7 results
Hensikten med målingene var å kartlegge kjente og hitil ukjente kromitt-mineraliseringer. Ut fra tidligere undersøkelser valgte en å benytte IP-målinger, delvis supplert med magnetiske målinger. Det har fremkommet en rekke anomalier, men det er uklart hvorvidt de skyldes kromittmineraliseringer alene , eller om de også kan skyldes rene bergarter.
Rapporten viser resultatene av de seismiske målingene i Gauldalen utført i tiden 1972 - 1979. Profilene 9 Hovin, 10 Rokstad og 11 Hølonda ble mål forbindelse med tyngdemålinger over Horgsynklinalen (K. Åm, Chr. Oftedahl, A. Sindre, NGU 287, 1973). De andre profilene ble målt for å kartlegge Gaul- dalens fjellprofil. Det henvises også til seismiske målinger Kaldvelladalen, NGU Rapport nr. 1518. Feltarbeidet ble utført i flere etapper av: P. Melleby R. Mathisen R. Opdahl A. Meek B. Iversen K.
Oversiktsbefaring ( m/ A. Gaut ) med sikte på grunnvannsforsyning til fiskeværene Sula, Bogøyvær og Mausundvær. Behovene er oppgitt til henholdsvis 300 kbm/ døgn, 50 kbm/ døgn og 475 kbm/ døgn. Generelt nedbørsunderskudd og saltvannsfare. Grunnvannsløsning for Sula og Mausundvær, -prøveboringer i fjell (skråboringer) foreslås på Bogøyvær. (pkt. A. 4779 70832, pkt. B & C; 4784 70833, pkt. D; 4783 70830.)
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. I tillegg ble det samlet inn prøver fra alle bekker som renner inn til Selbusjøen. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Cu, Co, Mn, Fe, Cd, V og Ag.
Kornfordelingen har innflytelse på den mineralogiske og kjemiske sammensetning til bekkesedimentprøver. Formålet med denne undersøkelsen er å skaffe noen data for i hvilken grad kornfordelingen i bekkesedimentene varierer i frak- sjonen -0.18 mm. To bekker er detaljprøvetatt. For å få frem størst mulig variasjon i kornstørrelse er prøveplassene valgt slik at både bakevje og midt- strøms lokaliteter er representert i materialet.
Etter anmodning fra Åfjord kommune har NGU kartlagt og vurdert et dolomitt- drag i Kvisladalen. Dolomittdraget, som ligger i en formasjon av glimmerskifre og amfibolitt (Gulagruppen, kambrosilur), er kartlagt i målestokk 1:5000 over en lengde på ca. 5 km fra vei. I dette området har dolomittdraget en bredde i dagen på fra 100 til 150 m over en lengdeutstrekning på ca. 300 m.
Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert på hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk interessante konsentrasjoner av noe mineral eller element er oppdaget. Kromittforekomstenes kjemi, mineralogi og geologi samt mulig utnyttelse er behandlet som et supplement til min diplomoppgave ved NTH.