10 results
Rapporten inneholder resultatene av geologiske og ingeniørgeologiske undersøkelser ved 1. Kraftstasjonsområdet ved Sildvik, 2. Kraftstasjonsområdet ved Nordelva, 3. Kraftstasjonsområdet ved Kobbevatn, 4. Området Kobbevatn - Fjeldbu.
Undersøkelsen ble foretatt etter henstilling fra A/S Bjørkaasen Gruber. Sand og grusforekomster i området hvor berggrunnen består av skifer ser ut til å være av dårlig kvalitet. De mest lovende grus og sandforekomster finnes i granittområdene i den nordlige del av Nordland, særlig i Beisfjord. Dessuten ser forekomsten i Rognan i Saltdal ut til å være brukbar, selv om den inneholder endel lag av mo. Det ble tatt prøver til kornfordeling.
- Undersøkelse ble foretatt etter henstilling fra A/S Bjørkaasen Gruber. - Det ble foretatt prøvetaking, avgrensing og mektighetsvurdering av forekomsten. - Avsetningen er minst 1 mill. kbm. trolig vesentlig mere. Det er ingen bebyggelse her. Materialet veksler fra grov grus til lag av mo / mjele.
Første del av undersøkelsen omfattet en nøyere kartlegging av den kjente kobberforekomst ved Ingeborgvann, og her ble det målt et område på 5-6 km2 langs det aktuelle strøk. Det var ellers stilt som oppgave å undersøke det malmførende nivå i Baldoaivvesynklinalen i strøket syd for Stålhaugen/Stordalselven. I dette område ble det målt et 7,5 km langt og 2 km bredt felt. I søndre del (kobberfeltet) ligger mange gamle skjerp.
Fjellets beliggenhet under sjøbunnen skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger langs traseen for en påtenkt veibro mellom Børøya og Langøy. NGU ble videre engasjert til å måle 3 korte profiler ut fra sørøstspissen av Børøya. Dypene til fjell er forholdsvis små (maks. 6 - 8 m.). De registrerte lydhastighetene tyder stort sett på solid fjell.
Vurdering av grunnvannsmuligheter for vannforsyning.
For det pågående prosjekteringsarbeidav veibro over Sortlandsundet var det av interesse å få bestemt løsmassenes mektighet under sjøbunnen. Videre var det ønskelig å få belyst forholdene for anlegg av en bro ved Kvalsaukan. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsseismikk. I Sortlandsundet ble det registrert løsmasser av tykkelse ca. 1 - 18 meter og ved Kvalsaukan 0 - ca. 40 meter.
I tilknytning til prosjektering av en veibro fra Risøyhamn til Lille Risøy og fylling derfra til Hinnøy var det av interesse å få fastlagt overdekkets mektighet langs traseen. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. I overdekket ble det registrert lydhastigheter på 1900 - 1950 m/sek. De registrerte lydhastigheter i fjell er for det meste meget lave (3400 - 4000 m/sek.) og tyder på tallrike sprekker eller sterk oppknusing.
Antall profilkilometer 22000. Profilavstand 4 km. Sjøkart nr 310 og 311, målestokk 1:350 000. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for kontinentalsokkelen. Målingene utført 1966 og 1967. Prosjektleder H. Håbrekke.