302 results
Rapporten inneholder beskrivelse av forkastninger og skjærsoner som opptrer på kartblad 1:250 000 Tromsø. Beskrivelsen er basert på eget feltarbeid utført somrene 1990 og 1991 og laboratorie-undersøkelser. Videre fra trykte publikasjoner og kart og upublisert materiale vesentlig fra andre geologer.
Det er anlagt en gravet brønn som har gått ned i kapasitet; sannsynligvis på grunn av gjentetting rundt brønnen. Ved undersøkelsesboringene i mars 1992 ble et nytt brønnpunkt fastlagt. Samtidig ble mulighetene for kunstig infiltrasjon vurdert. Etter undersøkelsene anbefales det å grave en ny brønn. Det skiftes masse rundt den gamle brønnen, og det anbefales gjort forsøk med kunstig infiltrasjon. Videre ble det satt ut fire peilerør for registrering av grunnvannstand og strømretning.
NGU har utført grunnvassgeologiske undersøkingar ved Dalegarden i Vaksal kommune. Boringar, testpumping og vassanalysar viser eit veleigna område for plassering av brønnar for langs tid prøvepumping. Nydanning av grunnvatn til brønnane må baserast på indusert innstrøymning frå Daleelva. Avstand og topografi frå elva vert vurdert til å vera tilstrekkelig til å få fullgod rensing av elvevatnet.
Ballangen kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert ett sted hvor muligheter for grunnvannsforsyning onskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til det priotiterte stedet klassifiseres i henhold til god, mulig og dårlig.
A helicopterborne geophysical survey was completed in the South Pasvik area near the border with Russia. The primary target formation was the Gjøkvatn Formation which extends into Norway from Russia, and which is known to host nickel mineralization of the Russian side. The survey was commissioned by A/S Sulfidmalm, with liason and supervision carried out by Falconbridge Nickel Mines.
Sømna kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunns- materiale. Kommunen har prioritert ett sted hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til det prioriterte stedet klassifiseres i henhold til god, mulig og dårlig.
Austevoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene på Møkster, Litla Kalsøy, Stora Kalsøy og Hundvåkøy er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. Områdene er pekt ut av Austevoll kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Som grunnlag for beregning av vannbehovene er det brukt et vannforbruk på 350 liter/person/døgn.
GBAS er et verktøy for å registrere og lagre innsamlede feltdata i forbindelse med berggrunnskartlegging. Databasen brukes i første omgang til tolking og sammenstillingsarbeidet umiddelbart etter feltsesongen. Når dette arbeidet er ferdig, danner databasen utgangspunkt for varig lagring av data i en fagdatabase.
Etter oppdrag fra Vågå kommune har Norges geologiske undersøkelse undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak på Randsverk. På grunnlag av 4 undersøkelsesboringer anbefales etablering av vertikal rørbrønn i løsmassene ved elva Rinda for uttak av drikkevann til bebyggelsen på Randsverk. Grunnvannsforsyning til prosjektert settefiskanlegg må utredes nærmere med nye undersøkelsesboringer og deretter langtidsprøvepumping.
Meråker kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rap- porter og feltbefaring. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifi- seringen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert forsynings- sted.
Undersøkelser og prøvepumpinger er gjennomført på Sjølandsøra i løpet av 1990 - 1992 i området oppstrøms Vyr-anlegget. Resultatene viste så gode forhold for uttak av grunnvann fra løsmasser at et nytt rørbrønnanlegg ble etablert. Brønnanlegget er basert på skråbrønner, og er satt i drift som ny forsyningskilde i uke 15, 1992.
Sauda er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på kartstudie og tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/person pr. døgn. 90 % av befolkninga vert tilknytt det nye grunnvassverket som er under etablering. Kommunen har ikkje prioritert område utanom dekningsområde til dette vassverket. Gode forhold for grunnvassutnytting.
Lindesnes er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at en eventuell grunnvannsforsyning til Spangereid, Vigeland og Buhøllen sannsynligvis kan løses fra løsmasseavsetningene ved Buhøllen.
En digital høydemodell er samregistrert med et pankromarisk SPOT satelittbilde for å fremstille terrenget i ønsket perspektiv, det vil si et perspektiv som vil gi en mest mulig naturtro gjengivelse av terrenget. Oppløsningen på et SPOT-bilde er 10 m x 10 m. Høydemodellen hadde oppløsning 50 m x 50 m og ble derfor interpolert til samme oppløsning som SPOT-doldet. Når dette samregistreres, finnes det dermed for hver pixelposisjon en X-, Y- og Z-verdi, samt en gråtone.
Jondal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Kommunen har ikke prioritert spesielle områder i forbindelse med GiN-prosjektet. Rapporten gir en generell omtale av grunnvannsmulighetene i Jondal kommune, basert på tilgjengelig geo- logisk bakgrunnsmateriale og en kort feltbefaring. Det er trolig gode mulig- heter for grunnvannsuttak fra løsavsetningene i området Jondal-Krossdalen. Rapporten inneholder også litteraturreferanser og referanser til tidligere utførte grunnvannsundersøkelser.
Bykle kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/ døgn. Bykle kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig.
Tysfjord kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig.
Birkenes kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/ døgn. Birkenes kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig.
Prøvepumping med uttak 1500 l/min fra skråbrønn på Gulløymoen har pågått i tidsrommet januar - oktober 1992. Vannanalyser fra perioden viser meget gode resultater, og forekomsten anbefales utbygd som fremtidig vannkilde for Alvdal tettsted. Det er besluttet å sette ned ytterligere en skråbrønn i motsatt retning til eksisterende.
Prøvelokalitetskart i målestokk 1:50.000 (M711-serien fra Statens Kartverk) som viser hvor det er prøvetatt bekkesedimenter innen Nord-Trøndelag og Fosen. Prøvene er samlet inn i tilknytning til den regionale geokjemiske kartlegg- ingen innenfor det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nord- Trøndelag og Fosenhalvøya.
I samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Vegkontoret i Hordaland utførte NGU i 1991 en undersøkelse av mulige pukkforekomster innen fylket. Målet var å finne egnede uttaksområder for pukk av god kvalitet for å dekke fylkets eget behov samt for eksport til det europeiske markedet. Totalt 28 forekomster hvorav 7 pukkverk/steinbrudd er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene.
Sørfold kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig.
I forbindelse med Herøy kommunes undersøkelser av muligheten for grunnvanns-forsyning på Nerlandsøy har NGU utført VLF-målinger over et område ved Kvalsund. Målingene har indikert fire sprekkesoner innenfor det undersøkte området. Det er anbefalt fem borplasseringer.
Bakgrunn for undersøkelsene er anomale innhold av Nb, Y, W, Zr, Mo, Pb, og Zn i bekkesedimenter nord for Gjevsjøen og høy radiometrisk totalstråling målt fra helikopter over Dalvassklumpen i Lurudalen. Feltarbeidet ble utført over en to-ukers periode og besto i geologisk kartlegging, scintillometermål- inger og innsamling av 131 bergartsprøver.
Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Nord-Trøndelag fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1960 og 1984, og analysene er utført ved Landbrukets analysesenter, Ås. Tabellene viser gjennomsnittsverdier for følgende parametre: pH, kation- byttekapasitet, basemetning, basiske kationer, utbyttbart magnesium, utbyttbart kalium, utbyttbart natrium, utbyttbart H+ og glødetap.
Tvedestrand kommune har prioritert seks områder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/ døgn. Tvedestrand kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateri- ale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig.
Aurskog-Høland har prioritert seks områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/ døgn. Aurskog-Høland kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at alle vurderinger er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke fore- tatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som god, mulig eller dårlig i forhold til oppgitt vannbehov.
IMPPET is a database program for the IBM-PC which can perform all of the basic processing and plotting tasks usually associated with the storage and presentation of petrophysical data. IMPPET is menudriven and easy to use. IMPPET is supplied with a file-set which contain all petrophysical data at NGU from mainland Norway. (ca. 15000 observations), or alternatively supplied with a selection of data from a particular region.
Bodø kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunns- materiale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt person- forbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de priori- terte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig.
Det er funnet flere alternativ til fortsatte uttak av elvegrus. Elvevifta ved Ilka (fnr.7) peker seg ut med tanke på vegformål. Her ligger det store ressurser, minst 2 mill. m3 med en betydelig andel grovt materiale. Materialet kan benyttes i bærelag og enkelte vegdekker dersom humusinnholdet blir holdt under kontroll. Et parti av breelvforekomsten ved Lie (fnr.10) inneholder betydelige reserver.
Denne rapporten presenterer resultatene av magnetiske bakkemålinger utført ved Ødegården Verk, og resultatene fra susceptibilitetsmålinger på ulike prøver fra området. Målingene var ment som et hjelpemiddel ved kartlegging av skapolitt-/rutilførende ødegårditt. Målinger på borkaksprøver har gitt indikasjoner på en positiv korrelasjon mellom høyt rutilinnhold og lav sus- ceptibilitet.
I Loppa kommune er det påvist få forekomster med godt sortert sand og grus. Den største og beste grusforekomsten ligger i et vegløst område i Frakfjord- botn (fnr.27). I området langs RV 882 fra Øksfjord til kommunegrensen er det ikke registrert grusforekomster av god kvalitet. Området er derimot bra for- synt med fyllmasse. På de øvrige småstedene lenger vest i kommunen er det heller ikke påvist grusforekomster av god kvalitet.
I forbindelse med prosjekt 63.2593.00, Betydning av kjemi, mineralogi og elektrokjemi for forvitring av malm og sidebergart i norske gruver, ble 15 tynnslip, 25 polerte tynnslip og 20 polerslip mikroskopert fra følgende forekomster: Skorovass, Skiftesmyr, Gjersvik, Joma, Løkken og Tverrfjellet. Mengdeforholdet mellom mineralene ble anslått. Mineralenes struktur og korn- størrelse er beskrevet.
Flatanger kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og en sonderboring. Kommunen har prioritert fire steder hvor mulighetene for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vann. behovet for hvert forsyningssted.
Øygarden-regionen omfatter kommunene Fedje, Øygarden, Fjell og Sund. Kommunene i Øygarden-regionen er B-kommuner i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Øygarden kommune er vurdert i områdene Rong og Hernar. Sund kommune har prioritert områdene Vikso og Bjelkarøy. Vurderingene er gjort på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. Områdene er pekt ut av kommunene, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunene.
Bærum kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Bærum kommune er B-kommune i GiN.-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig eller dårlig.
Helikoptermålinger med full utstyrspakke (magnetisk, elektromagnetisk, radio- metrisk og VLF) er utført over sør-østlige del av kartblad 1723 I Overhalla. Målingene er et ledd i kartleggingen av resurspotensialet rundt Møre-Trøndelag forkastningssone. Totalt er det målt 780 profilkilometer med profilavstand 200 meter, hvilket utgjør ca. 150 kvadratkilometer. Flyhøyden er som vanlig 60 m.
Som en del av et landsomfattende register er Grus- og Pukkregisteret for Rogaland etablert. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret presenteres i tekst, i tabeller og på kart. Det er kartlagt 256 sand- og grusforekomster og 41 pukklokaliteter i Rogaland. Det samlede volum av sand og grus er anslått til 286 mill. m3.
Skiptvet kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidligere grunnvannsundersøkelser er defor potensielle grunnvannsforekomster i løs- masser befart og vurdert for hele fylket. For kommuner hvor vi kjenner slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell for de enkelte kommuner.
Flakstad kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på befaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig.

Pages