149 results
På oppdrag fra Statoil har Norges geologiske undersøkelse gjennomført en hydrogeologisk undersøkelse i forbindelse med etablering av metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med undersøkelsen har vært å dokumentere referansesituasjonen for grunnvann i og nær utbyggings- området. Det er boret to borebrønner i fjell (referansebrønner) for registrering av grunnvannets naturlige kvalitet og brønnene er prøvetatt annen hver måned over ett år.
Ca 50 kg kleberstein fra Brennåsen har blitt undersøkt for om mulig framstille hvite talkprodukter. Prøvene ble knust og siktet og en kornstørrelse fra 0.09 til 0.35 mm har gjennomgått tester med magnetisk permroll separasjon. Undersøkelsene har gitt følgende resultater 1) Knusing sikting og lavintensitets magnetittseparasjon forandrer i liten grad hvithet. Permroll separasjon forbedrer hvitheten med 14.2 % (FMX) med et utbytte av umagnetisk prøve på 41 %. Maksimal oppnådd hvithet er 71.1 %.
I forbindelse med prospektering for å finne malmreserver til Bleikvassli Gruber har NGU utført CP-målinger med jording i skjerp VI og XII i den østlige delen av Kongsfjellet.
Statens forurensningstilsyn (SFT) har for 1996 initiert og finansiert et prosjekt som skal vurdere og registrere grunnvannsforekomster som kan være truet av forurensning fra kisgruver. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norsk institutt for vann- forskning (NIVA), mens Bergvesenet har deltatt på noen innledende møter.
Rappoprten er et ledd i sluttrapporteringen av det 10-årige Finnmarksprogram- met ved NGU som pågikk i perioden 1982-1991. Sluttrapporten gir en oppsum- mering/sammenstilling av tidligere undersøkelser og undersøkelser utført i programperioden. Fylket har en rekke større og mindre "forekomster" av karbonatbergarter. Arbeidene har imidlertid vist at pr. i dag er potensialet av økonomisk utnytt- bare karbonatressurser meget begrenset.
This report has been modified from the 'NAS-94 Interpretation Report, Part II: Petrophysical data'. The revised report presents results from 428 magnetic susceptibility measurements on cores from the IKU shallow drilling programme in the Nordland IV, V, VI and VII areas in addition to susceptibility, remanence and density measurements on approximately 4100 bedrock samples from the coastal area of Nordland and North Trøndelag (crystalline basement).
Det er gjort TFEM bakkemålinger og CP, PP og ledningsevnemålinger i borhull ved Malså gruver i Verdal. Hensikten med TFEM-målingene var å undersøke om dype ledere kunne indikeres i tilknytning til dagnære kjente mineraliseringer. Tid- ligere utførte CP-målinger kunne tyde på en bedre leder mot dypet. TFEM-målingene indikerte to hovedledere som ga meget sterke anomalier langs hele måleområdet. Den ene hadde tilknytning til en kjent grunnsone med flere skjerp.
Thickness, distribution and depositional environment of Holocene sediments in the Norwegian part of the SkagerrakLeif Rise, Heidi Anita Olsen, Reidulv Bøe, Dag OttesenPage(s): 5-16
The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries at present in production and potential production areas along the coast of Southern Norway.
I juni 1995 utførte NGU et maringeologisk tokt med sitt forskningsfartøy "Seisma" for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte kystkommuner i Hordaland, deriblant i Fedje. I Fedje ble det i løpet av toktperioden profilert ca 65 km med lettseismisk utstyr, og det ble tatt 18 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av tabeller med prøvebeskrivelser og kart over sikre og mulige skjellsandområder.
Sand-, grus- og pukkforekomstene i Sogn og Fjordane ble første gang registrert av Statens kartverk Sogn og Fjordane i 1979-1982. NGU har, fra 1990-1993, utført ajourhold av registeret og foretatt noen nyregistreringer. Alle forekomstene er digitalisert og plottet ut på 49 "Ressurskart sand, grus og pukk" i M 1:50 000. Grus- og Pukkregisteret er etablert for å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstenes beliggenhet, størrelse, egenskaper og hvor det i dag tas ut masser.
I juni 1995 utførte NGU et maringeologisk tokt med sitt forskningsfartøy "Seisma" for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte komuner i Hordaland, deriblant i Øygarden. I Øygarden ble det i løpet av toktperioden profilert ca 290 km med lett- seismisk utstyr, og det ble tatt 111 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av tabeller med prøvebeskrivelser og kart over sikre og mulige skjellsandområder.
Denne rapport er baseret på feltarbejde udført i sommeren 1995 indenfor "Samtolkning af geodata i Grongfeltet" under NGU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Rapporten beskæftiger sig med feltforhold, petrografi af gabbroiske intrusioner og gangbjergarter i Grøndalsfjellområdet i Grong- feltet. Undersøgelserne har bestået af en kombination af kortlægning/ prøvetagning og mikroskopering af tyndslib fremstillet på basis af prøve- tagning i 1994.
Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1983. NGU har ansvaret for vedlikehold av Grus- og Pukkregisteret. I Notodden ble oppdateringen utført i 1994. Alle forekomstene fra første gangs registrering ble befart og oppdatert.
I juni 1995 utførte NGU et maringeologisk tokt med sitt forskningsfartøy "Seisma" for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte kystkommuner i Hordaland, deriblant i den nordligste del av Bømlo kommune. Denne delen av kommunen ble overført fra Fitjar kommune 1.januar 1995, og ble derfor ikke kartlagt under et tilsvarende skjellsandkartleggingstokt i Bømlo i 1994 (Ottesen & Bøe 1995).
In this report we present evidence for the occurrence of at least two generation of authigenic illite in diagenesis-grade Upper Riphean and Vendian shales of the Stangenes, Nyborg and Stappogiedde Formations, Varanger Peninsula, North Norway. Dating of illite subfractions by the Rb-Sr methods has yielded ages for redeposited clastic material and for the diagenetic events.
I forbindelse med grunnvannsundersøkelser er det utført georadarmålinger ved fire lokaliteter i nærheten av Hundorp, Sør-Fron kommune, Oppland. Hensikten med målingene var å forsøke å finne de mest gunstige områder for oppfølgende undersøkelser i form av boringer. Ved Listadvollen ble det anbefalt en sonderboring for å undersøke avsetnings- type og eventuelt vanngiverevne. Denne viste sand/grus/stein i relativ løs lagring ned til fjell på ca. 10 m.
This report presents results from 160 magnetic susceptibility measurements on cores from seven exploration wells (3/7-1, 3/7-2, 7/3-1, 8/3-1, 16/6-1, 17/4-1 and 18/11-1) in the southern Norwegian sector of the North Sea. Together the cores represent a total of 136 meters in basement gneiss and schist, Cambro- Silurian mica schist, Permian conglomerate, sandstone, shale and volcanics, Lower Triassic sandstone, Middle Jurassic sandstone and Upper Cretaceous and Palaeocene chalk.
Georadarmålingene ble utført for å få en oversikt over mektighet og utbredelse av breelvavsetningene ved østenden av Bråsteinvatnet. Målingene omfatter 8 profiler med samlet lengde ca. 1,3 km. Undersøkelsem inngår i et større måleprogram som ble gjennomført på Jæren høsten 1995 i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk vurdering av en rekke løsmasseavsetninger.
Follow-up work has been conducted in three restricted areas of the 1200 km2 large Okstindan Area on the basis of earlier anomalies found during regional surveys. The three areas have been subjected to detailed geophysical mapping, mineralogical studies and sampling for whole-rock geochemistry. Mineralizations in the area consist of non-economic sulfide-impregnations with restricted thickness and extent.
På oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Harstad, har NGU utført miljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfyllingen på Elvegårdsmoen (FBT lokalitet 1805 005). Undersøkelsen tilsvarer fase 2 i SFT veiledning 91.01. Området ligger ved tettstedet Bjerkvik i Narvik kommune. Målsetningen med undersøkelsen har vært å kartlegge avfallsfyllingens utbredelse og volum, samt eventuell utlekking av miljøgifter til Djupdalselva/Medbyelva.
Oppdraget er en oppfølging av GiN programmet. Det er utført boringer i fjell og løsmasser. Boringene i fjell har vært vellykket og brønnene er tatt i bruk på Majavatn og Fiplingsdal, og skal tas i bruk på Brennhaugen. Løsmasseundersøkelser er utført i Svenningsdal, og viser gode muligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser.
I samarbeid med Balestrand kommune har NGU utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i kommunen. Undersøkelsene er konsentrert om varianter av rosa gneis/granittisk gneis. Størst potensiale ligger for disse fra Balestrand sentrum og sørover mot Nessane. Med hensyn til funn av migmatittgneis var undersøkelsen negativ. Videre undersøkelser ble konsentrert om rosa gneisgranitter/granitter. I vår tidligere Rapport 93.059 ble det pekt på en mulig forekomst ved Tue.
Middle and Late Pleistocene stratigraphy, chronology and glacial history in Finnmark, North Norway.Lars Olsen, Vagn Mejdahl, Synøve F.
The current report summarize the results of the 1996 field work in the south Rogaland igneous province regarding Fe-Ti deposits. Prospects and mines in the Sokndal area were visited and sampled in a continued effort to collect data on ilmenite occurrences in the Sokndal area (see also Schiellerup, 1996).
Forfatteren var sommeren 1994 engasjert av NGU for å gjøre et arbeid i Sunn- hordland i forbindelse med planlagt utgivelse av en publikasjon om Norges gullforekomster. Samtidig kunne Malmdatabasen gjøres ferdig for dette området. Rapporten beskriver resultatene av malmregistrering i Sunnhordland som om- fatter ca. 100 mineraliseringer. Disse er koordinatfestet og geologisk beskrevet. I tillegg er det gitt gruvehistoriske kommentarer av forekomstene og referanser.
189 samples collected from 21 Neoproterozoic sedimentary formations of the Varanger Peninsula, North Norway. The samples were analysed for major elements at the Institute of Precambrian Geology and Geochronology in St. Petersburg. Interpretation of basin development and its tectonic setting, and of the composition of the provenance area of clastic material were the main objectives of this work.
The 6th seminar on Hydrogeology and Environmental Geochemistry was arranged on nov. 11. and 12. 1996 at the Knut S.Heier Conference Centre. NGU, Trondheim. The first day was primarily used for discussions of hydrogeological topics, and the presentations was mostly made in Norwegian. The second day was set aside for topics in ecochemistry with the presentation made in English.
During the period 1992-1996, the Geological Survey of Norway (NGU) and Finland (GTK) and the Central Kola E¤xpedition (CKE) are carrying out a joint project on eco-geochemical mapping and monitoring within an area extending from longi- tudes at 24° to 35.5° E with the Barents Sea as the northern project boundary and southward to the Arctic Circle in Finland and to the boundary between the Murmansk and Karelia regions in Russia. As a part of this project.
Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Direktoratet for naturfor- valtning vurdert volum på sand- og grusressursene innen deler av det fore- slåtte Hauerseter naturminne. Vurderingene er basert på tidligere undersøkelser av dette området og generell kunnskap om avsetningens oppbygging på bakgrunn av tilknyttede områder. Det opprinnelige verneforslaget består av delområde 1 og 2 som tilsammen utgjør et areal på henholdsvis 330 daa og 165 daa tilsammen 495 daa.
Geological mapping in scale 1:5000 in the Sokndal Lobe of the Bjerkreim-Sokndal layered norite intrusion has confirmed that cyclic unit no.IV of the magmatic stratigraphy comprise a high density of Fe-Ti oxide rich layers. The area naturally divides in the Ørsland, Bakka-Krune and Einebakka areas which indi- vidually are shaped as mega-lenses connested to each other via more narrow zones. However, seen together they comprise an open synfom dipping 40o to the west.
Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekmster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1983. NGU har ansvaret for vedlikehold og oppdatering av Grus- og Pukkregisteret. I Hjartdal ble oppdateringen utført i 1995. Alle forekomstene fra første gangs registrering ble befart og oppdatert.
Field trip guidebook for the International Geological Correlation Program (IGCP) Project 336: Field conference and symposium on Layered Mafic Complexes and related ore deposits of Northern Fennoscandia: Finland, Norway and Russia August 18-31, 1996. Contains a comprehensive description of the general geology and magmatic evolution of the Seiland Igneous province in addition to a guide to 10 localities in the Hakkstabben area of Seiland.
Georadarmålinger og refraksjonsseismiske målinger er utført ved Strendene i Svenningdal, Grane kommune i Nordland. Målingene ble gjort i forbindelse med hydrogeologiske undersøkelser som en oppfølging av NGU's GiN-prosjekt i Nordland. (GiN=Grunnvann i Norge). Formålet med de geofysiske målingene var å finne egnede lokaliteter for videre undersøkelser (boringer) med tanke på uttak av grunnvann fra løsmasser.
NGU har etter henvendelse fra Ullensaker kommune utført oppfølgende undersøkelser for å kartlegge utbredelse og volum av sand- og grusavsetningene på Gardermoen. Det har spesielt vært viktig å kartlegge de grove grus- og steinrike delene av avsetningen. I undersøkelsene er det benyttet boremaskin for sondering og prøvetaking. I tillegg er resultatene fra tidligere undersøk- elser sammenstilt og benyttet i konklusjonene. Resultatene viser at de grove massene er mektigst nord i forekomsten.
Denne rapporten gir en oversikt over Norges olivin- og serpentinittforekomster samt en oversikt over NGUs tilhørende informasjon. Ved NGU er det registrert 70 olivin- og 80 serpentinittforekomster. Forekomstene er delt inn i følgende grupper 1) forekomster innenfor grunnfjellsområdene 2) forekomster innenfor den kaledonske fjellkjede.
Prosjektet var et samarbeids oppdrag mellom Kummeneje og NGU om grunnvanns- forsyning til Olderfjord og Smørfjord i Porsanger kommune. I Olderfjord er mulighetene for grunnvannsforsyning tilstede ved å anlegge en rørbrønn ved foten av en glasifluvial terrasse. I Smørfjord er forholdene mindre gode, men vannforsyningen kan løses ved overføringsledning fra Olderfjord eller ved fjellboringer.
Rapporten omhandler geologi og 3D-modellering med tonnasje- og gehalt- beregninger av Godejordforekomsten basert på sammenstilling av eldre og nye analysedata på borkjernemateriale. Inkludert i datasettet er tre borhull fra 1994 som skjærer malmsonen på 240-280 meters dyp og som ble plassert med tanke på å undersøke forekomstens utbredelse mot dypet. Dataene er bearbeidet i Intergraph MGE Voxel Analyst og MicroStation.
Natursteinspotensialet i Buskerud ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 1994 og 1995. Blokkuttak på noen forekomster ble gjort høsten 1995. Med stor sannsynlighet kan påpekes at det er få forekomster i Buskerud som peker seg ut som intressante natursteinsobjekter. Dels er det ikke påvist bergarter som er av stor markedsmessig interesse, dels er forekomstenes kvalitet og egenhet til uttak begrenset. Størst muligheter ligger innen utnyttelse av Drammensgranitt og skifer i Rollag.

Pages