357 results
Grusregisteret i Nord-Trøndelag er etablert som en del av et EDB-basert landsomfattende register. Registeret søker å gi en generell helhetsvurdering av alle sand- og grusforekomster. Det er tilsammen registrert 496 sand-, grus- og pukkforekomster i Nord-Trøndelag. Ialt utgjør sand- og grusreservene ca 853 mill. m3. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betong- formål. Data fra Grusregisteret presenteres i form av kart og tabeller.
Etter henvendelse fra Nesseby kommune har NGU utført detaljerte sand- og grusundersøkelser i kommune. Det ble lagt spesiell vekt på å undersøke forekomstenes kvalitet med tanke på betongformål. De største og beste sand- og grusforekomstene ligger på sørsida av Varangerfjorden. Forekomstene i Gandvik, Ræppen, Nyelv og Karlebotten inneholder vel 110 mill m3 sand og grus av god kvalitet.
Denne rapporten inneholder resultater fra geofysiske helikoptermålinger over et område i Vesterålen, Nordland fylke. Oppdraget var et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune og NGU. Det ble fløyet totalt 3800 profil- kilometer (dekker et areal på 1000 km2). Av dette ble fløyet ca. 750 profil- kilometer (380 km2) med elektromagnetiske målinger. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 250 meter. Data ble prosessert ved NGUs dataanlegg.
Det er foretatt forsøkskartlegging av avfallsfyllinger og industritomter med deponert spesialavfall i Buskerud. Formålet har vært å utvikle en kartleggingsmetodikk som kan anbefales for denne typen kartlegginger. Hovedrapporten fra kartleggingen redegjør for gjennomføringen av prosjektet og oppsummerer de viktigste resultatene. Utbyttet av ulike informasjons- kilder og registreringsmetoder blir drøftet, og det konkluderes med et anbefalt forslag til kartleggingsmetodikk.
Krom er både et toksisk og et essensielt element. De toksiske virkningene skyldes nesten utelukkende arbeidsmessig eksponering for seksverdig krom. De viktigste skadevirkningene er kreft, allergisk eksem og kromsår. Det kan anslås at i underkant av 10.000 nordmenn er under potensiell risiko for de sykdomstilstandene som kan relateres til inhalasjon av krom, og at Norge har i størrelsesorden 5-10 000 kromallergikere.
In this account we describe a modern Petrophysical and Palaeomagnetic Laboratory in terms of construction details, software and applications. The Norwegian Geological Survey Laboratory allows definite measurements of magnetic susceptibility, weight, volume, density and the natural remanent magnetization (NRM). These parameters are of crucial importance in the regional interpretation of aeromagnetic and gravity data.
Etter henvendelse fra Båtsfjord kommune har NGU utført detaljerte sand- og grusundersøkelser i Båtsfjord kommune. Det ble lagt særlig vekt på å undersøke forkomstenes kvalitet med tanke på betongformål. Forekomsten ved Hamneselva peker seg ut: Den har en gunstig beliggehet i for- hold til forsyningsområdet og den har et stort volum. Ressursene er totalt vurdert til omlag 330 000 m3 sand og grus.

Pages