120 results
Det var ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning og avløpsinfiltrasjon for en rekke utbyggete og planlagte turiststeder i regionen. Anbefalinger blir gitt.
Nord for Nesåvatnet faller VLF-anomaliene og anomaliene fra Turam-målingene i 1959 meget godt sammen. Målingene tyder på et østlig fall. Ved Nordre grubefjell gir målingene fortsatt lange positive VLF-anomalier (NGU Rapport nr. 1121). Det er mulig disse noe uvanlige anomalier skyldes et magnetisk legeme, og det foreslås derfor at profilene måles med magnetometer.
Dette er det store eksamensarbeide i faget malmgeologi ved Geologisk avdeling NTH, utført under veiledning av geofysiker Knut Åm ved NGU. Det er en oppfølging av en aeromagnetisk anomali som kom frem ved magnetiske målinger i Geotraversprosjektet. Det ble målt magnetiske profiler på bakken, foretatt in sifer susceptibilitetsmålinger og samlet inn nødvendige prøver for en magnetisk-mineralogisk studie i laboratoriet.
Det var ønsket ny vannkilde til eiendommen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket tilleggsvann til Hof Vannverk. Det ble tatt ut sted for brønnboring i fjell.
Målingene gjaldt forprosjektering for en kai, som det kunne bli aktuelt å bygge ved Skånes, hvis det ble stor produksjon av sement basert på kalkforekomstene i Tromsdalen. Det ble målt ut til vanndyp på ca. 20 m, og maksimal løsmassetykkelse ble beregnet til ca. 40 m.
Rapporten er sammensatt av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1972. De fleste forekomstene har ingen økonomisk verdi. Det er tynne kalksteinsoner med innblanding av kvarts, gneis og amfibolitt. Følgende forekomster kan være interessante og anbefales videre undersøkt: Noen mindre kalksoner ved Tvervik (Beiarn). Dolomittforekomst ved Larsos (Beiarn). Et mindre område ved Åsåsen (Lurøy) virker interessant.
I forbindelse med NGUs undersøkelser av kalkfeltet i Tromsdalen, er det utført differentialtermisk analyse av kalkstein og skifer fra feltet. Rapporten gir en vurdering av åtte opptak DTA-diagrammer og tekniske data om metoden. Fire kalksteinsprøver er analysert. DTA-diagrammene er nær identiske, og de eneste reaksjoner er dissosiasjoner av CaCO3 og en svak endoterm varmetoning opp til ca 300o C. Dissosiasjonen ser ut til å ende ved ca. 960-970o C.
Det var ønsket vann til en hytte. Sted for brønnboring ble tatt ut.
Vurdering av kildehorisont Nordtuv, samt vurdering av grunnvannsmulighetene ved Veldemelen.
Det var ønsket vann til en planlagt bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Ved slingrammålinger utført av A/S Sydvaranger i Storhøgda i mars 1973 ble det påvist anomalier 3 steder. Anomaliene er merket av i terrenget ved jern- peler. NGU's oppgave var å fastlegge beliggenheten av anomaliene noe nøyere med henblikk på røsking. I området ved pel 13 ble det målt i alt 7 profiler over en strøklengde av 250 meter. Ved pel 15 ble det målt ett profil. Det ble ikke foretatt målinger på det tredje stedet (ved pel 14).
Det viste seg at bergartene på stedet hadde en kobbermineralisering som ikke var kjent tidligere. Undertegnede samlet inn noen prøver, men hadde ikke an- ledning til å foreta nærmere undersøkelser på stedet. Denne rapport er bare en foreløpig enkel meddelelse om hva som ble observert op stedet, mikro- skopiske undersøkelser av prøvene samt analytisk data. På 7 prøver fra denne lokaliteten er der foretatt analyse på Cu, Ni og Co. Ingen av prøvene har unormale mengder av kobolt og nikkel.
som et ledd i NGU's råstoffundersøkelser i Nord-Norge 1972 er det foretatt en geologisk vurdering av mulighetene for blyforekomster i Dividalsgruppens berg- arter i fjellkjederanden i Troms og Finnmark. På grunnlag av geokjemiske bekkesedimentundersøkelser er undersøkelsene utført i følgende områder: a)Cæv'dne - Vuolanjunes mellom Alta og Lakselv b)Reisadalen til finskegrensen Det er registrert blymineralisering i Dividalsgruppens basalsandstein i begge områdene.
Det er utført en bergrunnskartlegging i målestokk 1:21 500. Hovedformålet med kartleggingen var å skaffe et geologisk grunnlag brukbart til prospek- teringsformål. Rapporten er en kortfattet, foreløpig dokumentasjon av de arbeider som hittil er utført. I 1973 skal det utføres en detaljkartlegging av en del områder i M1:7 000. Grunnfjellbergarter utgjør den største del av fjellgrunnen. Bergartene er sedimenter og vulkanske dagbergarter, gjennomsatt av overveiende basiske intrusiver.
Området rundt Dragset Grube er tidligere undersøkt ved elektromagnetiske målinger (Turam), GM Rapport nr. 13 og GM Rapport nr. 56. Resultatene av dissse målingene tydet på at det i Dragset Grube gjenstår ubetydelig malm. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført såkalte CP-målinger (Charged Potensial) på vanlig måte. Formålet med målingene var på nytt å undersøke utstrekningen av malmen i gruben. De nye målingene vist - slik som tidligere - at det ikke gjenstår malm av betydning i gruben.
Eiendommen har en borebrønn som nå svikter pga. en vanntunnel som bygges i nærheten. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.
NGU deltok i en grunnundersøkelse for muligheten for å legge en gassledning i rør fra Vestlandet over Haukelifjell via Oslofjorden til grensen mot Sverige ved Halden. Det er foretatt: Befaring i marken, flyfototolkning, tolkning fra geologiske kart og profil.
Etter oppdrag fra Stavanger Staal A/S utførte NGU-sommeren 1971 geokjemiske bekkesediment, jord og vannundersøkelser i et ca. 150 km2 stort område ved Råna i Ballangen. Bekkesedimentene og jordprøvene ble analysert på syreløselig Ni, Cu, Cr, Mn, Fe, Pb, Zn, Ag, Cd og Co. Vannprøvene ble analysert på Ni, Fe, Zn, Mn og Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsen.
Rapporten er en del av sammenstillingsarbeidet USB gjør i Vest-Agder/Rogaland regionen. Folldal Verk A/S har vasket i alt 1800 tungmineral konsenrat-prøver fordelt på 8 kartblader. Resultatet er en rekke anomalier i hele regionen.
Under oppdrag 905 ble det utført undersøkelser på en rekke objekter. Det vises til NGU Rapport nr. 84.091: Statusrapport for geofysikk utført i Nord-Trøndelag fylke (1984).
Anvisning av boreplass i fjell for grunnvannsforsyning til damvokterbolig.
IP-målingene inkluderte måling av indusert poalrisasjon, ledningsevne og selvpotensial. I tilleg ble det utført laboratoriemålinger på prøver fra feltet. Formålet med målingene var å finne ut om kjente eller eventuelt ukjente mineraliseringer i området har økonomisk interesse. Ved målingene fremkom flere anomalier. Det er imidlertid usikkert i hvilken utstrekning de fortjener videre undersøkelse. Det vises til NGU Rapport nr. 1065 over tidligere arbeider.
Antall profilkilometer 10 450. Profilavstand 2000 meter. Flyhøyde 5000/ 6000 fot o.h. Oppdraget inngår som en del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene er utført i 1972. Prosjektleder H. Håbrekke.
Trykt i farger. Beskrivelse i NGU Skrifter nr. 10

Pages