272 results
Geologisk og geokjemisk feltmateriale innsamlet i Trollfjorddalen i 1986 er undersøkt. Arbeidet har bestått av mineralogiske undersøkelser, kjemiske analyser og S-isotop analyser. Små mengder barytt er påvist som matriks i breksjer og på årer og i sement i lavmetamorfe sen-prekambriske sandsteiner. Mest ineressant er baryttminerali- seringene i breksjer. De opptrer langs en forkastning som er tilknyttet Trollfjord-Komagelv-forkastningssonen.
Det er som grunnlag for vurdering av mineralske ressurser og Skjerstad sammenstilt berggrunnsgeologisk kart over kommunen i M 1:50 000. På dette er alle registrerte malm- og industrimineralforekomster avmerket. Det er gitt en vurdering av forekomstene og potensiale i kommunen. Det anbefales å gjøre et forprosjekt for å undersøke mulighetene for wolfram, platinagruppens elementer i tilknytning til nikkelmineraliseringer, kvarts, kalkstein/dolomitt og glimmer.
I forbindelse med en mulig utbygging av et servicesenter på oppsiden av grunnvannsuttaket på Myrstad er det i løpet av 1986 utført boringer, peilinger og seismiske målinger for klarlegge vannkildens influensområde.
Grusregisteret i Selbu Kommune er en del av en landsomfattende registrering av sand- og grusforekomster egnet til teknisk bruk. Registeret er EDB-basert og er etablert for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse ressursene. Data fra registeret kan presenteres i form av kart i ulike måle- stokker, tabeller og kart. I Selbu Kommune er det registrert 38 mill. m3 sand og grus. De største konsentrasjonene ligger langs Neavassdraget.
Mulighetene for å oppnå 18000 liter/time som er vannbehovet, synes å være tilstede ved boring av inntil 4 brønner, og to returbrønner for vann etter varmepumpen. Ringeriksandstenen som danner berggrunnen er en relativt dårlig vanngiver, men eiendommen gjennomsettes av en markert forkastning som kan følges sydover til Smedstad i Bærum. Prosjektet startes med en prøveboring.
Ved hjelp av seismiske refraksjonsmålinger skulle en prøve å finne mektigheten av løsmasser og eventuelle forvitringssoner på Staveheia. Det ble målt 4 profiler på tilsammen 850 m. Sannsynligvis fins det her forvitret fjell av opp til ca. 20 m mektighet.
Arbeidsoppgavene til seksjon for geofysikk er gitt i NGUs statutter. Oppgavene deles i 4; regional geofysikk, ingeniørgeofysikk, malmgeofysikk og elektronikkverksted, hvorav de to første er definert som satsningsområder. Det gis en oversikt over personellressursene og hvordan disse fordeles på de fire arbeidsområdene. Rapporten gir en kort beskrivelse av aktivitetene i 1986 og skisserer hvilke oppgaver som er planlagt for 1987-88.
I forbindelse med NGUs samarbeidsprosjekt med Agdermineral A/S, ble en rekke kvartsitter befart og prøvetatt i Aust-Agder. To områder ble detaljkartlagt (målestokk 1:5000). Formålet med undersøkelsene har vært å finne kvartsitter med kvalitet god nok til FeSi- eller SiC-produksjon (eller evt. enda bedre). Undersøkelsene har foregått innenfor kommunene Grimstad, Froland, Kragerø, Øyestad, Birkenes, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Kvartsittprøvene er undersøkt v.hj.a.
Som en del av arbeidet med Flerbruksplanen for vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den fylkeskommunale og kommunale oversiktsplanleggingen. Informasjonen på kartene kan deles i tre hovedyper: 1) Klassifiseringen av løsmassenes vanngiverevne basert på geologiske kriterier. 2) Lokalisering med ref.nr.
I rapporten presenteres resultatende fra den geokjemiske kartleggingen på Svalbard
Beskrivelsen finnes på kartet.

Pages