238 results
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har overført viktige deler av sin kunnskap om Namsskogan kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens areal-,ressurs- og miljøforvaltning. Den tematiske kartleggingen av naturgrunnlaget, som er basert på kartserier produsert med forskjellig detaljeringsgrad og målestokk, er sammenstilt til datasett for hver kommune.
Fortrolig til 2002 Potential field data in the Norwegian-Danish Basin have been interpreted. The aeromagnetic anomaly patterns is found to represent three types of magnetic sources: 1) Deep magnetic basement 2) Permian volcanics and intrusives, and 3) Buried sand channels of Quaternary age. The positive gravity effect from the shallow Moho below the Norwegian-Danish Basin is not sufficient to com- pensate for the highly reduced gravity effect from the light sediments within the basin.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå og i Stjørdal kommune, hvilken geologisk informason som foreligger og vil foreligge i nær fremtid og mulig bruk av denne informasjonen.
Det er utført georadarmålinger ved fire lokaliteter i Dovre kommune, Oppland. Formålet med undersøkelsene var å finne egnede lokaliteter for uttak av grunnvann. Ved Jora indikerer georadaropptakene 8-10 m med grovkornige avsetninger i det antatt mest gunstige området for uttak av grunnvann. I området rundt Dovre vannverk (Vigerustmoen) er det foreslått alternative brønnplasseringer nord og sør for eksisterende brønn for om mulig å opppnå bløtere grunnvann nær elva.
Norges geologiske undersøkelse har foretatt geofysiske målinger (VLF) og deretter boret to grunnvannsbrønner i fjell for Åremmen Vassverk. Vannverkets vannbehov er minimum 30 m3/døgn (0,35l/s). Korttidsprøvepumping ble foretatt i Bh 1 der minimumskapasiteten ble målt til 1400 l/t. Vannanalysene viser at innholdet av fluorid, sulfat og mangan i Bh 1 er for høyt i forhold til kravene i Driukkevannsforskriften.
From Archaean to Proterozoic on Hardangervidda, south NorwayAnne Birkeland, Ellen M.O. Sigmond, Martin J.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
I forbindelse med NGU's deltagelse i "Prosjekt Vannforsyning" (PROVA) ble det i 1996 gjennomfI forbindelse med NGU's deltagelse i "Prosjekt Vannforsyning" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Valldal i Norddal kommune, Møre og Romsdal fylke. Valldal vassverk ble bygd i 1962 og er basert på bekkeinntak. Kvaliteten på vannet har tidvis vært dårlig.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
Etter initiativ fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune ble komunene på Fosen-halvøya oppfordret til å lokalisere egnede områder for etablerinmg av kystnære store pukkverk. Fire av kommunene fulgte oppfordringen og det videre arbeidet har vært Langstrandheia (Osen kommune), Skjørafjorden (Roan og Åfjord kommune og Sjertuliheia (Leksvik kommune). Prosjektet er gjennomført som en del av "samordnet geologiske undersøkelses- program for Nord-Trøndelag og Fosen".
In connection with investigations of the talc deposit "Nakkan" in Altermark, surrounding magnetic anomalies have been modelled and interpreted. The goal of this work is to get more knowledge about the possibility of finding addi- tional resources of talc in the vicinity of the Nakken deposit.
NGU utførte i perioden 1995-97 grunnvannsundersøkelser i området ved Otta vannverk for å undersøke grunnvannsstrømningen i magasinet. På grunnlag av de hydrogeologiske undersøkelsene ble det for magasinet konstruert en matematisk grunnvannsstrømningsmodell. Modellen og feltdataene ble brukt til å fremstille et forslag til beskyttelses- soner (soneinndeling) rundt vannverket.
Basert på innledende undersøkelser ble det anbefalt å gjennomføre oppfølgende pukkundersøkelser ved Raudnes i Vindafjord kommune. Berggrunnen innenfor det undersøkte området består av migmatittisk gneis, granittiske gneis og båndgneis. Den migmatittiske- og granittiske gneisen dominerer. Den tidligere undersøkte prøven ble tatt innenfor en sone med bånd- gneis ved det eksisterende kaianlegget. Prøven er ikke representativ for de deler av terrenget som betraktes som mest egnet for uttaksdrift.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
A combined geological, geophysical and geochemical exploration project aimed at finding new ore reserves in the vicinity of the Bleikvassli mine, Nordland county was initiated by NGU in 1993. A number of the anomalous areas detected during this regional survey were followed up with more detailed investigations. One of these was the Grasvatnet area where detailed geological mapping revealed sulphide-impregnations with restricted thickness and extent.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
Det er utført grunnvannsundersøkelser med tanke på vannforsyning/reservefor- forsyning til Byrkjelo i Gloppen kommune. 3 alternative undersøkelsesområder var foreslått av Byrkjelo vassverk. Tidligere boringer med testpumping har vist muligheter for grunnvannsuttak i området der Myklebustdalselva og storelva møtes. Det var ikke anledning til å undersøke det foreslåtte området ved Langøya pga. konflikt med jordbruksinter- esser.
In July 1996, a team of researchers visited the "Troll" and "Jotun" springs of northern Svalbard to carry out mapping and sampling activities. The main conclusions of the hydrochemical survey will be reported in scientific articles in the journals "Geothermics" and "NGU Bulletin".
Etter henvendelse fra Orkla Exolon KS gjennomførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) i mai 1997 jordprøvetaking i smelteverkets nærområde på Gjølme, Orkdal kommune. Formålet med undersøkelsen var å fremskaffe orient- terende tall for innhold av PAH-forbindelser i jord i det aktuelle området. Det ble totalt samlet inn 10 prøver av "topsoil". Alle de innsamlede prøver har et totalinnhold av PAH-forbindelser som er lavere enn normtall angitt av Statens forurensningstilsyn (SFT).
Undersøkelsen omfattet de fleste kommuner i Akershus. "Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har overført viktige deler av sin kunnskap om Overhalla kommunes berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens areal-,ressurs- og miljøforvaltning. Den tematiske kartleggingen av naturgrunnlaget, som er basert på kartserier produsert med forskjellig detaljeringsgrad og målestokk, er sammenstilt til datasett for hver kommune.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
Confidential until 31.12 2003. The Geological Survey of Norway executed a helicopter survey for Nikkel og Olivin A/S in November 1996. The survey included two small areas near Ballangen, Nordland. The total area covered approximately 150 line kilometers at a line spacing of 100 meters. Equipment operated in the survey included magnetometer and a four-frequency electromagnetic system.
"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelig opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner.
Drill hole samples from the Nakkan-deposit, Altermark, have been investigated with respect to mineralogy and chemistry. In addition a short description of whiteness analysed by Norwegian Talc Altermark is described. In general, the mineralogical investigation confirms earlier field description of the drill holes. The common composition of the talc-carbonate ore is about equal amounts of talc and breunnerite, and small amounts of chlorite and magnetite/chromite.
På oppdrag fra Forsavarets Bygningstjeneste (FBT), Nord-Norge, har NGU utført geofysiske målinger over 7 deponier ved Bardufoss flystasjon, Målselv kommune, Troms. Metodene som ble benyttet var magnetometri (5340 m) og georadar (2300m) Formålet med undersøkelsen var å kartlegge utbredelse av deponert materiale.
Rogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 1996 ble det tatt ut ca. 2.6 mill.tonn sand og grus og produsert om lag 6.2 mill. tonn pukk. I overkant av 70% av sand- og grusuttaket foregitt i kommunene Hjelmeland, Forsand, Strand og Gjesdal. I Jærenområdet og nord i Ryfylke ble det også tatt ut betydelige mengder sand og grus.
Strukturgeologiske undersøkelser ble foretatt langs et ca. 70 km langs avsnitt av Hitra-Snåsaforkastningen (HSF), en hovedstruktur i Møre-Trøndelag-forkast- ningssonen. Forkastningsmønsteret og forkastningsbergarter viser en kompleks og langvarig, antagelig flerfaset strukturell utvikling. Tidlig, ant.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
For å lokalisere egnede områder for grunnvannsuttak ble det samlet gjennomført 14 sonderboringer langs elva Holta i Aurnegrenda, Holtålen kommune. I utvalgte borpunkter ble det gjennomført korttids testpumping. Det ble samlet inn 4 vannprøver for kjemiske analyser. Løsmasseforholdene viste det seg å være meget ensartede i hele undersøkelses- området. I alle borpunkter ble det observert sandige/grusige masser som i varierende grad var oppblandet med finkornig materiale (silt/leire).
"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner.
I forbindelse med undersøkelser av muligheter for uttak av grunnvann er det utført georadar og refraksjonsseismiske målinger i to områder langs Båtsfjorddalen. I det nordlige området er det ved refraksjonsseismiske målinger indikert en dyprenne (>12m dyp) i fjell som kan utgjøre et dreneringsløp for grunnvann. I en sone over dyprenna er penetrasjonsdypet for georadar større enn ellers i området enn ellers i området og bør undersøkes nærmere.
Geological description of well logs, cuttings and surface samples in the Tananger-Sandnes area was carried out in order to gain a wider understanding of the Caledonian nappe sequences. The upper part of the Jæren Nappe Complex comprises gneisses, amphibolite, marble and calc-silicate gneiss. This may be equivalent to the mica gneiss and minor calcite marbles seen in the NSD-1 well.
I samarbeid med Hyllestad kommune har NGU undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak i Salbuosen til vannforsyning i Sørbøvågområdet. Georadarmålinger viser at området domineres av deltaavsetninger med tydelig skrålagning, og grensesonen mellom salt og ferskt grunnvann kan registreres. En utført boring med testpumping og masseprøvetaking viser at massene i skrålagene består av sortert sand og grus.
NGU har foretatt oppfølgende undersøkelser i et område ved Storula, Mysuseter. Undersøkelsene har bestått av sonderboring og rørdriving (32mm) i åtte borehull samt testpumping og innsamling av masseprøver og vannprøver til analyse ved NGU Løsmassemektigheten er begrenset og varierer fra 5,4 m i borehull 1 til 1,3 m i borehull 5. Testpumpingene viser generelt sett middels til dårlig vann- gjennomgang. Pumping gir fra 0,2 l/s tl 1,0 l/s.
Klebersteinsbruddet ved Nyseter i Sel kommune ble åpnet av AS Granitt i 1995. I denne rapporten foretas en vurdering og karakteriseing av klebersteinens kvalitet og fordeling av undertyper i bruddet. Det er spesielt lagt vekt på karakterisering basert på bergartens struktur og tekstur.
I periodene 17.-24.juli 1995 og 9.-19.september 1996 utførte NGU, Havforsknings instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbei med andre institutsjoner, to maringeologiske prøvetakingstokt (tokt 9506 og 9606) med henholdsvis Michael Sars og M/S Håkon Mosby i Nordsjøen. Prøvetakingsområdet strekker seg 50-130 km ut fra kysten i sørøstlig til nordvestlig retning fra Kristiansand til Karmøy, og er avgrenset av koordinatene 57.35oN, 59.25oN, 3.4oØ og 7.8oØ.
"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelig opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner.

Pages