14 results
Målingene gikk ut på å kartlegge indusert polarisasjon (IP), ledningsevne og selvpotensial (SP) over den kjente nikkelforekomst. Dessuten ble det utført magnetiske målinger langs noen profiler. I tillegg til disse målingene ble det foretatt laboratoriemålinger på 25 utvalgte borkjerneprøver. I 1946 ble det utført elektromagnetiske målinger i Bruvannsfeltet, GM Rapport nr. 52. Ved potensialmålingene ble det observert tydelige anomalier på den kjente nikkelforekomst.
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. I Indre Velfjord er det befart tre kalk- og marmorfelter. Marmoren er for uren, løs og oppsprukket til at industrien kan gjøre nytte av den. To fore- komster i Hattfjelldal kommune ble befart og prøvetatt, med negativt resultat. I Steigen kommune ble også to forekomster befart, begge av dårlig kvalitet.
Brev: 3250/72G 300 personer og 2 fiskebruk trenger omlag 10 m³/time utjevnet. Fiskebruket er største forbruker, men kan kansje dekke en del av forbruket ved sjøvann. Bergarten er en massiv, grovkornet lett foliert rød-granitt, som virker svært tett, 2 sprekkesystemer virker lovende. Det anbefales imidlertid i rapporten å satse på en kilde like vest for plantefeltet dersom den ved målinger over året viser seg å føre nok og godt vann.
Brev: 3293/72G Dwr planlagte turistsenter antas å få et vannbehov 10m³/døgn. Bergarten er granodiorittisk og amfibolittisk gneis, stedvis skifrig. Vannforsyningen anbefales løst ved borebrønn i fjell, boret skrått 70o mot øst, N100.
Rapporten omhandler et måleoppdrag for Stavanger Staal A/S over et område mellom Ballangen og Skjomen syd for Narvik. Formålet var å prøve med magnetiske målinger fra fly å kartlegge Råna norittmassiv og eventuelle strukturer i dette. Området dekker ca. 300 km2, og det ble valgt å fly pro- filer i øst-vest retning med 500 meter mellom profillinjene. Flyhøyden var 1 350 m over havnivå.
Antall profilkilometer 1160. Profilavstand ca 2 km. Flyhøyde 4500 fot o.h. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971. Prosjektleder H. Håbrekke.
Antall profilkilometer 2900. Profilavstand 2000 meter. Flyhøyde 6000 fot o.h. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971. Prosjektleder H. Håbrekke.
Fikk i oppdrag og undersøke fundamenteringsforholdene ved: A. Skavlen TV - sender, Nord Trøndelag. B. Bringa TV - omformer, Sogn og Fjordane. C. Vega TV - sender, Nordland. Befaringen ble foretatt på alle steder i tidsrommet 27 april - 29 juli 1972.
En rekke kalkstein- og dolomittforekomster i Nordland fylke er blitt under- søkt. De fleste er uten økonomisk interesse. De forekomstene som kan være av økonomisk interesse er marmorforekomstene ved Messingslett og Røssvoll i Rana kommune, og dolomittforekomstene ved Gåslia i Vefsn kommune. En videre undersøkelse av disse forekomstene er anbefalt.
Brev: 2134/72G Øyene Moflag og Slåtterøy får vann gjennom sjøledning fra Tomma 12 km unna. Vannet faller bort i perioder, pga. teknisk svikt. De ønsker grunnvann som sikkerhet/reservevann. Det er stor saltvannsfare ved boring over hele området pga. det lave terrenget. Grunne hull gunstig plassert vil kunne gi noe fersk- vann forutsatt lavt uttak som ivaretar ferskvann-saltvann-balansen. Noen boresteder ble anvist.
- Undersøkelser etter brukbare fast fjell -og grusavsetninger til bl.a. faste vegdekker. Vegsjefen ønsket undersøkt 11 områder. 9 av disse ble befart høsten 1971. - Det ble tatt prøver for kornfordelingsanalyse, sprøhet og flisighet og humusanalyse. Det ble tatt prøver fra 31 forskjellige lokaliteter.
Delrapporter 5A-5I Rapporten gir en samlet oversikt over de skiferundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. Av de befarte forekomster er alle økonomisk uinteressante, bortsett fra muligens Langvatn i Rana. Heller ikke her hadde de befarte lokaliteter bryt- bar skifer, men området anbefales videre undersøkt da man ikke kan utelukke drivverdige partier i andre deler av meta-arkose subformasjonen.
De undersøkte områdene untatt Botn og Parten bør basere vannforsyningen på borebrønner i fjell. Boreplasser er anvist. Parten bør bygge ut en, eventuelt to kilder å basere vannverket på dem. Botn bør prøve boring av et hull som er anvist. Resultatet av dette vil gi grunnlag for hva som videre bør gjøres her.
I forbindelse med et broprosjekt i Gimsøystraumen fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger langs den mest aktuelle brotrase for å få bestemt mektigheten av eventuelle løsmasser samt beliggenheten av eventuelle svakhetssoner i fjellet. Seismogrammene ble av middels god kvalitet, og de har gitt grunnlag for entydige tolkninger. Hovedinntrykket er at sjøbunn og fjelloverflate faller sammen langs praktisk talt hele broaksen.