167 results
Høsten l997 utførte NGU oppfølgende grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Austerheim i Sauda kommune. Undersøkelsene har omfattet sonderboringer, etablering av undersøkelsesbrønner for kapasitetstester og uttak av vann- og masseprøver. Det er utført kjemiske analyser av vannprøvene og kornfor- delingsanalyser av masseprøvene. Undersøkelsene viser at mektigheten av løsmassene varierer fra 18,5 m til mer enn 27,5 m.
Frie emneord: Olje " " : Tungmetaller A former Soviet military armoured vehicle workshop has been subject to site investigation to examine soil and groundwater contamination. Site investiga- tions have indicated that groundwater is contaminated by hydrocarbons, free phase LNAPL oil being found in one of the boreholes (borehole 3 beneath the scrapyard). Soils at the site are contamonated by oil and the heavy metals, Pb, Cu, Zn and Cd.
I forbindelse med "Prosjekt vannforsyning" (PROVA) har NGU i 1997 gjennomført grunnvannsundersøkelser for seks forsyningssteder i Jondal kommune, Hordaland fylke. Grunnvann fra løsmasser er vurdert for Jondal sentrum, Herand og Øvre Krossdalen. Oppgitte vannbehov er henholdsvis 200 000,100 000 og 50 000 l/døgn Feltundersøkelsene har omfattet befaring, georadarundersøkelser, løsmasse- boringer for kapasitetstesting og uttak av vannprøver og masseprøver.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, som et ledd i Folkehelsas prosjekt "Program for vannforsyning", vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning til stedene Kongsfjord og Berlevåg. Vurderingene ble gjort på grunnlag av felt- befaringer, georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Vannforsyning til fiske- industri gir høye vannbehov i forhold til befolkningsgrunnlaget på begge stedene (66 l/s for Berlevåg og 12 l/s for Kongsfjord).
Som en del av prosjekt "Hydro- og løsmassegeologi på Jæren" er det urført georadarmålinger ved 3 lokaliteter ved Varhaug, i Hå kommune. De 3 lokalitetene er Skretting grustak, Sjoarskjella og Primstad. Formålet med målingene var å undersøke mulighetene for grunnvannsuttak i løsmassene. Ved Skretting grustak ville en i tillegg kartlegge avsetningens utbredelse og avsetningsretning. Det er totalt målt ca. 3,4 profilkilometer med georadar.
In the first part of the report, a synopsis is presented of the general geology and tectonostratigraphy of this part of Central Norway, with a slightly more detailed account given of the geology of Fosen Peninsula. The second part comprises an excursion guide, spanning 3 days, covering the southern district of Fosen from Rørvik to Ørland and to the outer coast near Sandnes; and then continuing along the Verran Fault (Møre-Trøndelag Fault Complex) via Verrabotn and Beitstadfjorden to Steinkjer.
Frie emneord: Olje A former Soviet military fuel depot has been subject to site investigation to examine soil and groundwater contamination. Risk assessment techniques have been applied to make a so-called "Tier 2" assessment of risk to human health and risk to water resourced from the site. The assessment has consluded that contamination from the site will not reach the nearest surface water body within 35 years, even without taking into account sorption and biodegradation.
16094 prøver av grunnvann fra norsk prekambrisk og palaeozoisk fast fjell ble samlet inn i 1996-1997. Disse ble delt i grupper på grunnlag av om vannet passerte igjennom et utjevningsbasseng før prøven ble tatt. Slike bassenger gir trolig anledning for avgassing av radon eller radioaktiv nedbrytning. Grunnvann som har passert gjennom et utgjevningsbasseng har et signifikant lavere median radoninnhold (26 Bq/l) enn grunnvann som ikke har gått igjennom et slikt basseng (median 90 Bq/l).
På oppdrag fra Kystverket 4.Distrikt og 5.Distrikt er det utført batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking med grabb i Sandtorg- straumen i Tjeldsundet. Hensikten med undersøkelsene var å kartlegge vanndyp, mektighet og hovedtyper av sedimenter i forbindelse med mudring og deponering av masser i reservoar. Sedimentene i det kartlagte området er tolket til å bestå av et øvre lag med sandige sedimenter (skjellsand i overflaten).
NGU har på oppdrag for Jernbaneverket Utbygning utført geologisk kartlegging og strukturgeologiske undersøkelser i området langs planlagt jernbanetrase fra Skøyen via Sandvika til Asker. På grunnlag av tilgjengelige data og feltarbeid er det satt sammen berggrunnsgeologiske kart i M 1:10000 med tverrprofil for omtrent hver kilometer.
Forekomstens navn og koordinater (Sone 32V, datum WGS84): Storelva 4175 69010 Jimdalen 4185 69000 Rønningen 4365 69312 Kvernagrove 4360 69312 Trollveggen 4358 69295 Skiri 4440 69226 Helset 3924 68822 Innfjorden 4245 69275 Georadarmålinger er utført ved 8 lokaliteter i Møre og Romsdal. Hensikten med målingene var å kartlegge strukturer og avsetningstyper i forbindelse med mulige fjellskred.
Etter henvendelse fra firmaet Vistdalitt A/S har vi utført vurdering av anvendelsesmuligheter for bergarten Vistdalitt fra Vistdalen i Nesset kommune. To tilsendte prøver er analysert kjemisk på hoved og sporelementer ved NGU, samt edelmetallanalyser ved ACME i Canada. De kjemiske analyser viser lave edelmetallverdier, og kun innholdet av nikkel og krom gir et merkbart utslag tilsvarende normale ultrabasiske bergarter.
Som et ledd i planleggingen av ny hovedvannkilde for Klæbu kommune ble det i januar 1998 utført 4 sonderboringer på sørsiden av Langvatnet på Fremo i Melhus kommune. Målsettingen for undersøkelsen var å finne den lokalitet som ut fra geologiske vurderinger synes best egnet for etablering av produksjons- brønner for Klæbus hovedvannverk.
NGU har i 1997 utført grunnvannsundersøkelser ved 61 forsyningssteder (ca.57 000 personer) i 38 forskjellige kommuner i 12 fylker. Det er påvist sikre grunnvannsforekomster ved 28 av forsyningsstedene. Disse stedene dekker vannforsyningen til omlag 21 000 personer. Ved 8 forsyningssteder er det ikke påvist grunnvann, mens det ved 25 steder er behov for videre undersøkelser før det kan gis en sikker konklusjon.
Frie emneord: Olje A former Soviet military fuel depot has been subject to site investigation to examine soil and groundwater contamination. Risk assessment techniques have been applied to make a so-called "Tier 2" assessment of risk to human health and risk to water resourced from the site. The assessment has consluded that contamination from the site will not reach the nearest surface water body within 35 years, even without taking into account sorption and biodegradation.
Frie emneord: Olje " " : Tungmetaller A former Soviet military armoured vehicle workshop has been subject to site investigation to examine soil and groundwater contamination. Site investiga- tions have indicated that groundwater is contaminated by hydrocarbons, free phase LNAPL oil being found in one of the boreholes (borehole 3 beneath the scrapyard). Soils at the site are contamonated by oil and the heavy metals, Pb, Cu, Zn and Cd.
Magnetic susceptibility measurements were made on 84 samples from offshore carbonate cores for Applied Reservoir Technology Ltd. Samples that had been soaked in a brine were first cleaned before being sent to NGU for the suscepti- bility measurements. Samples that had a residue of brine with high salt concentration could have a higher susceptibility value than reported here since a salt residue would contribute a negative (diamagnetic signal).
I området ved Aldersundet opptrer linser av kadonske bergarter omgitt av prekambriske granitter og gneiser. De kaledonske bergartene består av kalkholdige skifre, glimmerskifre og mer eller mindre rene kalker. Kalksteinen på Aldra og ved Aldersundet er undersøkt med hensyn til kvalitet og kvantitet for økonomisk utnyttelse. På Aldra er det etablert et stikningsnett som er brukt for geologiske observasjoner, prævetaking og senere ved diamantboring.
NGU har i tidsrommet mai 1994 - november 1997 vært engasjert av Klæbu kommune for å utrede mulighetene for å benytte grunnvann som ny hovedvannkilde for kommunen. I august 1996 ble det boret 2 stk. fullskala produksjonsbrønner ved Mosve. Brønnene er utformet som skråbrønner. For å klarlegge forholdene omkring flomproblematikk og høye mangankonsentrasjoner ble en langtidsprøvepumping gjennomført i tidsrommet 25.09.96 - 19.08.97.
I denne rapporten gis en foreløpig oppsummering av Testprosjekt Finneidfjorden, som er et av testprosjektene foreslått i Statens kartverks prosjekt "Videreføring av kartlegging av fare for løsmasseskred i Norge". Testprosjektet er utvidet geografisk i forhold til forslaget i forprosjektet til også å gjelde Balsfjord hvor det i 1988 gikk et fatalt leirskred med tap av menneskeliv. Testprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens kartverk og NGU.
På oppdrag for Brødrene Bjerkli A/S har NGU kartlagt geologien og undersøkt berggrunnens mekaniske egenskaper innenfor området Lauvåsen i Stjørdal kommune. Berggrunnen i området viser en veksling mellom et polymikt konglomerat og bergarter bestående av tynne lag med metasandstein og leirskifer/fyllit. Til vegformål er bergartsmaterialet bestående av konglomerat egnet til fyllmasse, bære- og forsterkningslag.
This report presents preliminary results of detailed geological follow-up studies and diamond drilling carried out in the Okstindan Area, Nordland, Norway in the period July to August 1997. Preliminary results from drilling done in November and December 1997 is included in this report. Field work to the south and at the base of the Okstindan massif along the Kongsfjell / Anders Larsa contact revealed no signs of mineralization.
Isotope geochronologic data analysis is an integral aspect of nearly every type of tectonic study. However, no regional compilation of Norwegian geo- chronologic data has been assembled since 1986 (Kullerud and co-workers for the Western Gneiss Region), despite the plethora of new, high-precision geochronologic data produced in the intervening 11 years.
På oppdrag er det knust ned og analysert materiale fra en amfibolittforekomst med hensyn på pukkframstilling. To prøver fra samme lokalitet er testet med fallprøven, abrasjon og kulemølle. Analyseresultatene vurderes opp mot gjeldende kvalitetskrav innen veg- og betongformål.
Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Statens vegvesen, Buskerud foretatt undersøkelser for om mulig å finne bergarter egnet for produksjon av pukk. Undersøkelsenme er konsentrert til de nordlige og vestlige delene av fylket og gjennomført over to år. I 1996 startet undersøkelsene i Kongsberg og Flesberg kommune. I 1977 fortsatte undersøkelsene langs riksveg 7 gjennom Hallingdal og riksveg 40 gjennom Numedal.
Georadarmålinger er utført ved tre lokaliteter i Porsanger kommune. Ved Børselv var hensikten med målingene å undersøke mulighetene for uttak av grunnvann ved å finne egnete lokaliteter for sonderboringer. Ved Gairesmoen vat hensikten med målingene å kartlegge grunnvannsspeilets plassering i nærheten av en søppel- plass. Ved Kjøkenes var hensikten med målingene å skaffe mer kunnskap om løsmassenes oppbygning i et nylig etablert brønnområde.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt løsmasseavsetninger ved Vik med tanke på grunnvannsuttak for vannforsyning til Vik og Kvaløysæter vassverk. Undersøkelsene omfattet fem undersøkelsesboringer i løsmasser. Boringene i moreneavsetningen i nordenden av Vikvatnet viste for finkornige masser for uttak av grunnvann, mens en boring ovenfor Kilan fergekai viste 7 m med morene- aktig sand og grus.
Neotectonic crustal deformations have been reported at a large number of locations in Norway (both on local and regional scales). The NEONOR Project represents a national effort by several national research and mapping institutions to investigate these phenomena through a multidiciplinary approach. Both the industry and the Norwegian Research Council contribute with major financial support. The main objectives of the NEONOR.
In this report we synthesize palaeogeographic reconstructions over the last 500 million years. These reconstructions are global and should be regarded as first-order approximations. Reconstructions are essentially derived from 5 sources: (1) palaeomagnetic data, (2) magnetic anomaly data, (3) hot spot tracks, (4) biogeographic-tectonic data and (5) continental 'coast-line' fitting.
I samarbeid med Rana kommune og Nordland fylkeskommune har NGU gjennomført grunnvannsundersøkelser i følgende områder i Rana kommune: Ved Dalselv er det ved Litlforsen påvist permeable sand/grus masser til ca 12 m dyp. Vannanalyser viser høye verdier for jern, og det anbefales å gjennom- føre langtidsprøvepumping (ca.3 mnd) for å undersøke vannkvaliteten. Ved Røsvoll/Skonseng er det gode muligheter i området der Mølnbekken møter Vollbekken. Her er det påvist ca.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i 1997 foretatt georadarmålinger og undersøkelsesboringer i løsmasser for Røn vannverk (Ulven/Holden området) og Vaset (Vasetvannet). Røn vannverk har et vannbehov på 15 km3/t (4,2 l/s) mens fremtidig vannforbruk for Vaset vannverk er beregnet til ca. 100 m3/døgn (1,2 l/s) Ved Ulven/Holden er det ut fra georadarmålingene avgenset to områder som ble anbefalt for oppfølgende boringer.
To kvartsprøver fra Gjersdal kvartsforekomst i Lund, ved Åna-Sira er blitt undersøkt ved NGU med kjemiske analyser og mikroskopering. Kvartsen viser seg å være en del forurenset av glimmer- og feltspatmineraler, tilsvarende et voluminnhold på 6-7%. De kjemiske analysene viser at kvartsen har en kjemi som kun tilfredstiller kravene til mørkt flaskeglass og eventuell fiberisolasjon. Ai2O3 ligger på 0,9 og 1,4% og Fe2O3 er på 0,35 og 0,7%.
Det er nå generelt akseptert at menneskeskapte CO2-utslipp bidrar til den globale økningen i atmosfærisk CO2-nivå og en sterkere drivhuseffekt. Muligheten for at den økende drivhuseffekten kan føre til klimatiske forandringer er årsak til internasjonal bekymring, og forskjellige metoder for hvordan en skal kunne redusere utslippene av CO2 til atmosfæren blir diskutert.
Etter henvendelse fra Hamarøy kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurdert tre kilder ved henholdsvis Steinsland, Øverås og Vegglandet med tanke på flaskevannsproduksjon. Et viktig kriterium for lokalisering av virksomhet rettet mot eksport av vann er tilgang til dypvannskai for å holde transportkostnadene så lave som mulig for å være konkurransedyktig i forhold til tilsvarende bedrifter lengre sør i Norge. Hamarøy kommune ligger i meget naturskjønne omgivelser.
Værøy kommune har bedt NGU om bistand i arbeidet med å utbedre grunnvannsbrønnene ved Sørlandet vannverk. Det finnes ikke komplette data på vannkvalitet og kapasitet og NGU har derfor fått i oppgave å undersøke dette for hver enkelt av brønnene. Det er analysert vannprøver fra 12 brønner og fra samlekum for fysikalsk-kjemiske parametre.
Deponiene på Borregaard har vært gjenstand for omfattende arbeid fra NGUs side helt siden 1986. Dette har resultert i et større antall rapporter. I herværende rapport er det gitt en vurdering av Borregaards forslag til tiltaksplan som er krevet av SFT.

Pages