15 results
Formålet med boringene var å undersøke anomalier fremkommet ved elektromagnetiske målinger. Boringene foregikk både på øst- og vestsiden av Røsjøen. Det ble boret tilsammen 1859,50 meter fordelt på 7 hull. Avviksmålinger ble foretatt i 4 hull. Borhullenes plassering framgår nøyere av bilag 01 i NGU Rapport 833. Se forøvrig NGU Rapport 751.
Oppgaven var å måle overdekketykkelsen på en større tomt for driftsbygninger. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Moderate dyp til fjell ble på- vist, fra 0-4 m.
Hensikten med boringene var en kvalitetsbestemmelse av kleberstenen på vestsiden av dagbruddene ved Klungen gård. Det ble boret i alt 107,75 meter fordelt på 8 hull, 5 ved brudd I og 3 ved brudd II. Resultatene av boringene framgår av NGU Rapport nr. 802.
Oppgaven gikk ut på diamantboring på den elektromagnetiske dypanomalien i området 1/2 - 1 1/2 km. vest for Røsjøen. Det skulle bores 2 nye dyphull og eventuell boring etter avkiling i disse to hullene og i borhull 104 som var boret tidligere. Hullene var antatt å bli 500 - 600 m. Det skulle også utføres hullavviksmålinger. Det ble boret et nytt langhull nr. 134. Dette ble boret til et dyp av 678,55 m. Det ble videre boret to hull etter avkiling i hull nr. 104.
Formålet med boringene var å se hvilken nytte en kan ha av diamantboringer ved undersøkelse av skiferforekomster i dette område. Det ble boret 3 hull som tilsammen har en lengde av 126,40 meter. Resultatene av boringene fremgår av NGU Rapport nr. 772.
Feltet som er kjerneboret er beskrevet i NGU-rapport nr.866. Boringen er utført i oppdrag for Oppdal Almenning. Feltet ligger i fortsettelsen av den skifersonen som brytes av firmaet Opdalsten A/S på naboeiendommen. Målet med undersøkelsene var å påvise skifersonens fortsettelse. Det ble i denne forbindelse boret to hull gjennom skifersonen. Kjerneboringen i Sæterfjellet viser at skifersonen som brytes av Opdalsten A/S fortsetter på Oppdal almennings eiendom.
Boringene ble utført i tidsrommet 22. april - 16. november. Hullene ble anvist av RK's geolog Øystein Pettersen som også har beskrevet kjernene. Det ble boret et lang-hull nr. 134 til et dyp av 678,55 m. Det ble videre boret 2 hull etter avkiling i hull nr. 104. De har betegnelsen 104 A og 104 B. Hullet 104 A er avkilt mot N og kilen er plasert på 363,60 m. Hullet 104 B er avkilt mot S og her er det satt ned to kiler en på 353,75 m. og en på 444,85 m. Videre er det boret et kort hull nr.
Målingene foregikk i to omganger. Hensikten med målingene under oppdrag 854 var å bringe på det rene om en ved IP-målinger kunne skille en kisimpregnert sone fra en mer kompakt og godt ledende vasskissone i området like vest for Høidal Grube. Da resultatene fra dette forsøket falt heldig ut, ble målingene gjenopptatt under oppdrag 862 i et område noe lenger vest. Feltet ble i 1948 undersøkt ved elektromagnetiske målinger, kfr. GM Rapport nr. 65.
Småengtjønna ligger 3 km sørøst for Stokksund kirke. I forbindelse med en planlagt senkning av vannstanden var det behov for å undersøke grunnforholdene rundt tjønna.
På oppdrag av Orkla Grube aktiebolag ble det samlet inn 192 prøver av bekke- sedimenter fra et 20 km2 stort område på begge sider av Orkla der geologien er godt kjent. Prøvene ble analysert på syreløselig Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V og Zn. Kobber gir de mest interessante resultater og kan tran- sportere mer enn 1 km nedover bekken fra kilden.
MMålingene foregikk i NGU's laboratorium og i alt 11 prøver ble undersøkt. De utførte målinger viser at malmprøvene stort sett har samme ledningsevne som den omgivende bergart. Det er derfor sannsynlig at indusert poarisasjon (IP-målinger) er den eneste elektriske prospekteringsmetode som det er grunn til å forsøke i Feragenfeltet.
Brev: 4231/69G Bergarten, en granittisk skivegneis av relativt grovkornet type, er oppsprukket slik at den gir håp om rikelig grunnvann til en borebrønn. Det bør fra anvist sted bores skrått 60o i retning N240 mot SV. Kloakk bør ledes i tett rør til sjøen.
Målingene omfattet 2 hull i Nordgrubefeltet (104 A og 134) og 3 hull i Storwartzområdet (73, 128 og 132). De to første er boret vest for Røsjøen. Borhull 104- som er målt før (Rapport nr. 782)- er påsatt vertikalt på basis av bakkemålinger. Hullet er 584 meter dypt og har 100 meter avvik mot øst, noe mindre mot syd. Hull 104 A og hull 104 B er avkilt fra hull 104 henholdsvis mot nord og mot syd. Hullene 104, 104 A og 104 B traff kis i ca. 550 meter dyp.
Oppdraget er gitt NGU i brev av 3/10-1968. Oppdragsgiver; Leangen Fabrikk- er A/S. Oppdragets art: 1) Undersøke hvilke muligheter det er for egnet stein i nærheten av Lia Pukkverk. 2) Alternativt andre steder i Trondheims nærhet. 3) Alternativt andre steder i Trøndelag. Undersøkelsens målsetting var å påvise en bergart som egner seg til produksjon av steinull.
I tilknytning til prosjektering av Driva Kraftanlegg skulle overdekkets mektighet bestemmes på følgende steder: 1. Storli, tilløpstunnel/tverrslag 32 5043 69518, 2. Kåsa, pumpetunnel 32 5072 69502, 3. Vasli, pumpetunnel 32 5087 69498, 4. Gjevilvatn, damsted/overføringstunnel 32 5252 69464, 5. Gjevilvatn, tunnelutslag 32 5254 69467, 6. Døremselva, overføringstunnel 32 5284 69457. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.