1 results
Det var stilt som oppgave, ved egnete geofysiske metoder å undersøke ut- strekningen av de kjente jern - manganforekomstene. Videre skulle man, så langt de foreliggende midler tillot det, foreta undersøkelser i nærliggende områder mot nord og vest for å fastslå om det finnes andre forekomster av betydning. Forekomstene er beskrevet av statsgeolog Arth. O. Paulsen i rapport av februar 1939. Ved foreliggende undersøkelse ble det foretatt magnetiske målinger i et område av utstrekning ca. 3,5 km2.