8 results
Boringene ble foretatt som ledd i undersøkelsene etter god stein for asfalt-singel og pukk. Det ble boret i 4 forskjellige prøvefelt med 5 hull a 1 meter i hvert felt. Det ble altså boret i alt 20 hull med samlet borlengde 20 meter.
Formålet med boringene var å undersøke en anomali som var påvist ved elektromagnetiske målinger. Det ble boret 2 hull på tilsammen 333,36 meter.
Fjellets beliggenhet skulle bestemmes langs 4 profiler i tilknytning til en påtenkt utvidelse av oppdragsgiverens lagerbygg. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Dypene til fjell ser ut til å være av størrelsesorden 10 - 15 meter.
Målingene omfattet 3 hull - nr. 76, 77 og 78 - som er boret på grunnlag av Turam bakkemålinger GM Rapport 554. Hull 76 er påsatt i lodd, det er 189 m dypt og traff striper av kis. Hullene 77 og 78 er påsatt skrått mot nord og boret til henholdsvis 250 og 310 meter. Hensikten med boringene av de to siste var å få undersøkt Kongens grubes malmsone under grubenivået. De traff imidlertid ingen malm.
På oppdrag fra Orkla Grube-Aktiebolag ble eiendomsområde 64/3 og 9 i Oppdals- skiferen befart av NGU den 22/9-67. Resultatet av undersøkelsen viste at område 64/3 og 9 ikke synes å føre skifer i slike konsentrasjoner at man kan sette igang større rasjonelle dagbrudd. Råstoffreserven er liten og spredt og best egnet for smådrift. En eventuell underjordsdrift måtte foregå i den nordlige del av feltet på østsiden av E6.
Tidligere rapporter: nr. 4, 14, 37, 41, 61 og 82. Første del av oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å foreta en nøyere kartlegging av "Sigaren", en malmsone som ligger like nord for Olavsmalmen i 80-100 meter dyp. "Sigaren" ble funnet ved Turammålinger i 1943 og ytterligere undersøkt i 1944 (Rapport 37 og 41). I 1943/44 forårsaket Olavsmalmen sterke indikasjoner som forstyrret målingene over "Sigaren".
Oppgaven var å ta opp leirprøver for undersøkelser av leirens beskaffenhet i forbindelse med et veiprosjekt. Det ble boret 2 hull på tilsammen 18,10 meter.
Følgende rapporter i NGU's arkiv over tidligere undersøkelser ved Kongens Grube er aktuelle: 16, 24 og 554. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte ut fra varierte kabelanlegg for energisering. Bl.a. ble kabelen jordet i en malmsone påtruffet i borhull 76 i 165 meter dyp. Borhullet står 350-400 meter rett øst for østre ende- utgåendet - av malmlinealen i Arvedal/ Kongens Grube. Feltet som ble målt er 2,8 km langt og 1,5 km bredt (4,2 km2).