6 results
Etter henvendelse fra plan- og utbyggingsavdelingen i Møre og Romsdal fylkes- kommune, ble det utført en løsmasseundersøkelse av en breelvavsetning ved Orm- setmyra ca. 2 km øst for Aure sentrum. Siden det foreligger planer om overtakelse av den konkursrammede bedriften Aure betongstasjon, var det viktig å undersøke forekomstens kvalitet og mengde.
Vurdering av påstått brønnskade.
En større sandavsetning i kommunen er volumberegnet og undersøkt med hensyn til kornsammensetning. Alternative forekomster i nærliggende områder er foreslått uten at disse er nærmere undersøkt.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig, Runde.