6 results
Rapporten omhandler mulighetene for grunnvannsforsyning til Lakselv og Skoganvarre. Undersøkelsesboringer som ble gjennomført i løsmassene langs Lakselva i juni 1994, ga positive resultater. Det er gitt forslag til tre prøvebrønner på Gjøkeses og Skoganvarre.
Etter undersøkelser høsten 1993, er det gitt forslag til grunnvannsforsyning fra løsmassene ved Storelva. Den vannførende sonen som ligger i øvre del av avsetningen, har en relativ liten mektighet på ca. 11 m. Prøvebrønnen foreslås derfor skråstilt ca. 18°. Undersøkelsene viser god vannkvalitet og gjennom- trengelighet.
Ekskursjonsfører med beskrivelse av utvalgte lokaliteter og snitt i Varangerfjorden og Tanafjorden områdene
Frie emneord: Mineralressurser Diamanter Det er gjort bakkegeofysikk over 4 utvalgte anomalier fra flymålinger. Fly- målingene ble gjort sommeren 1993 som et samarbeid mellom NGU, Pechenganikel og Petersburg Geophysical Survey (PGE), og dekker de sørlige deler av Pasvik og tilstøtende deler av Russland. De ble utført av PGE med russisk fly og utstyr. PGE's erfaring i leting etter diamantførende diatremer ble lagt til grunn for utvelgelse av anomalier for bakkeoppfølging sommeren 1994.
Georadarmålinger og vertikale elektriske sonderinger er utført på Veidnes, Magerøy i Finnmark i forbindelse med prosjektet FATIMA (fastlandsforbindelsen til Magerøya). Målingene er utført som en innledende undersøkelse for vurder- ing av grunnvannsuttak til anleggsvirksomhet. Georadarmålingene viste de fleste steder grunnvannsspeil. De fleste områder med høyt grunnvannsspeil og stort penetrasjonsdyp i vannmettet sone ble under- søkt videre med vertikale elektriske sonderinger.