11 results
Rapporten omfatter forslag til grunnvannsforsyning for Porsangermoen fra løsavsetningene ved Nedre vann, syd for Porsangermoen. Prøveboringen, som er gjennomført, viser meget gunstige resultater, og det anbefales anlagt en Ø300 mm for prøvepumping. Kapasitet for en permanent grunnvannsbrønn er antatt til 3000 l/min.
A series of meetings between the Central Kola Survey Expedition (CKSE), Geological Survey of Finland (GTK) and Geological Survey of Norway (NGU) in 1991-1992 led to the implementation of a pilot project of a joint ecogeochemical study of the impacts of industrial activities on the terres- trial systems of West Kola Peninsula and adjacent areas in Finland and Norway.
As a part of a cooperation program between the Geological Survey of Norway (NGU) and the Russian Academy of Science, ground-penetrating radar (GPR) measurements have been performed in Pasvik and along the Rayakoski and Shuoni- Kuets profiles in Russia.
Geologiske og geofysiske data er samtolket for å framstille et enhetlig berg- grunnskart over Kautokeinogrønnsteinsbeltet i målestokk 1:100.000. Det geograf- iske informasjonssystemet Arc/Info er benyttet til editering av vektordata (geologi) og bilde-behandlingssystemet Erdas til prosessering og framstilling av raseterdata (geofysikk). Blotningsomriss fra 12 foreløpige og trykte berggrunnskart i målestokk 1:50.000 er digitalisert (ca. 6300 blotninger) og overført til Arc/Info.
Edmund Johansen fra Kunes i Lebesby fant i 1988 et hvitt leiraktig materiale i et delvis nedtappet vann på Laksefjordvidda. Materialet viste seg å være diatomitt. Nærmere undersøkelser med bl.a. prøvetaking av bunnsedimentet gjennom isen på en rekke vann i området viser at diatomeer er tilstede i alle de undersøkte vannene. Kun i det nedtappede vannet, som er en dødisgrop, har sedimentasjonsbetingelsene vært stillestående nok til at en ren diatomitt har blitt avsatt.
Grusregisteret gir en kommunevis oversikt over de totale sand- og grusres- surser. For den enkelte forekomst kan det blant annet lagres opplysninger om mektighet, volum, materialkvalitet og bruk av grunnarealer. I Finnmark er det kartlagt og registrert i alt 1052 sand- og grusforekomster. I alt er 481 forekomster areal- og volumberegnet. Dette tilsvarer et totalt volum på 1878 mill. m3. De største grusforekomstene ligger i de store dalfør- ene og i dalmunninger foran disse.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
The conglomerates of the Sel Group, Otta-Vågå area, Central Norway: an example of a terrrane-linking successionR. Bøe, B.A. Sturt, D.M.
Refleksjonsseismiske målinger, georadarmålinger og vertikale elektriske son- deringer er utført i Tanadalen i Finnmark som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø og NGU. Formålet med undersøkelsene var å få en over- sikt over Tanadeltaets geometri og indre strukturer. De refleksjonsseismiske målingene ble utført ved utløpet av Tanaelva.
Det er utført refraksjonsseismiske målinger langs tre profiler over Raitevarre Cu-Au-forekomst. Formålet med undersøkelsen var kartlegging av dyp til fjell samt undersøke plassering av eventuelle knusningssoner. I samtlige profiler er det indikert tre hastighetslag i de refraksjonsseismiske data. Det øverste laget har en seismisk hastighet i området 300-630 m/s og representerer tørre løsavsetninger (glasifluviale?). Mektigheten av laget varierer sterkt (0-9 m).