238 results
I periodene 17.-24.juli 1995 og 9.-19.september 1996 utførte NGU,Havforsknings- instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, to maringeologiske prøvetakingstokt (tokt 9506 og 9696) med henholdsvis M/S Michael Sars og M/S Håkon Mosby i Nordsjøen. Prøvetakingsområdet strekker seg 50-130 km ut fra kysten i sørøstlig til nordvestlig retning fra Kristiansand til Karmøy, og er avgrenset av koordinatene 57,35oN, 59,25oN, 3,4oØ og 7,8oØ.
Mulighetene for grunnvannsuttak fra borebrønner i fjell til Almenningen vannverk og Kvalheim vannverk er blitt vurdert. Undersøkelsene kom inn under NGU's vannprogram, vannforsyning Sogn og Fjordane som et samarbeidsprosjekt. Ved Almenningen er 4 alternative borpunkt i fjell foreslått i Austadalen og ett ved Kringlehaugane. Gneisen i området er relativt lite oppsprukket, men tre av borhullene er foreslått slik at de krysser større sprekkesoner.
A comparative study is presented of granitic groundwaters from the Hvaler islands, southeastern Norway (11 samples) and the Scilly islands, southwestern England (10 samples). The islands display similar bulk lithologies and land use, but differing glaciation and hence weathering histories. The groundwater of both groups bears a strong marine signature, although the Hvaler islands display less marine influence and a greater degree of water-rock interaction.
NGU og Havforskningsinstituttet (HI) gjennomførte i perioden 17.-24.juli 1995 et prøvetakingstokt (NGU-tokt 9506) i vestlige deler av Skagerrak. Området Mandal-Egersund og syd til midtlinjen mot Danmark ble dekket. Det ble i løpet av toktet samlet inn prøver fra 109 stasjoner. Som prøvetakerutstyr ble Multi- corer og Niemistocorer benyttet. Toktet inngår i MGK-programmets undersøkelser om marin forurensning. Rapporten gir en oversikt over og refererer til innsamlete feltdata.
This report will show the activities carried out and the results obtained within the project entitled "World-wide 2 billion-year-old isotopically heavy carbonate carbon: the evolutionary significance and driving forces". The results shown in this report have been obtained within a year from 30.11.96 tp 30.11.97. The main objectives were to reach an understanding of the ca.
Det er gjort en innledende undersøkelse av forekomsten til Lødingen Stein- industri A/S på Klemningen ved Annfinnslett. Arbeidene består i etablering av et stikningsnett over forekomsten som er permanent merket. Forekomsten er prøvetatt i dagen for å finne variasjoner i fargetone på steinen. Det er totalt sprengt ut 17 prøver som er saget og polert ved NGUs Geodatasenter på Løkken.
I forbindelse med PROVA programmet ble det i Vefsn kommune anlagt en Ø170 mm rørbrønn som erstatning for en gravd brønn som forsynte Mosjøen lufthavn. Videre ble det gjennomført undersøkelser på Gløsen og Baogneset. På Gløsen er det mulig å ta ut grunnvann fra rørbrønner. Geunnvannskvaliteten er god, bortsett fra litt for høyt manganinnhold i enkelte prøver, mens kapasiteten er usikker.
Vifter fra senglasiale gravitasjonsstrømmer i indre Skagerrak er beskrevet ut fra detaljert batymetri i form av skyggerelieffkart og refleksjonsseismiske data. Viftene går fra dansk side av Skagerrak og ut i de dypeste delene av Norskerenna (ca.700 m).Viftematerialet dekker et areal på ca 875 km², og volumet av massene er beregnet til ca. 16 km³. De mektigste vifteavsetningene finnes i den sørøstlige del av det kartlagte området hvor tykkelsen er ca. 50 m.
3. og 4.november 1997 arrangerte faggruppe for geokjemi og hydrogeologi sitt 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi på Knut S.Heiers konferansesenter ved NGU i Trondheim. 118 deltakere var påmeldt totalt med ca 90 deltakere på hver av dagene. På seminarets første dag ønsket vi på tradisjonelt vis å ta pulsen på prosjekter som er igang eller nylig er avsluttet innenfor miljøgeokjemi og hydrogeologi i Norge. Bidragene omfattet bl.a.
Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag av FBT region Nord-Norge gjennom- ført oppfølgende miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune. I 1995 ble det på oppdrag av FBT region Nord-Norge gjennomført en undersøkelse av forurensningssituasjonen i sedimenter og bekkevann nedstrøms Forsvarets anlegg ved Skoddebergvatnet (Misund og Lauritsen 1995).
This report describes the petrography of the graphite ore from the Moyale graphite deposit in southern Ethiopia. The method for the image-processing of thin sections is described.
Bakgrunnen for undersøkelsene var gullanomalier i Storliseterområdet som ble påvist ved analyser av eldre innsamlede bekkesedimentmateriale fra Nord- Trøndelag og Fosen, og kjennskapet til gullmineraliseringebe i Godejord skjerp. De oppfølgende undersøkelsene besto av fornyet prøvetaking av bekkesedimenter og tungmineralvasking, jordprøvetaking og fastfjellsprøver.
Det er utført refraksjonsseismiske sjømålinger langs ett profil ved Geitastrand Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Målingene ble utført på oppdrag for grunneier Oskar Solstad. Hensikten med undersøkelsen var å bestemme mektigheter av sedimenter over fjell i forbindelse med prosjektering av molo. Profilet er 190 m langt og viser en tolags hastighetsmodell. Det øverste laget har en seismisk hastighet på ca. 1750 m/s og representerer trolig vesentlig marine avsetninger, men avsetningstypen er usikker.
Det er utført georadarmålinger langs ni profiler i to områder ved Norefjellstua Krødsherad komune, Buskerud. Målingene ble utført som en del av en vurdering av løsmassene egnethet for uttak av grunnvann. Hensikten med målingene var å finne lokaliteter for videre undersøkelser i form av graving/boring. Det vesentlige av undersøkelsen ble utført i et østlig område i nærheten av en eksisterende grunnvannsbrønn (seks georadarprofiler).
The report documents all graphs of the empirical variogram and all variogram models used for kriging of the Kola Project data. The resulting kriged colour surface maps are presented in "The Environmental Geochemical Atlas of the Central Barents Region".
Denne rapporten gir en kortfattet gjennomgang av de viktigste industrimineral- forekomstene i Troms, med unntak av karbonater. Hensikten har vært å gi en oversikt over de viktigste forekomstene som bakgrunnsinformasjon for planleg- ging av fylkesprogrammet for Troms. Totalt er 92 forekomster omtalt.
Fortrolig til 2002. The processing and preliminary interpretations of the Skagerrak Aeromagnetic Survey 1996 (SAS-96) in the southeastern North Sea and Skagerrak is reported. The SAS-96 survey has revealed several sets of high frequency anomalies not discernible in the old NGU data sets from the mid seventies. This is due to the use of more sensitive magnetometers, tigher line spacing, more accurate navigation, and improved processing techniques.
Norges geologiske undersøkelse har på initiativ fra Rennebu kommune gjennomført undersøkelse av kvartsittforekomster i kommunen. En lange rekke med kvartsitt- horisonter opptrer innenfor store deler av kommunen, og ved undersøkelsene ble det lagt vekt på å kontrollere et representativt utvalg av kvartsittenheter fra de ulike deler av kommunen. Ved undersøkelsene viste det seg at alle befarte horisonter er forurenset av hyppige sjikt med glimmer, kloritt og feltspat.
Rapporten er en sammenstilling av resultatene fra virksomheten innenfor hovedprosjektorganisasjonen i 1996.
Lom vannverk forsyner kommunesenteret Fossbergom fra to grunnvannsbrønner ved Grov. Det har lenge hersket en viss usikkerhet mht. vannverkets beliggenhet nær kirkegården. Etter møte og befaring med deltakere fra Lom kommune, Berdal Strømme og NGU i juli '96, ble det enighet om at NGU under "Program for vann- forsyning" skulle bidra med hydrogeologiske undersøkelser og rådgivning i forbindelse med evt.
I regi av Nordlandsprogrammet er det av NGU tatt initiativ til å lokalisere områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kystnære store pukkverk. Arbeidet må sees i lys av det pågående prosjektet "Regional kystsoneplan for Helgeland" som har til hensikt å verne deler av kystsonen for inngrep. De undersøkte områdene er Kilheia i Flakstad kommune, Øyrfjellet i Gildeskål kommune, Velsvåg i Leirfjord kommune og Ursfjorden i Sømna kommune.
Som et ledd i avslutningen av "Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" er det utarbeidet en monografi om områdets ressurser av industrimineraler. Rapporten er en sammenstilling av foreliggende informa- sjon og er avgrenset tl forekomster som er i drift og forekomster som er vurdert som potensielle, mulig utnyttbare ressurser.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har overført viktige deler av sin kunnskap om Verran kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens areal-,ressurs- og miljøforvaltning. Den tematiske kartleggingen av naturgrunnlaget, som er basert på kartserier produsert med forskjellig detaljeringsgrad og målestokk, er sammenstilt til datasett for hver kommune.
Etter oppdrag fra Statens vegvesen, Aust-agder vegkontor, har NGU foretatt en kvartærgeologisk kartlegging langs de planlagte traseer for nye E-18 i sørvestlige del av Aust-Agder, mellom Grimstad og Dyreparken. Veitraseene er kartlagt på de økonomiske kartbladene Eide og Vallesvær, M 1:20 000, og på kartblad Arendal, sørvestlige del. M 1:50 000. De kvartær- geologiske kartene foreligger som håndfarget manuskart.
Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Fylkeskartkontoret i Vestfold hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1984 og NGU har utført oppdatering av registeret i 1995. Alle registrerte sand- grus- og pukkforekomster i Vestfold er nå digitalisert og "Ressurskart for sand, grus og pukk" i M 1:50 000, er laget for hele fylket.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) foretok i september 1996 prøveboringer med tanke på mulig grunnvannsforsyning til Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdal i Os kommune, Hedmark. Undersøkelsene inngikk i "Program for vannforsyning" i Hedmark fylke, som et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Os kommune/Hedmark fylke Det ble for alle tre stedene påvist grunnvannsforekomster som etter forunder- søkelsene synes å ha god kapasitet og vannkvalitet.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i løpet av feltsesongene 1996 og 1997 gjort grunnvannsundersøkelser i Støren-området (Prestteigen, Volløyan (nord), Frøsetøra, Folstadmoen, Mosanden og Løvøya) med tanke på grunnvannsforsyning til Støren. Det ble også utført undersøkelser ved Prestteigen med tanke på grunnvannsforsyning til et nytt laksesenter. I alle områder besto undersøk- elsene av georadarmålinger og somderboringer med enkle testpumpinger for kapa- sitetsvurderinger og prøvetaking.
På oppdrag fra Osen kommune er det utført refleksjonsseismiske målinger i et begrenset område ved Vingsand i Hopsfjorden. Hensikten med målingene var å kartlegge løsmassemektigheter i forbindelse med masseuttak ved opparbeiding av dypere og bredere seilingsløp til pukkverk i Hopen. Området for masseuttak (kalt kjerneomtåde) er tidligere bestemt på bakgrunn av batymetriske målinger utført av Aqua survey, Kabelvåg. Digitale data fra disse målingene har vært tilgjengelig for volumberegninger.
I forbindelse med NGU's deltagelse i "Prosjekt Vannforsyning" (PROVA) ble det i oktober 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Hå kommune, Rogaland fylke, i brønner i lokalitetene Auestad, Grødaland og Skretting.
The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out and inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries at present in production areas along the coast of southern Norway. 5.8 million tons of aggregates was exported to Europe in 1966 and ca. 1 million tons was used offshore.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
Det er utført refraksjonsseismiske sjømålinger langs tre profiler ved Vingsand i Hopsfjorde, Osen kommune, Sør-Trøndelag. Målingene ble utført på oppdrag fra Osen kommune. Hensikten med målingene var først og fremst å kartlegge løsmasse- mektigheten i forbindelse med opparbeiding av dypere seilingsløp. Samtlige profiler viser en tolags hastighetsmodell. Det øverste laget har seismiske hastigheter i området 1600-1750 m/s og representerer trolig marine avsetninger, men løsmassetypen er usikker.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
Rapporten er en formell sluttrapportering av "Samordnet geologisk fylkesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen", som i tillegg til en innledende beskrivelse av mål, intensjoner og økonomi gir en kortfattet produkt- og nytteverdibeskrivelse for fagområdene berggrunn, løsmasser, sand/grus/pukk, geokjemi, geofysikk, grunnvann/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler/naturstein og databaser/GIS.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
Undersøkelsen gjelder 13 av 26 kommuner i Sogn og Fjordane. "Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell " er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema.
NGU utførte for Nordlandsprogrammet helikoptermålinger i 1993, 1994 og 1995 over et område ved Bleikvassli, Nordland fylke. Det ble målt total ca. 5400 profilkilometer. Disse målingene var et ledd i kartleggingen av potensielle malmreserver for Bleikvassli gruver og en ønsker å samtolke data med geologi og geokjemi. På grunn av topografien i måleområdet ble det ikke utført elektromagnetiske målinger i 1995.
"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell " er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema.

Pages