3 results
I Kaldådalsfeltet skulle det foretas undersøkelser av kjente blyglans- sinkblende-soner. I Musken og ved Melkedalen Grube skulle undersøkelsene foregå på kobberholdige svovel- magnetkisforekomster. Det ble utført el.magn. kond. målinger (Turam) i stikningsnett på vanlig måte. 1. KALDÅDALSFELTET. De kjente blyglans- sinkblendesoner ga som ventet svake indikasjoner. Likevel lyktes det å fastlegge feltutstrekningen temmelig sikkert for de fleste. Alle viste seg å være relativt korte.
Undersøkelsene inngår i en serie forsøksmålinger (Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen og Skjækerdalen) med det formål å klarlegge anvendbarheten av geo- fysiske metoder for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Nikkelforekomsten ved Bruvann er knyttet til et større felt av peridoitt i Råna norittfelts randområde. Malmen består av fattige impregnasjoner av magnetkis i peridotitter. Forekomstens form og utstrekning er tidligere undersøkt ved oppfaring og diamantboring.
Det var avsatt begrenset tid for undersøkelsene. Oppgavene var i første rekke å påvise mulig gjenstående malm ved synkene, samt å klarlegge om det i nær- liggende områder opptrer hittil ukjente malmer. Professor Th. Vogt, som har utarbeidet geologisk oversiktskart over Ofoten- distriktet, har meddelt at den forholdsvis kobberfattige svovelkis som opptrer i synkene ligger i kalkspatmarmor. Det dreier seg om små malmmektigheter. Geologisk sett kan det være muligheter for grafittsoner i nærheten.