4 results
Feltene er kartlagt geologisk av professor Th. Vogt. De kjente anvisninger - små gruber og skjerp - eies av Røros Kobberverk. Ved Klinkenberg grube ble det målt et ca. 7,5 km2 stort område som også omfatter Fjellgjeltskjerpene og Sødalsgruben. Ved Abrahams grube ble det målt et ca. 7,4 km2 stort område. Det ble utført el.magn.konduktive målinger (Turam), og det var i første rekke stilt som oppgave å kartlegge de kjente forekomster.
I forbindelse med oppdragsgivers prosjektering av avløpstunnel fra Øvre til Nedre Leirfoss oppsto spørsmål om bestemmelse av overdekkets mektighet i et parti mellom fossene. Befaring av feltet gjorde det klart at forholdene ikke var de beste for elektriske målinger, som er den type målinger Geofysisk Malmleting fortiden disponerer for en oppgave av denne art. Det ble utført motstandsmålinger ved Wennermetoden. Tykkelsen av overdekket ble bestemt i 6 punkter.
I forbindelse med boringer etter malm hadde man støtt på relativt store mektigheter av morene og ikke kommet ned til fast fjell. Formålet med målingene var å bestemme mektigheten av overdekket i noen punkter. Det ble foretatt motstandsmålinger ved den såkalte Wennermetode. I alt 7 punkter ble målt.
Det var i første rekke stilt som oppgave å undersøke den kjente kisforkomsten Dernest skulle det undersøkes om det finnes hittil ukjente malmer i draget syd og nord for Rødhammer Grube. Ved Rødhammer Gruber er det tidligere funnet en kisgang med lengde ca. 300 meter etter strøket. Kisgangen deler seg midt- veis i en østre og vestre gang. Kismektigheten kan være opp til 10 meter. Kisen er nesten kobberfri.(Bergmester Arne Aasgård). Det er iaktatt grafitt- soner i feltet.