt i et geologisk kart.
The Ordovician Grøndalsfjell Intrusive Complex: Central Scandinavian Caledonides: field relations, petrography and emplacementGurli B.
Det er gjort en vurdering av mulighetene for utnyttelse av mineralske ressurser i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik på sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor turisme. Kommunene har mange typer stein som kan brukes for framstilling av husflidsprodukter. "Hammernes grønn" er det mest spesielle råstoffet for Beiarn, men det finnes en rekke andre typer stein som kan brukes.
Ved undersøkelse av mekaniske egenskaper er det for enkelte områder utført prøvetakingen ved utsprengning i dagfjellsonen ned til ca. 0,5 meters dyp. For noen av de prøvetatte områdene har det i ettertid vist seg at prøvene er blitt tatt for grunt. Materialet har vært utsatt for "antatt overflatevitring" som har hatt negativ innvirkning på de mekaniske styrkeparametrene.
Prøvetaking med FF "Seisma" ble gjennomført i perioden 25. - 29. Mai 1999 i Øst-Finnmark for å studere kontaminantfluks fra land til sjøen. Toktet inkluderte grunnseismikk og prøvetaking i Jarfjord, Bøkfjorden, Korsfjorden, Neidenfjorden, Kjøfjord, Bugøyfjord og i områder i Varangerfjord utfor Bugøyfjord og Bøkfjord.
Fortrolig til 01.01.2002. A Reconnaissance study of talc has been carried out in selected parts of the Norfjord area. In the area between Norfjord and Hornindalsvannet a considerable number of ultramafic lenses occur along a certain level in the host rock. The ultramafites are highly schistose and consist primarily of serpentine. Talc-carbonate rocks/soapstone occur along the margins.
Det er utført georadarmålinger langs 4 profiler i Sunnylvmoldskreddalen ved Hellesylt i Stranda kommune. Hensikten med målingene var å kartlegge grunnvannsspeil og løsmassenes mektighet og sammensetning. Målingene inngikk i prosjekt "Økt bruk av grunnvann" som har til hensikt å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde bl.a. ved Hellesylt vassverk. Resultatene av georadarmålingene ble benyttet for å optimalisere etterfølgende borehullsplasseringer.
Anatas fra Hardangervidda er verdensberømt og svært ettertraktet av samlere. Årene som fører anatas på Geiteryggen tilhører den tredje og fjerde generasjon (V3, henholdsvisV4) i området. Hovedmineral er kvarts i V3, og Albitt i V4. Der V3-årene blir krysset av V4-årene vokser de største og peneste anataskrystaller. Før ble det tatt ut flere hundrede stuffer, og bare i det siste året sikkert over to hundre. De siste ble solgt til mer enn kr.700 000,00 på internasjonale mineralmesser.
I denne rapporten gis oppsummering av Testprosjekt Finneidfjord, som er et av testprosjektene foreslått i Statens kartverks prosjekt Videreføring av kartlegging av fare for løsmasseskred i Norge. Testprosjektet er utvidet geografisk i forhold til forslaget i forprosjektet til også å gjelde Balsfjord hvor det i 1988 gikk et fatalt leirskred med tap av menneskeliv. Testprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens kartverk og NGU.
Frie emneord: Jordforurensning ; PCB ; Tiltaksvurdering ; Dioksin ; Forurensningskilde ; Barnehage ; PAH De ytre bydelene er "rene", bortsett fra lokal punktforurensning. Området innen for en sirkel med radius 3 km fra forbrenningsanlegget i Rådalen har i dag et lavt innhold av alle de undersøkte grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Indre byområde og særlig bysentrum er forurenset med bly, kadmium, kvikksølv, arsen, PAH og til dels PCB.
Rapporten presenterer program, deltakerliste og sammendrag av foredrag for "Det 8. seminar om hydrogeologi og mijøgeokjemi" ved NGU 10.-11. februar 1999. P.g.a. relativt kort tidsfrist for påmelding til seminaret ble foredragsholderne ikke pålagt å sende inn sammendrag. En komplett samling av sammendrag fra alle foredrag foreligger derfor ikke.

Pages