4 results
Mulighetene for grunnvannsforsyning til Bolsøya er vurdert. Øya er ca. 3 km2 og har ca. 50 hus og gårdsbruk. Vannbehovet er i størrelsesorden 4 000 l/t. Det vil bli vanskelig å oppnå så mye vann fra gneisbergartene på øya uten å bore veldig mange brønner. De områdehygieniske forhold er ikke helt gunstige, fordi uttaksområdet vil måtte ligge i bebyggelsen. Det er mulig at grunnvann kan avhjelpe den akutte vannmangel på øya, men en bør ikke satse på grunnvann som framtidig vannkilde.
Oversiktsbefaring for vurdering av grunnvannsforsyning til en rekke gårdsbruk / husklynger / spredt bebyggelse i Gjemnes. Mulige borplasser i fjell er utpekt de fleste steder. Forundersøkelser for utprøving av grunnvannsmuligheter i løsmasser kan tenkes for området Øre ( 1320-1, 32 436. - 6977.)
Uttak av borplasser i fjell for grunnvannsforsyning til deler av Gjemnes kommune. Det er også anvist en lokalitet hvor det er aktuelt med videre under- søkelser for å vurdere uttak av grunnvann fra løsmasser. Forekomstens koordinater forts.: 380760 430850 410860
Magnetiske målinger fra båt utført på Tingvollfjorden utenfor Rødsand Gruber. Den kjente malm på Rødsand gir en klar anomali som imidlertid hurtig avtar ut fra land. På østsiden av fjorden er det utenfor Honnhammeren funnet et anomali på ca. 800 gamma. Denne kan ha interesse i malmsammenheng, men skyldes mest sannsynlig en magnetittimpregnert bergart.