20 results
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Osen kommune foretatt grunnvannsundersøkelser i form av sonderboringer med enkle testpumpinger ved Åsegg vannverk. Hensikten med undersøkelsene var å finne årsaken til sand- produksjon i eksisterende brønner, finne ny brønnplassering og skaffe grunnlagsdata for dimensjonering av ny brønn. Tre sonderboringer viste store variasjoner i løsmassetype.
Klorittskifer og kleberstein fra Øye, Klungen og Huseby like syd for Trondheim har vært benyttet som råstoff til Nidarosdomen både i middelalderen og under senere restaureringsarbeider. Flere av bruddene har stått nærmest urørt siden høymiddelalderen, og brytningsspor kan si oss mye om den tidens driftsmetoder. Brudd og tipper av ulike aldre er registrert og undersøkt.
Etter initiativ fra NGU ble det i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og komunene Agdenes, Snillfjord og Hemne satt i gang en undersøkelse for å lokalisere mulige områder der de naturgitte forutsetningene er tlstede for etablering av kystnære store pukkverk. De undersøkte områdene er Håkavikfjellet og Kalurdalsheia i Agdenes kommune, Nonskardsheia, Vilvangheia og Stokkafjellet i Snillfjord komune og Gjølbergsheia/Kammen i Hemne kommune.
The report is a guidebook for a four day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18.-22.Aug.1997. The first day of the excursion will visit localities in the Caledonian Nappes at Oppdal, and then continue over Sogne- fjell to Sogndal with stops along the contacts to the Jotun Nappe and in the nappe itself. The second day the excursion will continue through the Western Gneiss Region to Måløy with several stops in the Proterozoic gneisses.
Det er utført refraksjonsseismiske sjømålinger langs ett profil ved Geitastrand Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Målingene ble utført på oppdrag for grunneier Oskar Solstad. Hensikten med undersøkelsen var å bestemme mektigheter av sedimenter over fjell i forbindelse med prosjektering av molo. Profilet er 190 m langt og viser en tolags hastighetsmodell. Det øverste laget har en seismisk hastighet på ca. 1750 m/s og representerer trolig vesentlig marine avsetninger, men avsetningstypen er usikker.
Norges geologiske undersøkelse har på initiativ fra Rennebu kommune gjennomført undersøkelse av kvartsittforekomster i kommunen. En lange rekke med kvartsitt- horisonter opptrer innenfor store deler av kommunen, og ved undersøkelsene ble det lagt vekt på å kontrollere et representativt utvalg av kvartsittenheter fra de ulike deler av kommunen. Ved undersøkelsene viste det seg at alle befarte horisonter er forurenset av hyppige sjikt med glimmer, kloritt og feltspat.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i løpet av feltsesongene 1996 og 1997 gjort grunnvannsundersøkelser i Støren-området (Prestteigen, Volløyan (nord), Frøsetøra, Folstadmoen, Mosanden og Løvøya) med tanke på grunnvannsforsyning til Støren. Det ble også utført undersøkelser ved Prestteigen med tanke på grunnvannsforsyning til et nytt laksesenter. I alle områder besto undersøk- elsene av georadarmålinger og somderboringer med enkle testpumpinger for kapa- sitetsvurderinger og prøvetaking.
På oppdrag fra Osen kommune er det utført refleksjonsseismiske målinger i et begrenset område ved Vingsand i Hopsfjorden. Hensikten med målingene var å kartlegge løsmassemektigheter i forbindelse med masseuttak ved opparbeiding av dypere og bredere seilingsløp til pukkverk i Hopen. Området for masseuttak (kalt kjerneomtåde) er tidligere bestemt på bakgrunn av batymetriske målinger utført av Aqua survey, Kabelvåg. Digitale data fra disse målingene har vært tilgjengelig for volumberegninger.
Det er utført refraksjonsseismiske sjømålinger langs tre profiler ved Vingsand i Hopsfjorde, Osen kommune, Sør-Trøndelag. Målingene ble utført på oppdrag fra Osen kommune. Hensikten med målingene var først og fremst å kartlegge løsmasse- mektigheten i forbindelse med opparbeiding av dypere seilingsløp. Samtlige profiler viser en tolags hastighetsmodell. Det øverste laget har seismiske hastigheter i området 1600-1750 m/s og representerer trolig marine avsetninger, men løsmassetypen er usikker.
Rapporten er en formell sluttrapportering av "Samordnet geologisk fylkesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen", som i tillegg til en innledende beskrivelse av mål, intensjoner og økonomi gir en kortfattet produkt- og nytteverdibeskrivelse for fagområdene berggrunn, løsmasser, sand/grus/pukk, geokjemi, geofysikk, grunnvann/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler/naturstein og databaser/GIS.
Norges geologiske undersøkelse har foretatt geofysiske målinger (VLF) og deretter boret to grunnvannsbrønner i fjell for Åremmen Vassverk. Vannverkets vannbehov er minimum 30 m3/døgn (0,35l/s). Korttidsprøvepumping ble foretatt i Bh 1 der minimumskapasiteten ble målt til 1400 l/t. Vannanalysene viser at innholdet av fluorid, sulfat og mangan i Bh 1 er for høyt i forhold til kravene i Driukkevannsforskriften.
From Archaean to Proterozoic on Hardangervidda, south NorwayAnne Birkeland, Ellen M.O. Sigmond, Martin J.
Etter initiativ fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune ble komunene på Fosen-halvøya oppfordret til å lokalisere egnede områder for etablerinmg av kystnære store pukkverk. Fire av kommunene fulgte oppfordringen og det videre arbeidet har vært Langstrandheia (Osen kommune), Skjørafjorden (Roan og Åfjord kommune og Sjertuliheia (Leksvik kommune). Prosjektet er gjennomført som en del av "samordnet geologiske undersøkelses- program for Nord-Trøndelag og Fosen".
Etter henvendelse fra Orkla Exolon KS gjennomførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) i mai 1997 jordprøvetaking i smelteverkets nærområde på Gjølme, Orkdal kommune. Formålet med undersøkelsen var å fremskaffe orient- terende tall for innhold av PAH-forbindelser i jord i det aktuelle området. Det ble totalt samlet inn 10 prøver av "topsoil". Alle de innsamlede prøver har et totalinnhold av PAH-forbindelser som er lavere enn normtall angitt av Statens forurensningstilsyn (SFT).
For å lokalisere egnede områder for grunnvannsuttak ble det samlet gjennomført 14 sonderboringer langs elva Holta i Aurnegrenda, Holtålen kommune. I utvalgte borpunkter ble det gjennomført korttids testpumping. Det ble samlet inn 4 vannprøver for kjemiske analyser. Løsmasseforholdene viste det seg å være meget ensartede i hele undersøkelses- området. I alle borpunkter ble det observert sandige/grusige masser som i varierende grad var oppblandet med finkornig materiale (silt/leire).
Bedrock geology of the Altevatn-Måskanvarri area, Indre Troms, northern Scandinavian Caledonides.Lars Kristian StølenPage(s): 5-23
NGU har videreført tidligere grunnvannsundersøkelser ved Storoddan, Hemne kommune. PÅ bakgrunn av sonderboringer og enkle testpumpinger med vann- og masseprøvetaking, ble det satt ned en 2" prøvebrønn for langtidsprøvepumping. Det ble brukt en tørroppstilt sugepumpe. Uttak av 3 l/s, ga større senkning enn pumpas sugehøgde.
"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema.
Beskrivelsen finnes på kartet.