13 results
Som en del av grunnvannsundersøkelsene i Åfjord kommune er det foretatt under- søkelsesboringer og langtids prøvepumping ved Stordalsvatnet og georadar- målinger og undersøkelsesboringer i Sørdalen. Tidligere undersøkelser ved Stordalsvatnet har påvist en stor geunnvanns- ressurs, men med høye konsentrasoner av jern og mangan mot dypet. For å finne gunstigste brønnplassering med hensyn på kvalitet ble det innledningsvis gjort flere undersøkelsesboringer ved Stordalsvatnet.
Forekomstene av skifer i Oppdal ble kartlagt i 1995 og 1997.
Som et ledd i planleggingen av ny hovedvannkilde for Klæbu kommune ble det i januar 1998 utført 4 sonderboringer på sørsiden av Langvatnet på Fremo i Melhus kommune. Målsettingen for undersøkelsen var å finne den lokalitet som ut fra geologiske vurderinger synes best egnet for etablering av produksjons- brønner for Klæbus hovedvannverk.
Formålet med denne rapporten er å vurdere grunnvannsforekomstene langs Stordalselva. ved Melan og ved Elvemo med tanke på vannforsyning til Åfjord kommunale vannverk som har et vannbehov på ca. 12l/s. Rapporten gir forslag på plassering, urforming og dimensjonering på produksjonsbrønner. Tidligere grunnvannsundersøkelser ved Elvemo og Melan foretatt i tidsrommet 1992-1996 har vist muligheter for grunnvannsuttak på begge stedene. Uttaket pr.
NGU har i tidsrommet mai 1994 - november 1997 vært engasjert av Klæbu kommune for å utrede mulighetene for å benytte grunnvann som ny hovedvannkilde for kommunen. I august 1996 ble det boret 2 stk. fullskala produksjonsbrønner ved Mosve. Brønnene er utformet som skråbrønner. For å klarlegge forholdene omkring flomproblematikk og høye mangankonsentrasjoner ble en langtidsprøvepumping gjennomført i tidsrommet 25.09.96 - 19.08.97.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt løsmasseavsetninger ved Vik med tanke på grunnvannsuttak for vannforsyning til Vik og Kvaløysæter vassverk. Undersøkelsene omfattet fem undersøkelsesboringer i løsmasser. Boringene i moreneavsetningen i nordenden av Vikvatnet viste for finkornige masser for uttak av grunnvann, mens en boring ovenfor Kilan fergekai viste 7 m med morene- aktig sand og grus.
In the first part of the report, a synopsis is presented of the general geology and tectonostratigraphy of this part of Central Norway, with a slightly more detailed account given of the geology of Fosen Peninsula. The second part comprises an excursion guide, spanning 3 days, covering the southern district of Fosen from Rørvik to Ørland and to the outer coast near Sandnes; and then continuing along the Verran Fault (Møre-Trøndelag Fault Complex) via Verrabotn and Beitstadfjorden to Steinkjer.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt løsmasseavsetninger i Aust- dalen like sør for Roan sentrum med tanke på grunnvannsuttak for vannforsyning til Roan vannverk. Georadarmålinger indikerte liten mektighet av dagnære grove avsetninger hvor det kunne være muligheter for grunnvannsuttak. Sonderboringer på de antatt mest lovende stedene viste da også at løsmassene mot dypet hoved- sakelig bestod av silt og leire som er for tett for uttak av grunnvann.
To potensielle pukkforekomster i Snillfjord og Hemne kommuner ble befart og prøvetatt i august-september 1997. Ut fra befaringene ble det laget et geologisk kart som viser at bergarten består av to typer av gneis: en hvit hornblenderik gneis og en rød hornblendeholdig gneis som inneholder noe mindre amfibol. Stedvis opptrer mindre kropper med gabbro og amfibolitt. Alle bergartene i området er påvirket av overflateforvitring.
Fortrolig til 01.09.2003 Skiferforekomst rundt Gotheims brudd i Drivdalen er befart og beskrevet overflatisk. Det opptrer minimum to parallelle soner med tyntspaltede lys Oppdalskifer av henholdsvis 15-20 meter og minimum 5-8 m mektighet. Den lyse Oppdalskiferen i området er noe mer tyntspaltende enn industribruddene på vestsiden av dalen, og opptrer i noe tynnere lag. Foldesoner er videre noe mer utbredt enn vest for dalbunnen.
Det er foretatt kjerneboring og geofysiske undersøkelser av klebersteinsfore- komster rundt et gammelt brudd ved Klungen gård, Melhus. Klebersteinsforekomsten ligger som en plateformet kropp omtrent parallelt med terrengoverflaten. Totalt anslår vi mektigheten av tilgjengelig kleberstein til å ligge mellom 7 og 20 meter. En granittgang skjærer på skrå oppover i kleber- steinssonen og sperrer for drift på de dypere deler av klebersteinen i om- rådets nordøstlige deler.
This is an excursion guide for the Gudbrandsdalen - Nord-Østerdalen Region. It emphasies change in the stratigraphy/tectonostratigraphy from previous models. The excursion demonstrates the presence of major unconformities in the sequence and a major synclinal recumbent fold (Jonndalen Syncline).